ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети октомври                            две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2006 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Векстрейд-7“ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на РЗИ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт П., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба „Векстрейд-7“ЕООД против заповед  № РД-22-46/09.07.2018г. на директора на РЗИ Бургас, с която на основание чл.11, ал.4 от Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол се потвърждава предписание № ДКЗ -189/08.07.2018 г. за  спиране на дейност в обект: озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект клуб „Хедон“, с адрес: гр.Созопол, ул.Ропотамо 2, за времето от 23,00 ч. до 07,00 ч.. На основание чл.31, ал.1, т.2 от Закона за защита от шума в околната среда  се спира дейността  в обект: озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект клуб „Хедон“ с адрес гр.Созопол, ул.Ропотамо 2, за времето от 23,00 ч. до 07,00 ч..

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по оспорвания административен акт с писмо вх.№8521/27.07.2018 г.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова  е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам жалбата Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. В днешното съдебно заседание  представям и моля да приемете като доказателство по делото  заповед, с която на директора на РЗИ Георги Пъздеров е възложено издаването на заповеди по чл.31 от ЗЗШОС, във връзка компетентността на директора на РЗИ. Няма да соча други доказателства. Към пълномощното съм приложена заповед, с която ми е възложено, тъй като съм преназначена на друга длъжност.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание  от юрисконсулт П. писмени доказателства, а именно Заповед №РД-28-160/19.05.2018 г. на Министъра на Здравеопазването.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства съобразно разпределената доказателствена тежест, като това може да бъде сторено най- късно до следващото съдебно заседание, когато ако няма ангажирани доказателства и направени доказателствени искания, съдът ще приключи събирането на доказателствата и делото ще бъде решено с оглед наличните.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2018 година от 13,10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в  13.27 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: