ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 07.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми април                                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2005 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Началник МП Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 В залата присъства и вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 30.03.2015 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:        

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

СНЕМА самоличността му както следва:

Д.В.Л. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси. Вещото лице е отговорило достатъчно пълно и ясно на зададените въпроси. Моля, заключението да бъде прието.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Към заключението сте представили сравнителна таблица за свойствата и качествените характеристики на продукти от нефтен и продукти от каменовъглен произход. Във връзка с нея, отъждествявате ли понятието „качествен състав” и „качествен елементен състав”, тъй като в т. 2 на подпозиция 2707 99 11 и 2707 99 19 „сурови масла” към аналогичните продукти се считат тези продукти, които имат качествен състав, подобен на тези от продуктите посочени в т. 1?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Понятието „качествен състав” е по-общо, но то се дефинира за нефтопродуктите чрез определяне на елементния състав и по-точно качествен елементен състав – т.е., съдържанието на химичните елементи въглерод, водород, азот, кислород и други хетероатоми и съдържанието на характеристичните групи парафинови, нафтенови, ароматни и други в продукта. Това са основните параметри, които определят качеството на нефтопродуктите. Направила съм паралел на тежките нефтени масла сравнявайки ги чрез продукти, получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Посочила съм и други показатели, с които съм сравнявала. Посочила съм къде има аналогичност и къде няма. Разликите са в количествените съдържания на химични елементи и групите въглеводороди в двата вида продукти.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с тези различия за количественото съдържание на хетероатоми в атомните съотношения в груповия състав за физико-химичните свойства, как се определя качественият състав на продуктите?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам на поставения въпрос. Може би въпросът би трябвало да бъде: отразяват ли се количествените различия ако такива има, а не как се отразяват?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочила съм къде са разминаванията и различията в отговора на втори въпрос. Казах, че това са различни химични елементи, в т.ч. и хетероатомите и различното количествено съдържание на групите въглеводороди. А тези показатели са основните за дефиниране качеството на нефтопродуктите. Съотношението въглерод:водород е следствие от съдържанието на двата химични елемента водород и въглерод и е изведено като характеристика за степента на ароматност на съответните продукти. Количествените съотношения се отразяват и върху други допълнителни показатели като физико-химичните свойства посочени в последната колона на таблицата, които са изведени с оглед технологична преработка на съответните продукти и са указания за настройване параметрите на процесите по време на тази технологична преработка, а именно това са процесите на дълбочинна преработка като термичен крекинг, коксуване, каталитичен крекинг, хидрокрекинг и други деструктивни процеси.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тези физико-химични свойства влизат ли в качествения състав на продукта?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм дала определение за качество в таблицата, от което се вижда, че той е набор от показатели и че основните за дефиниране на качествата са два - качествен елементен състав и съдържание на групите въглеводороди.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде в нормативните актове или тълкувателните текстове е посочено, че при евентуална химична преработка е критерий за тарифното класиране на продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код по КН 2707 99 19?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам по така поставения въпрос. Считам, че същият е изцяло правен. Въпросът към вещото лице беше да даде обективна характеристика на изследвания продукт, в т.ч. дали подлежи на следваща преработка. А въпросът дали ако подлежи на такава преработка е критерий за неговото тарифно класиране, е въпрос от правно естество по съществото на спора.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно това дали продуктът се подлага на допълнителна преработка е въпрос, на който мога да отговоря и този въпрос е чисто технически.

Процесния продукт – мазутът се внася като суровина и се подлага на последваща преработка чрез деструкционни процеси, които изредих. Целта е да се повиши добива на светли нефтопродукти. За това дали ще претърпят преработка, придържала съм се към текстовете на ОБ към КН за подпозиция 2707 99 19, в която позиция в т. 1 се отнасят продукти получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и в т. 2 „аналогични продукти” на тези от първа точка. За продуктите от т. 1 е казано, че те пак трябва да претърпят преработка. Счела съм, че и аналогичните на тях продукти трябва да претърпят преработка - дефакто мазутът (процесния продукт) се внася именно с тази цел, да претърпи допълнителна преработка като суровина. Още един мотив ми е дал основание да направя това заключение. По предходни дела ми беше дадена възможност да се запозная с едно решение на преюдициалното запитване и в отговора си СЕС дава указания за класиране на продукта и един от критериите за тарифното класиране е предназначението на продукта.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В експертизата вещото лице е направило анализ на характеристиките на процесния продукт с тези на продукти от подкласове 2707 и съгласно този анализ, в тези продукти не се съдържат бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и е възможно да се съдържа минимално количество антрацен, като всички те са известни в научната литература като продукти от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как при липсата на тези съединения в процесния продукт, е установен подобрен качествен състав между тях и продуктите получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В Приложение 1 съм дала подробно описание как се получават каменовъглените катрани и кои са продуктите, които се получават при дестилацията на тези катрани. Това са фракции с по-тесен температурен интервал на кипене, а именно: леки, средни, тежки и антраценови масла. Посочила съм границата, в която се получава всяко едно от тези масла. Посочените продукти като бензол, толуол, ксилол и други кипят при много по-ниска температура от процесния продукт и се съдържат само в леките и средните масла получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Процесният продукт може да се сравнява само с тежките и антраценовите масла, тъй като има сходни граници на кипене с тях. Няма как бензол, толуол, ксилол и други по-нискокипящи продукти да ги сравняваме с процесния продукт. Няма база за сравнение, тъй като тези различни продукти кипят при различни температури.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Аналогия в качествен елементен състав в груповия въглеводороден състав и съдържанието на ароматни съставки съществува ли между стоката предмет на настоящото дело и продуктите с код по КН 2707 99 99?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В ОБ към КН в код 2707 99 99 се отнасят продукти като „тежки масла” различни от суровите получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и аналогични на тези продукти масла, но при условие, че те отговарят на изискванията посочени от т. „а” до т. „г” в тази подпозиция, да притежават определена дестилационна характеристика, определена плътност до дадена стойност и други. С други думи, критериите за отнасяне в тази позиция са различни.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Този отговор съобразен ли е с решението на СЕС, което казва, че тези 4 критерия от т. „а” – „г” не са задължителни?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу въпроса. Считам, че изцяло правен.

 

С оглед направеното възражение, съдът намира, че същото е основателно, поради което НЕ ДОПУСКА въпроса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението на вещото лице. Считам, че така дадените отговори на съдебно-химическата експертиза не дават и не спомагат за правилно тарифно класиране на стоката съгласно нормативните изисквания. Подробни съображения ще изложа в хода по същество.

 

Съдът, с оглед изчерпване въпросите към вещото лице и по представеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете молба- становище с допълнителни доводи за отмяна на оспорваното решение, към което са приложени Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки и Проекто-регламент за суспендиране на мита с приложен превод.

Представям молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза с анализи на контролните проби, съхранявани в митническата администрация.

Освен това, моля да задължите ответника да представи документ, от който да е видно кога процесните проби са приети в нарочен склад в митническото учреждение, тъй като съгласно ръководството за вземане на проби, което представихме в днешно съдебно заседание, във всяко митническо учреждение се определя начинът за съхранение на пробите. Това доказателство би имало значение за установяване на факта дали от страна на административния орган са спазени законовите изисквания за съхранение на пробите от процесните продукти. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с така представената молба-становище в днешно съдебно заседание, считам същата за неоснователна. В нея са визирани нарушения за начина на вземане на пробите, а видно от документите приложени към административната преписка се съдържа протокол за вземане на проби, в който протокол ясно и точно е конкретизирано, че при вземане на пробата присъства представител на дружеството-жалбоподател, независима организация „Saybolt”, която е вземала пробите и митнически служител. В този протокол не са направени възражения по отношение начина на вземане на пробите, тяхното етикиране, или никакви възражения. Към настоящия момент дружеството-жалбоподател счита, че са налице процесуални нарушения за начина на вземане на пробите, а иска назначаване на експертиза за тези проби, които се съхраняват в МП „Пристанище Бургас център” въпреки факта, че дружеството-жалбоподател не се е възползвало от предоставената му от закона възможност също да вземе проба, самò да я съхранява и да я използва при евентуално възникнал спор, като моля това становище и представените с него доказателства да не бъдат приети.

По така направеното искане за допускане на нова допълнителна съдебно-химическа експертиза, считам същото за неоснователно. Считам, че вещото лице в изслушаната експертиза е посочило принципните характеристики на продукти и тези характеристики на високотемпературните каменовъглени катрани. Така поисканите въпроси не биха допринесли за изясняване на правилното тарифно класиране. Считам, че анализиране съдържанието на сяра в продукти и въглеводород и азот са неотносими към предмета на спора и не биха допринесли за изясняване на тарифното класиране на стоката, поради което моля да не бъдат допускани.

Представям и моля да приемете Окончателен доклад, сертификати за разтоварено количество, Протокол за получаване на проба, Рапорт за остатъчно количество на борда, Рапорт за замерите в танковете и други – общо 13 на брой ведно с фактура за извършен превод.

Моля да приемете и писмените доказателства, които представям – сертификат за акредитация на МЛ - Русе ведно със заповед на лицето, което е извършило експертизата.

Представям и моля да приемете Доклад за участие в лабораторно изпитване, в което е взела участие МЛ – Русе.

Представям и моля да приемете извадка от Окончателен доклад за участие в междулабораторно изпитване. Митническа лаборатория - Русе е взела участие и е изследван идентичен продукт като този в настоящото производство. Взетите контролни проби са етикирани и се намират на съхранение в МП „Пристанище Бургас център” и при изготвяне на допуснатата съдебно-химическа експертиза същите се предават на вещото лице с приемо-предавателен протокол и до настоящия момент по всички дела не са констатирани нарушения в целостта на пломбите. А именно поставените митнически пломби идентифицират продукта, който е взет и се съхранява.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Въпросът относно искането ми за предоставяне на справка от отчетността за съхраняване на проби касаят момента на вземане на пробите при проверка на процесната стока, тъй като има разминаване с датата на вземане на пробите и протоколът, който е съставен за вземане на тези проби. В този смисъл не е ясно къде са съхранявани пробите в този период между датата на вземането им и датата на съставяне на протокола, тъй като съгласно Наредба № 3 от 16.04.2006 г., както и съгласно ръководството за вземане на проби, пробите следва да се съхраняват в специално помещение в митническото учреждение и за тях да се води отчетност. В този смисъл има значение дали пробите са постъпили във въпросното помещение в момента на вземането им, непосредствено след това или по-късно.

С оглед обстоятелството, че представените от процесуалния представител на ответника документи са в значителен обем, моля да ни предоставите възможност първо да се запозная със същите, след което да изразя становище по приемането им.

Относно възраженията на ответника във връзка с представените доводи за процесуални нарушения по пробовземането, считам тези възражения за неоснователни. Подробни съображения ще изложа по съществото на спора. Считам допълнителната съдебно-химическа експертиза за необходима по настоящия спор с оглед на факта, че ще допринесе за изясняване качеството на процесния продукт.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената в настоящото съдебно заседание молба-становище от процесуалния представител на жалбоподателя ведно с приложените към нея документи, които съдът ПРИЕМА като писмени доказателства по делото.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок считано от днес, в който същият може да се запознае с представените от процесуалния представител на ответника документи в днешно съдебно заседание, като в указания срок същият може да изрази становище относно приемането им като писмени доказателства по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок считано от днес, да представи за прилагане по делото на екземпляр на Обяснителните бележки към КН и Обяснителните бележки на ХС.

По отношение искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, съдът намира искането за процесуално допустимо. Доколко отговорите на вещото лице са относими към предмета на спора, съдът следва да извърши преценка на първо място след представяне на тези отговори и на второ място при постановяване на крайния си съдебен акт.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която след извършване на съответните анализи да отговори на въпроса формулиран от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-химическа експертиза, в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя, в 7- дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д.Л., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателства за внесения предварителен депозит.

По отношение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на справка относно отчетността на взетите проби и наличието на разминавания между датата на вземане на пробата и датата, на която е изготвен протоколът за това, съдът намира, че следва да предостави възможност на ответника да ангажира доказателство относно заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в 7-дневен срок считано от днес да ангажира доказателства, респективно да изрази становище относно искането за представяне на справка относно отчетността и регистрите за съхраняване на взетите проби.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.09.2015 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: