ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 19.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети юни                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2006 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  Хеликом ЕООД -  редовно уведомен, се явява адв. С. с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА директор Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”– гр. Бургас при ЦУ на НАП, Дирекция „ОДОП”/, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д. - представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура-гр. Бургас се явява прокурор К.

Явява се вещо лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение от вещото лице с вх.№ 5828/11.06.2013 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилите доказателства с вх. № 5932/13.06.2013г. от ответника извлечение от оборотни сметки, стоки на склад  и главни книги на доставчиците „Евро трейд 2007” ЕООД, „Лили 2010” ЕООД, „Евро Азия София” ЕООД, „Меспа” ЕООД, „Лотос Ай Енд Ай” ЕООД, „Ники мес 2008” ООД и „Камарко дистрибутори” ЕООД от л. 2107 до л. 2547 от делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. С.: Да се изслуша вещото лице.

Юк. Д.: Да се изслуша вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се изслуша заключението.

 

СЪДЪТ снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. – българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. С.: Правя уточнение на стр.7 по въпрос 7, след втората фактура вещото лице е пропуснало да изпише фактура № 86491/27.10.2009г., но тотала на сумата съответства на тази по ревизионен акт, навярно е техническа грешка, както и фактура № 10695 от 31.03.2010г. да се чете фактура № 106951 от 31.03.2010г.

Откъде почерпихте информация за останалите доставчици по делото?

ОТГОВОР: Всички преки доставчици, чиито доставки са спорни са представили в хода на ревизионното производство при извършените насрещни проверки хронологични записвания на сметките имащи отношение към начина на осчетоводяване на фактурите, както и оборотни ведомости. Тези документи са обсъдени в ревизионния доклад и моите констатации направени в заключението, почиват и са изградени изцяло на протоколите от насрещни проверки и на направените в ревизионния доклад  констатации.

 

Адв. С.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Д.: Вашите констатации в заключението по отношение на осчетоводяването на процесните фактури и воденето на счетоводните сметки при доставчиците, различават ли се от констатациите, залегнали в ревизионния доклад ?

 

ОТГОВОР: Запознала съм се с ревизионния доклад  и ревизионния акт. Няма никакъв спор по отношение на преките доставчици и техните счетоводни записвания. Проблемът е в предходните доставчици.

 

Юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Адв. С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо 5932/13.06.2013 г. от административния орган писмени доказателства от л.2107 до л. 2547 от делото.

ПРИЕМА заключението на вещото лице  и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /РКО 600.00 лв. на 19.06.2013г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля, да уважите депозираната жалба срещу процесния ревизионен акт на основанията посочени в нея. Първо, както чухме от експертизата, всички преки доставчици на жалбоподателя са били изрядни към фиска, начислили са ДДС, изпълнили са условията на чл. 68, чл. 72, във вр. с чл. 86 от ЗДДС, като включително в ревизионния доклад по делото се установи, че не е спорно обстоятелството по отношение изрядността на преките доставчици. Спорът е за неизрядност на под-под-под-доставчиците. Ревизионният акт е незаконосъобразен и констатациите в него противоречат на материалния закон и на съдебната практика и СЕС. Цитирали сме редица решения в жалбата и в писмената защита, която ще депозирам. Във връзка с констатациите на органа по приходите и отказа за упражняване право на данъчен кредит, ни смути обстоятелството, че тази повторна ревизия след като по първоначалната всички констатации на органа по приходите за липса на складова база по отношение на преките доставчици беше опровергано и предходният ревизионен акт беше отменен и върнат за нова ревизия, сега се измисли този проблем с декларациите на под-под-под-доставчиците и решиха, че липсва реална доставка, което е недопустимо и незаконосъобразно. Този недобър подход на органа по приходите към изрядните към фиска търговци, личи от това, че по отношение на последващите продажби с начислено ДДС и внесен корпоративен данък, органът по приходите приема, че са налице тези доставки, като същевременно в обжалвания ревизионен акт твърдят, че липсва реална доставка. Представям писмена защита.

Моля да ни присъдите разноските по делото по представения списък.

 

Юк. Д.: Моля, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че за жалбоподателя не възниква право на приспадане на данъчен кредит, тъй като не е налице реална доставка от посочените като доставчици фирми. Установено е в хода на ревизията, че доставчиците не са извършвали   внос от Холандия, Австрия или Белгия, поради което няма как да са предоставили процесните стоки на жалбоподателя. Не се представиха годни доказателства, установяващи транспортирането на тези стоки, както и самото тяхно прехвърляне, затова  и ревизионният орган се е позовал на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, че данъкът не е правомерно начислен на доставчика, няма основания за начисляването му и е във връзка с доставки, които не са реално осъществени. Констатациите на органа по приходите се потвърждава и от заключението на вещото лице. Посочването на данъка във фактурата, без да е настъпило данъчно събитие е неправомерно, като в този смисъл е практиката на СЕС.

Подробни съображения са изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП” и моля да го вземете предвид при постановяване на съдебен акт.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на  3535,00 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Настоящата жалба на дружеството срещу процесния ревизионен акт намирам за основателна. Извода на органа по приходите за нереалност на доставките от процесните доставчици остана недоказан и необоснован в хода на производство. Недопустимо е да се отказва право на данъчен кредит, когато търговецът е бил добросъвестен. За жалбоподателя са налице всички предпоставки за начисляване приспадане на данъчен кредит. Издадените фактури на доставчиците са включени в дневниците и справките-декларации, ДДС е записано в съответните графи и са подадени в срок в данъчната дирекция. Преките доставчици са водили редовно счетоводство. Не е доказано участието на жалбоподателя в данъчна измама и считам изводите на органа по приходите като противоречащи на установената съдебна практика на ЕС. Моля да уважите жалбата.

 

РЕПЛИКА НА Адв. С.: Преките доставчици са изрядни. Проблемът е с декларации на под-под-под-доставчици. Моят доверител е с безупречна  репутация и не са обосновани твърденията за липса на изрядност.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: