ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2006 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - ЕТ ЕЛЕГАНТ-Радостина Христова”, редовно уведомен, се явява адв. Е., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. Е.: Няма процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № 021400016/02.04.2014г. на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 208/21.07.2014г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас при ЦУ на НАП.

Ответникът е представил преписката по която е издаден обжалваният акт. С жалбата са направени доказателствени искания – за извършване на съдебно-икономическа експертиза, без формулирани въпроси и разпит на двама свидетели в режим на довеждане.

 

АДВ. Е.: Поддържам жалбата. Поддържам и искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в нарочна писмена молба, която представям с препис за ответната страна.

Моля да бъдат разпитани двама свидетели – шофьори, с които ще установим фактите за начина на работа в ЕТ във връзка с наетите автомобили и във връзка със сключените договори с лицата, собственици на автомобилите и това кой попълва пътните книжки, за които няма съставени документи.

Представям в оригинал Решение за отказ от отвеждане на екипа извършил ревизията, тъй като настоящият ревизионен акт е втори, след като е имало предходен ревизионен акт за същия период. Екипът, който е правил предишната ревизия е същият, който е по настоящото дело и считаме, че има предубеденост.

 

         С оглед направените доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА приложените писмени доказателства с административната преписка, както и представеното в днешно съдебно заседание решение за отвод.

         ДОПУСКА извършване на съдебно-икономическа експертиза от вещото лице С.А., която да отговори на поставените от адв. Е. въпроси в нарочната молба, представена в днешно съдебно заседание след внасяне на депозит в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

         ДОПУСКА до разпит двама свидетели в условията на довеждане от страна на жалбоподателя за следващо съдебно заседание, за доказване на посочените днес факти.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2015 г. от 10,20 ч., за която дата страните да се считат редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: