ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми март                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2006 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.К., редовно уведомен, не се явява; представлява се адв.В. с представено пълномощно, находящо се на листи 94-95 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л-Т с представено пълномощно, находящо се на лист 111 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.В.: Запознах се с представените в предходно съдебно заседание доказателства.

По отношение на акта заявявам следното:

Нашата жалба първоначално беше срещу мълчалив отказ за издаване на административен акт, с който да бъде оторизирана сума по схема, по която е кандидатствал заявителя  за предходна национална помощ за овце майки и/или кози майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

Административният орган не се е произнесъл в този срок, поради което за нас възникна интерес от депозиране на настоящата жалба пред административния съд. В жалбата си освен отмяна на мълчаливия отказ, исках да се разгледа спорът по същество, т.е. изхождайки от тезата, че административният орган отказва да се произнесе.

С представеното уведомително писмо в предходно съдебно заседание вече имаме изрични констатации на административния орган, че няма да платят, като отново изводът, който мога да направя се касае за неплащане, тъй като не отговаряме на Наредба № 19 от 12.09.2015г., както на изискванията посочени в делегирания Регламент 640/2014г.

В настоящото производство продължавам да искам съдът да се произнесе по материалния спор.

Съображенията ни са, че от така изложеното се разбира, че не отговаряме на условията по Наредбата и по делегирания регламент. Това се разбира от акта.

Действително тези констатации изложени в таблицата са верни, не ги оспорваме и отговарят едно към едно с констатациите на контролния орган по време на проверката. Спорът се свежда до това, че описаните животни са без ушни марки, но налични в стадото. Т.е. те са били там по време на проверката. Още към момента на проверка са представени доказателства, че са предприети всички изискуеми съгласно законите мерки за подмяна на ушните марки и тези констатации са вписани в протокола от проверката. Представени са на административния орган. Ушните марки са заменени в най-къс срок и представени доказателства в този смисъл, но въпреки всичко ДФ „Земеделие“ счита, че животните не отговарят на критериите за допускане на субсидията.

Още с първоначалната ни жалба до ДФ „Земеделие“ сме представили опис и към приложения опис сме представили доказателствата, с които разполагаме, но мисля, че същите са избирателно приложени към настоящото дело. И в този смисъл моля да задължите ДФ „Земеделие“ да представи в пълнота преписката, в която липсват доказателства като заявка за купуване на средства за идентифициране на ушни марки, стокова разписка, декларация за маркиране. Жалбата ни е с вх. № 01-282-6500/562 от 30.11.2016г.

 

Юрисконсулт Л-Т: От волеизявленията на процесуалния представител на жалбоподателя, става ясно, че вместо мълчалив отказ жалят вече постановен изричен такъв. Оспорвам съответно.

 С писмо с вх.№  на съда 8429 от 09.08.2017г. сме представили преписката и доказателствата към нея. Считам, че следва да бъдат конкретизирани доказателствата, които жалбоподателят счита, че не са представени от Фонда.

Адв.В.: Мога да конкретизирам искането си с нарочна писмена молба в указан от съда срок.

 

Юрисконсулт Л-Т: ДФ „Земеделие“ има искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице със специалност ветеринар, който да даде отговор на изрично формулирани въпроси в молба, която представям, с оглед доказване констатациите от извършената от административния орган проверка, включително и проверките на място.

 

Адв.В.: Не възразявам по доказателственото искане да бъде допусната съдебно-техническа експертиза. Но моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с въпросите на ответника и да изразя становище, както и да формулирам мои такива.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЕМА представените по делото в предходно съдебно заседание акт на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с който административният орган се произнася по коментираното оспорване.

 

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице ветеринарен лекар със задача формулирана от юрисконсулт Л-Т в представената в днешно съдебно заседание писмена молба при депозит в размер на 200 лв. вносим от ответника в 7-дневен срок считано от днес.

ВЕЩО ЛИЦЕ ветеринарен лекар, който да изготви експертизата съдът ще определи в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ след внасяне на депозита.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес с изрична писмена молба да конкретизира писмените доказателства, които иска да бъдат приобщени към делото, както и да постави задача на назначената по делото експертиза.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 25.04.2018г. от 14.00 часа, която дата и час се съобщи на страните.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: