ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 20.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети януари                                  две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2005 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Началник МП Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т. и адв. К., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Делото е образувано по повод жалба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против Решение № 32-103049/03.09.2014 г. на Началник МП „Пристанище Бургас център”.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея доказателства. 

Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани в сезиращата жалба, като в допълнение към така формулираните въпроси, моля вещото лице да отговори и на въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която депозирам в днешно съдебно заседание.

Представям и моля да приемете сертификати за качество на процесния продукт издадени при вноса на същия, към които е приложен точен превод.

         Представям писмо от Заместник-директор на Агенция „Митници” адресирано до жалбоподателя от 23.09.2009 г., от което е видно, че за стока подобна на разглежданата е дадено указание за тарифиране в позиция 2710 от КН. Нямам други доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към административната преписка писмени доказателства.

По така представеното в днешно съдебно заседание доказателство по отношение на писмото на зам.-директора на Агенции „Митници”, моля същото да не бъде кредитирано предвид факта, че това доказателство е по конкретно искане относно жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и касае стока, която е за износ и касае предходен период. Предмет на настоящото дело е стока, която е допусната за крайно потребление, за внос в територията на Р България, ако се има предвид това писмо, което изхожда от 2009 г. 

По искането за извършване на съдебно-техническа експертиза считам същото за неоснователно, тъй като предмет на спора е решението на началника на МП „Пристанище Бургас център”, с който е определен нов тарифен номер на стоката, а за неговото правилно класиране са необходими знания за правилното класиране на стоката. Считам, че критерият за правилното тарифно класиране е именно определяне съдържанието на ароматните съставки. За правилното класиране на стоката не е необходимо да се установи начинът на нейното добиване или произхода - обстоятелства, които желае да бъдат установени жалбоподателя.

Относно въпросите от 1-4 считам, че те касаят акредитацията на Митническа лаборатория - гр. Русе. В тази връзка представям и моля да приемете сертификат за акредитация ведно със заповед, от която е видна датата на акредитацията на Митническа лаборатория гр. Русе и считам, че съгласно Закона за националната акредитация не е необходимо лабораторията да бъде акредитирана, тъй като нито в Закона за митниците, нито в Правилника за неговото приложение Регламент № 2913 и Регламент № 2454 е необходимо и има изрично изискване в специалните закони за такава акредитация. Съгласно Закона за националната акредитация органите извършващи анализ на стоката с цел нейното окачествяване и пускането на пазара, а в конкретния случай става въпрос за анализи единствено и само за митнически цели и то най-вече за определяне на тарифното класиране на стоките.

По отношение на въпросите от 5-12 считам, че същите са неотносими към предмета на спора, като твърдя, че е неотносим начинът на получаване на продуктите. Алтернативно, ако счетете, че следва да бъде допусната експертиза по така поставените от ответната страна въпроси, то моля същата да бъде комплексна, като в нея вземе участие както специалист в областта на нефта, така и специалист по преработка на въглища, а също така да бъде назначено вещо лице в областта на тарифното класиране и ни бъде дадена възможност да поставим допълнителен въпрос:

1. Вещото лице след като изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани предвид тълкувателните текстове на Комбинираната номенклатура и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 2707 и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура за кодове 2707 99 11 и 2707 99 19, с които се сравнява продукта, да уточни с които точно продукти се прави сравнение и на база на кои документи и какви анализи установява аналогията на процесния продукт с тези продукти, получени при първична дестилация на каменовъглени катрани?

 

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам казаното от юрисконсулт Т.. Представям като доказателства 2 броя обвързваща тарифна информация, която съставлява разпечатка от официален публичен регистър ведно с превод на български. Едната е на френската митническа администрация, а другата на немската и касаят идентични стоки с процесните, в които е определен тарифен код, който съвпада с тарифния код определен от административния орган в оспореното решение.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на въпросите представени в днешно съдебно заседание и по-конкретно по въпрос № 3 – „Митническата лаборатория съхранява ли контролна проба от продукта, обект на изследване, годна да бъде използвана за нуждите на нов анализ?”, твърдя, че в административната преписка се намира протокол с регистрационен № 895/28.12.2012 г., в който по безспорен начин се установява, че пробата е взета от митнически служител, в присъствие на представител на жалбоподателя, като е упоменато, че дружеството „Лукойл Нефтохим Бургас” АД не възразява за начина на вземане на пробата, количеството, маркировката и осигуровката на пробата.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя и от процесуалните представители на ответника в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         По повод формулираното в жалбата доказателствено искане допълнено с нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание за допускане за изготвяне на съдебно-химическа експертиза с конкретно формулирани въпроси, съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо. Относно относимостта на отговорите на вещото лице към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите проверки, изследвания, изчисления и други, да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в сезиращата съдът жалба (лист 7 – 9 от делото), както и на тези формулирани в нарочна писмена молба, депозирана от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

         Вещото лице следва да отговори и на въпросите формулирани от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Т. в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-химическа експертиза в размер на 300 лв., 200 лв. от които платими от жалбоподателя в 14-дневен срок считано от днес и 100 лв. платими от ответника, в същия 14-дневен срок. В указания 14-дневен срок страните следва да представят по делото платежни документи удостоверяващи внесения предварителен депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д.Л., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата.

         По повод искането на процесуалния представител на ответника за назначаване на комплексна експертиза, съдът намира така формулираното искане за неоснователно, а по повод искането за включване в състава на комплексната експертиза и на вещо лице, което да определи тарифния код, намира искането за недопустимо.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.04.2015 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: