ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Бургас, № 2034   / 23.08.2018 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, на двадесет и втори август през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

Председател:  Лилия Александрова

        Членове:  Станимир Христов

        Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Александрова касационно административнонаказателно дело номер 2008 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Частният жалбоподател Т.С.З. *** и съдебен адрес ***, е оспорил определение № 1064/09.07.2018г. постановено по АНД № 2694/2018г. по описа на Районен съд Бургас, с което е прекратено производството по делото. Частният жалбоподател твърди, че обжалваното определение е неправилно и иска да бъде отменено, а делото - върнато на същия съд за разглеждане на жалбата по същество.

С обжалваното определение районният съд е прекратил производството, образувано пред него по жалба на Т.З. против електронен фиш серия К № 1702230 на ОД МВР Бургас. В определението е посочено, че обжалваният фиш е получен от жалбоподателя на 23.08.2017г. На 21.09.2018г. жалбоподателят е подал декларация с приложено копие от договор за наем на МПС, сключен с търговско дружество, както и фотокопие от личните данни на украинския гражданин Д.Б., между които и СУМПС. Съдът е приел, че тази декларация е подадена извън двуседмичния срок, визиран в чл.189, ал.5 от ЗДвП, който дава възможност на адресата на електронния фиш в този срок или да заплати наложената глоба, или да предостави декларация с данните на лицето, извършило нарушението и копие от неговото СУМПС. Съдът е предположил, че вероятно заради късно подадената декларация не е анулиран електронния фиш. По тези съображения районният съд е приел, че жалбата, която го е сезирала, е подадена след 14-дневния срок за обжалване на фиша, което е довело до нейната процесуална недопустимост. За това съдът е прекратил производството.

Според приложената административнонаказателна преписка електронния фиш е издаден за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и с него на жалбоподателя Т.З. е наложена глоба в размер на 100 лв., на основание чл.189, ал.4 от ЗДвП, във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от същия закон. От разписката за връчването на фиша се установява, че той е връчен лично на Т.З. на 23.08.2017г.

По делото е представена и декларация от З. с дата 15.09.2017г., която е регистрирана в ОД МВР Бургас на 21.09.2017г. С нея е представен договор за наем между З. и „С.Д. – Транспорт и логистика” ЕООД и СУМПС на водача на МПС, на който това дружество е предоставило автомобила. Именно тази декларация е обсъдил в мотивите на определението районния съд, като е приел, че тя е депозирана след изтичане на 14-дневния срок, визиран в чл. 189, ал.5 от ЗДвП.

По делото обаче се съдържа писмо, рег. № 769000-14679/30.08.2017г., от което се установява, че З. е подал и друга декларация преди посочената по-горе, която декларация е с вх.№ 769000-14679/2017 и касае няколко електронни фиша, между които и процесния. Писмото изхожда от началник сектор ПП при ОД МВР Бургас и в него е заявено, че издадените електронни фишове не могат да бъдат анулирани само въз основа на представен договор за наем на МПС. Следва да бъде представено и копие от СУМПС на действителния водач на автомобила. В писмото е пропусната датата, на която е регистрирана декларацията в ОД МВР, но след като електронния фиш е връчен на 23.08.2017г., а писмото на началник сектор ПП е от 30.08.2017г., а без съмнение тази декларация е подадена след връчване на електронния фиш и преди регистриране на писмото в деловодната система на ОД МВР, следва да се приеме, че декларацията е подадена в 14-дневния срок по чл. 189, ал.5 от ЗДвП. Тя не е представена, но съдът може да я изиска.

Настоящият съдебен състав задължи началника на сектор ПП при ОД МВР Бургас да представи доказателство за датата на съобщаване на негово писмо рег.инд. 769000-14679/30.08.2017г. В отговор е посочено, че органът няма данни за точната дата, на която е било връчено писмото на Т.З., тъй като то е било изпратено като обикновена пратка без обратна разписка. За това, според този съдебен състав, следва да се приеме, че декларацията, подадена от Т.З. след писмото, с която освен договора за наем е представено и копие от СУМПС на лицето, което е управлявало автомобила, е подадена в 14-дневен срок от съобщаване на описаното по-горе писмо.

По изложените съображения съдът счита, че в конкретния случай, ако се подходи формално и се приеме, че адресатът на електронния фиш не го е обжалвал в 14-дневния срок от датата на съобщаване, ще бъде нарушен закона, тъй като в случая лицето е подал декларация, както е регламентирано в чл.189, ал.5 от ЗДвП, която е подадена в 14-дневния срок от съобщаването на електронния фиш. В нея З. е посочил, че автомобилът е отдаден под наем на юридическо лице. Този факт сам по себе си е достатъчен за да се направи извод, че З. няма как да представи СУМПС, тъй като юридическите лица не са субект на такова право, т.е. те не могат да управляват МПС. Кое физическо лице е управлявало собственото на З. МПС, отдадено под наем, знае само юридическото лице – наемател.

Твърдението, че лицето, чиито документи са представени като водач на МПС към датата на извършване на нарушението, не е било в страната по данни от справка, представена от ответника, не води автоматично до извода, че собственика следва да носи отговорност, тъй като той не е предоставил автомобила на това лице, а го е отдал под наем на юридическото лице „С.Д. транспорт и логистика” ЕООД.

За това настоящият съдебен състав счита, че жалбата на Т.С.З. срещу електронен фиш серия К №1702230 е подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 1064/09.07.2018г. постановено по АНД № 2694/2018г. по описа на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                  ЧЛЕНОВЕ: