ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 05.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На пети декември                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2008 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Н.Т., редовно уведомен, представлява се от адв.А.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 8 от административно дело № 8017/2016г. по описа на Административен съд София-град.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ГД „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ към МВР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., която представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото. 

        

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Поддържам жалбата. Във връзка с издадената заповед сме депозирали жалба, която поддържаме и моля заповедта да бъде отменена.

Допълнителни доказателства няма да сочим.

         В хода на изготвяне на жалбата, заявихме в същата, че желаем събирането на гласни доказателства, но в административната преписка се съдържат достатъчно писмени доказателства и това доказателствено искане не поддържаме. Моля делото да се реши с оглед наличните доказателства.

 

Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме цялата преписка.

Нямам доказателствени искания. Представям списък на разноските.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и допълнително постъпилите извънсъдебно от страна на административния орган писмени доказателства, нарочно изискани от съда, същите подробно описани в съпроводителни писма, находящи се на листи 6 и 18 от делото.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства в процеса няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Моля да бъде отменена издадената заповед за дисциплинарно наказание на държавен служител от ГД Гранична полиция, в случая комисар П.Т., на длъжност Началник Първа степен на Гранично полицейско управление - Калотина при Регионална дирекция  Гранична полиция - Драгоман. Изложили сме подробни съображения, които поддържаме. Освен това ще си позволя да направя още няколко, да изложа още доводи и съображения, които са довели до неправилност и незаконосъобразност на обжалваната от нас заповед.

На първо място по приложение на материалната норма и процесуалните правила за издаване на тази заповед, считам че са нарушени както материалните норми, така и процесуалните и административнопроизводствените такива и които нарушения водят до незаконосъобразност на издадената заповед.

На Т. му е вменено като вина, че не е осъществил контрол на подчинените му и не се осъществява достатъчно контрол на дейността на подчинените му звена.

На първо место считам, че не е изяснено в тази заповед  кой член и коя точка от Инструкцията за дисциплинарната практика е нарушена, която е изискана и приложена по делото. Това процесуално изискване нарушава правото на защита, което води до незаконосъобразност на издадената заповед. Цитираните правни норми от Инструкцията за реда на осъществяване задържането на лица в поделения на МВР не касаят г-н Т., който е началник на граничното полицейско управление и не са съобразени с обстоятелството, че на него му е вменено като вина, че той не е изпълнил тези процесуални изисквания.

На първо място на Т. му е вменено като вина, че неговите подчинени не са се подписали в протоколите, от една страна едната служителка не се подписала като свидетел на извършеното процесуалноследствено действие и от друга страна като орган; другата служителка не се е подписала на протокола за личен обиск. Тези текстове обслужват двете служителки, но в никакъв случай не може да бъде вменено като виновно поведение на началника.

Неправилното прилагане на материалния закон, както е вменено, касаещ процедура по самото извършване на това действие, води до незаконосъобразност. Няма как началникът да участва пряко в извършването на обиск на лице и то от женски пол. Всички в тази зала знаем, че когато се извършва обиск на лице от друг пол, следва това да бъде извършено от лице от еднакъв  пол, както в случая е станало. Това е регламентирано в Конституцията в чл.30, ал.2, касаещ личната неприкосновеност на гражданите.

На Т. е наложено наказание за това, че той не е участвал пряко в извършването на тези следствени действия, което означава да накараме всички началници на поделенията да участват във всяко процесуалноследствено действие. Процесуалноследствените действия са извършени от служители, които са поне четири нива надолу в йерархията и не може да се изисква от жалбоподателя да поставя подписа си върху изготвените от тях документи.

На второ място, както в самата жалба съм посочил, липсва протокол за изслушване на служителя, без да е мотивирано в заповедта защо липсва този протокол. В инструкцията, която е приложена по делото е записано, че това може да се случи единствено, когато на служителя са били снети обяснения. Но в самата заповед не става ясно защо не е бил изслушан служителя. Ако приемем, че за изслушване може да се считат обясненията дадени в хода на административнонаказателната преписка и то по-специално обясненията дадени на 07.06.2016г. с рег. № 4379р-14034. Тези обяснения, освен че не са цитирани в заповедта като мотив за налагане на дисциплинарното наказание и вменената вина, в тези обяснения се съдържат достатъчно възражения и достатъчно обстоятелства и факти, които говорят за една перфектно създадена организация за контрол на подчинените звена и локализиране и задържане на групи и тяхното обработване, на групи, които се стремят да напуснат българо-сръбската граница.

 Искам само да посоча, че в резултат на тази перфектна организация са образувани досъдебни производства (това се вижда от преписката) и действително за случая, в който са изчезнали пари можем да приемем този факт (ако се докаже) и да приключат тези досъдебни производства, че действително на тези лица са били откраднати тези пари от длъжностно лице.

Много по-трудно е служителите от Гранична полиция да задържат и да спират лица, които вече са проникнали на територията на Република България. По отношение на проникването знаете, че имаме сили, както и международни, възпрепятстващи съоръжения, термовизуални техники, които наблюдават всеки милиметър на българо-турската граница. В случая тези лица, когато са задържани в опит да преминат българо-сръбската граница, са били вече задържани на турско-българската граница и ние наказваме служител, който е изпълнил перфектно своята задача, служителят Т..

Кариерното израстване на този човек също не е взето предвид. Той е завършил с пълно отличие Висшия институт на МВР, владеещ три езика, включително персийски и арабски, награждаван през целия период на кадрова служба и в един момент без да се обсъждат тези факти и обстоятелства, този човек бива наказан.

 Моля да ми се даде поне 10-дневен срок за представяне на писмена защита и ни бъдат присъдени разноските и адвокатско възнаграждение в полза на моя доверител, което е записано в договора за правна помощ.

 

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и ни присъдите разноските. Моля да ни дадете срок за представяне на писменибележки.

Неправилно беше упоменато, че писмените обяснения на служителя не са обсъдени в заповедта. Същите са обсъдени на стр.2 от обжалваната заповед. По отношение протокола за изслушване: съгласно ЗМВР от служителя се вземат или писмени обяснения или ако не представи такива, се съставя протокол за изслушване. В случая има писмени обяснения.

 

 

Съдът ДАВА на пълномощниците на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: