ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2005 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:21 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Винекс Славянци“ АД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника директор на Областно пътно управление Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице инж. В.Б.Г.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза е постъпило на 05.01.2018г., поради което съдът пристъпва към разпита на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

инж. В.Б.Г., на 70 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност,която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Поддържам заключението, което съм представил.

 

АДВОКАТ В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 200 лв., от които 150лв. внесен като предварителен депозит. За разликата от 50 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе по сметка на Административен съд Бургас и да представи доказателство за това.

Да се издаде РКО за първата сума и след доплащането да се издаде втори РКО.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други доказателствени искания. Представям списък на разноските. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ В.: Моля за Вашето решение, с което, след като съобразите събраните в хода на настоящото производство доказателства, да уважите жалбата и постановите съдебен акт, с който да отмените обжалвания отказ за преиздаване на разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение.

Моля на представляваното от мен дружество да бъдат присъдените разноски, съобразно представения списък, както и да ми определите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че жалбата е неоснователна, като моля да ми бъде позволено да представя писмени бележки в определен от вас срок.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност и на процесуалния представител на ответника, като за него срокът е 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: