ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осми май                                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2006 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - ЕТ „ЕЛЕГАНТ-Р.Х.”, редовно уведомен,  се явява адв. Е., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., с представено от днес пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № 021400016/02.04.2014г. на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 208/21.07.2014г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП.

В открито съдебно заседание на 21.11.2014 г. съдът допусна до разпит двама свидетели на жалбоподателя в условията на довеждане, както и извършването на съдебно-икономическа експертиза, която след известно забавяне е извършена и представена в срок по делото за днешно съдебно заседание.

        

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

         С.В.А. – ** г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Е.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Относно отговора на въпрос № 3 за уточнение при определяне на задължителните осигурителни вноски, включили ли сте тези, които самият работодател е начислил за 4 часа работен ден в общата сума, която определяте?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Осигуровките, които съм включила, не включват тези посочени от жалбоподателя за 4-часов работен ден, а те са тези, включени над 4-часов работен ден.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вие включили ли сте такива, които за които има данни, които сама посочвате, че са нечетливи и не съдържат информация за отработените часове или ги изключвате от сумите, които определяте?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В остойностените отработени часове на работещи по трудов договор съм включила информация само за лицата, за които има четливи данни, защото една голяма част са четливи, а друга част не съдържат данни. Само там където има данни, съм ги съобразила, а за останалото не съм.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Във втората част на въпрос № 3 не считате ли, че в тази сума следва да се начисли сумата, която самият търговец е начислил? Така посочена сумата не е вярна.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм ги включила, защото жалбоподателят е начислил на всички работници осигуровки за 4-часов работен ден. Има осигуровки, които са внесени. Реших, че тези установявания, които съм направила би следвало да касаят само часовете, които са над тези 4 часа и в този смисъл съм посочила над 4 часа. Другите така или иначе са начислени.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси. Оспорвам заключението по отношение на въпрос № 3. Аргументи ще посоча по съществото на спора.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лв., от които внесени като депозит 500 лв., а за остатъка от 100 лв. ОСЪЖДА жалбоподателката Р.Х. Димова да ги заплати на вещото лице. (изд. Р.К.О. – 500 лв. – 08.05.2015 г.)

 

         АДВ. Е.: Искахме да бъдат разпитани двама свидетели, които са шофьори. Имаше двама кандидати, но до вчера никой не се яви и не поддържам това искане. Моля да бъдат заличени допуснатите до разпит свидетели. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ определението си от 21.01.2015 г., с което е допуснал до разпит двама свидетели в условията на довеждане от жалбоподателката.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Е.: Моля да уважите жалбата като се съобразите с  изложените в нея правни доводи и съображения. Подробни такива ще изтъкна в писмено становище, в указан от съда срок.

Представям списък по чл. 80 от ГПК, като моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В тази ревизия са събрани множество доказателства, които да обособят приложението на чл. 122 от ДОПК и данъците да бъдат определени от органа по приходите, за които са събрани множество доказателства. По тази причина считам, че заключението на вещото лице в отговора на въпрос № 3, е непълно. Следваше да се добавят начислените вноски, за които се дължат и лихви. Вещото лице не е използвало информацията от пътните листи.

Моля при постановяване на решението си да се съобразите с изложените мотиви в решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

Претендираме присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 427 лв.

         Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

         ДАВА 10-дневен срок за представяне на писмени становища.

 

 

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: