ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,11.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На единадесети октомври                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2006 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.К., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.Е. и адв.В. представят пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л-Т с представено пълномощно, находящо се на лист 13 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Е.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Л-Т: Считам, че ход на делото не следва да бъде даван, тъй като считаме жалбата за недопустима, поради сила на присъдено нещо с влязло в сила решение, с което спорът вече е решен. Представям Определение № 455/17.03.2017г. по административно дело № 2494/2016г. на Бургаския административен съд и потвърждаващото го Определение № 5770/10.05.2017г. на ВАС.

По преценка на съда, при алтернативно произнасяне, моля да се прекрати производството в едната част, по която вече е решен спора. Самата жалба считам, че не е безпротиворечива, което би ограничило правото на защита на ДФ „Земеделие“.

 

Адв.Е.: Ще кажа веднага, че аз не намирам идентичност между двете производства. Производството, по което се представиха двата съдебни акта, беше образувано по жалба на сегашния жалбоподател срещу уведомително писмо, с което същият се уведомява, че проверката по установяване на наличните животни в неговото стопанство ще бъде продължена и полагащата му се субсидия няма да бъде изплатена. Съдът в тези определения е приел, че уведомителното писмо не представлява индивидуален административен акт, но моля да обърнете внимание на мотивите в определението на ВАС, в които изрично се подчертава кой документ представлява индивидуален административен акт и е годен за обжалване. Оказа се настоящият. Настоящото производство сме образували срещу мълчалив отказ да бъде издаден такъв акт, като сме направили изрично искане с молба, която дори не е приложена сред материалите по делото. Представям молбата в оригинал.

Точно с тази молба е сезиран административният орган да предприеме действия по издаване на индивидуален административен акт и в срока за произнасяне, който му е определен от закона, същият не се е произнесъл, поради което за нас е налице правен интерес от обжалване именно на мълчаливия отказ за издаване на искания индивидуален административен акт. Така че производството е образувано по съвсем различно правно основание и по съвсем различен ред.

Що се касае до това, дали жалбата не е безпротиворечива, посочвам, че имаме няколко допуснати технически грешки и моля да приемете, че жалбата се отнася единствено и само срещу мълчалив отказ да се издаде индивидуален административен акт, а не срещу предходния. Правя това уточнение с оглед забележката на колегата.

Видяхме, че по делото е постъпило становище от ответната страна, което не ни е връчено и  моля да задължите същият да ни предостави това становище, за да изразим нашето.

 

Адв.В.: Само да добавя, че предходният акт, който обжалвахме, представлява уведомително писмо, с което бе отказано да бъде изплатена сума по Схема за преходни национални доплащания за животни. Жалбоподателят е кандидатствал по две такива схеми, по една от които е получил изплащане на субсидия, а по другата - не.

Представям нареждане от счетоводството, извлечение от системата на ДФ „Земеделие“, от което е видно, че за мярка ПНДЖ 3 е наложена т.нар. глоба и всъщност ние сме поставени пред един административен произвол от страна на орган, който ни ограничава възможността да защитим правата си като влезем в съда. В предното производство, което беше по същността си жалба, затова че ние сне сме съгласни да ни бъде налагана такава глоба и да бъде спряна субсидията, съдът го прекрати, защото липсваше годен за обжалване акт. ВАС в определението си изрично посочи какъв е този акт, който следва да бъде издаден и затова поискахме от административния орган да бъде издаден такъв акт.

В настоящото производство обжалваме мълчалив отказ и считаме съгласно чл.58 от АПК съдът, когато разгледа жалбата ни, следва да се произнесе по съществото на спора и евентуалната отмяна на мълчаливия отказ ще следва изплащането на тази сума. Поради което представям това доказателства и поради което считам, че по същността си е да се разреши спорът следва ли жалбоподателят да получи субсидията или не.

 

Адв.Е.: В допълнение искам да кажа, че играта на думи, която използва административният орган, в двете производства си подхвърля топката като горещ картоф, ще го нарека меко казано заобикаляне на закона с цел неизплащане на дължимите субсидии, на които жалбоподателят има право. Считам, че съдът е този орган, който трябва да прекрати този административен произвол, дори когато административният орган бездейства да си свърши работата. Затова считам, че жалбата е абсолютно допустима и направеното възражение за недопустимост следва да бъде оставено без уважение.

Бихме искали да задължите административния орган да комплектова преписката с всички приложени по жалбата доказателства. По делото има приложен диск, за който не знаем каква информация съдържа. Тази информация трябва да бъде представена в подходящ вид, за да се ползва от страните.

Ще представим нарочна молба относно липсващите писмени доказателства в преписката, която е представена по делото.

 

СЪДЪТ

ВРЪЧИ на юрисконсулт Л-Т представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства за запознаване и становище.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Л-Т: Има ли издаден акт по тази молба?

Юрисконсулт Л-Т: Към настоящия момент моята информация е, че няма издаден акт по тази молба.

 СЪДЪТ към юрисконсулт Л-Т: Тъй като АПК предвижда една разпоредба с възможност за спогодба – ангажирате ли се административният орган да издаде акт, независимо какъв е - положителен или отрицателен?

Юрисконсулт Л-Т: Всяко едно мое действие трябва да е съгласувано с централното управление, но се ангажирам да сигнализирам ръководството да издаде някакъв акт.

 

 

 

 

 

По направеното възражение за недопустимост на настоящото съдебно производство, съдът намира, че следва да се произнесе в закрито заседание за по-нататъшния ход на делото.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ВНАСЯ делото в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за произнасяне по допустимостта на настоящото производство.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: