ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесети април                                   две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2005 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена  и юрисконсулт И., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

            Явява се вещото лице Д.Л.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано на 12.04.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

Ю.к.Т.- Моля да не бъде изслушвана  допълнителната съдебно-химическа експертиза в днешното съдебно заседание. Желаем вещото лице да посочи хронологията на вземане на пробите, деня и място на вземане на пробите, къде са съхранявани продуктите за анализ през едногодишния период. Да отговори налице ли е идентификация на това, че са остатък от пробата, чието вещество е предмет на спора. Второто съображение- видно от молбата на „Лукойл Нефтохим” от предходното с.з. изследването следва  да се извърши в акредитирана лаборатория, вещото лице да отговори притежават ли акредитация лабораториите по методите, по които се работи. ВХТИ има ли акредитация за метода АSТМ D 2007, както и НИСИ и SGS. Алтернативно, ако не разполага с акредитация  да отговори на въпроса какви стандартни или референтни материали лабораториите са използвали  в хода на арбитражното изпитване. Да се представи списък на сертифицираните  материали с цел да установи,  че получените резултати извън обхвата на акредитация са верни. В предходното  заключение вещото лице твърди, че метода на определяне на тегловно съдържание  на ароматни съставки посочен в приложение „А” в обяснителните забележки от  глава 27 на КН  не е коректен.Тъй като  той регламентира определяне на ароматни съставки, а начина на провеждане на анализа и посочената форма изчислява посоченото съдържание на неароматни въглеводороди.Извод, който вещото лице вмени както на първоинстанционния  съд, така и на ВАС за посочения метод  АSТМ D 2007 като по-подходящ, никъде не се определят отново ароматни съставки.Заглавието на метода метод  АSТМ D 2007 е стандартен американски метод за изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла, получени на базата на нефт по абсорбционен  хроматографски метод с  глина и гел. Да бъде представен метода на български език и по- конкретно държим да бъдат представени още веднъж първичните записи по изпитването извършено от лабораторията на ВХТИ.

Ю.к.Г.- Алтернативно, ако Съдът прецени да се изслуша самата експертиза, ВХТИ, ако нямат акредитация и не притежават сертифицирани материали, да уточнят как в същия протокол №467 в т.3  е посочен стандарт АSТМ D 2007,  а те използват вътрешно ведомствен или разработен от тях.

Ю.к.М.- Моля да се отхвърли молбата. Считам, че не са налице процесуални  пречки да се изслуша СХЕ. Формулираните  въпроси могат да бъдат зададени в рамките на разпита на вещото лице. Така поставените въпроси са недопустими.На първо място  няма основание да се иска пълен отчет на вещото лице как е взела пробите, като е видно, че пробите са взети от митницата.Същата  е следвала да взема пробите и да ги предаде на лабораториите.Видно  по методи  и по показатели допуснати с определение на съда задачата е изпълнена и следва да даде заключение с поставените задачи. С оглед на възражението за ВХТИ – беше извършено  проучване от наша страна  и беше установено, че липсва акредитирана лаборатория  по този метод изобщо в България. Моля резултатите да бъдат приети.Това е била единствената  възможност да бъде извършена.Да се представи метода на изпитване АSТМ D 2007 на български, считам че е недопустимо, това е абсурдно да се изисква от вещото лице да се ангажира с това. Именно такава е ролята на вещото лице, да разясни на страните какви анализи са извършени и какъв е извода от получените резултати.Вещото лице не е длъжно да разполага с актуална версия на този метод.Тя самата няма регистрирана лаборатория, за да е длъжно да разполага с този метод.По повод искането да бъдат представени  първични записи по извършените изпитвания, тези документи са абсолютно излишни, представени  са протоколи от извършените изпитвания. Митническата лабораторна експертиза,  на която се позовават ответниците  не е  акредитирана и е обвързана с митническата  администрация,  която е издала обжалваното решение.

Ю.к.Т. -По отношение  на първичните записи предвид факта, че по идентични дела вещото лице заяви, че ВХТИ не разполага, няма акредитация и използва метод разработен от тях считам, че това противоречи на допусната експертиза по американски стандарт АSТМ D 2007. В тази връзка, в случая изпълнителя на заявката  не е извършил изследването по американския стандарт, а по разработен от ВХТИ стандарт или метод.Предвид стандарта процентното тегловното съотношение  не следва да надвишава 97 %,  а максимума  е до 100% . В същият стандарт т.9- изчисления са посочени три вида анализи -т.9.1, т.9.2 , и т.9.3.В резултати на ВХТИ е записано т.9.3, който според нас се прилага по изключение. Какво поражда да се използва  т.9.3? Точка 9.3 се използва в случай, че ароматиката не бъде десорбирана, използвайки съдържанието на неразтворимите в нормален пентан, наситените полярни съединения.За това искаме да разберем, както е указано в т.9  какъв е резултата и какво е породило използването.Има ли запис, обясняващ, че се  е получило такова изключение да не се използва т.9.1, а се отива на изключението по т.9.3.Предвид тези различия считаме искането ни за основателно  и моля да не се изслушва експертизата.

Ю.к.М.- Моля да се изслуша вещото лице и даде съответните  отговори.

Съдът, като взе предвид становищата на двете страни намери,че оспорените от ответния  орган обстоятелства  засягат действията на трето неучастващо в съдебното производство лице.В тази връзка следва да се напомни, че заключението на вещото  лице е изготвено на база резултатите от изпитванията, представено е своевременно и в тази връзка  липсват процесуални  пречки за изслушването му в днешното съдебно заседание.  Доколкото ответната  страна повдига въпроси за достоверност на акредитацията на лабораториите по използваните методи, Съдът ще предостави възможност, след представяне на писмено заявление на основание чл.192 ГПК  ответния орган да изиска информация  от трето  неучастващо в спора  лице. Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:        

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 Д.В.Л.- 63 година, българка, български гражданин,  неосъждана, инженер-химик, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

         Вещото лице Л.-  Представила съм заключение в срок, което поддържам

Въпрос на ю.к.М. – Коя  от двете позиции 2707 или 2710 на комбинираната номенклатура описва най-пълно и точно продукт с характеристиките на процесния? Коя според Вас, предвид извършените  анализи  и проучванията е водеща и специфична  характеристика на продукта- нефтения произход.

Вещото лице Л. – От материалите  по делото и от изпитването на същия продукт  категорично бих заявила, че това е нефтен продукт, тежко нефтено масло, фракция  мазут  получена при първична дестилация на нефта.Това, че е нефтен продукт считам, че е водещата характеристика внася се дълги години за допълнителна преработка, чрез дълбочинни крекинги в „Лукойл Нефтохим” Бургас.Съгласно обяснителните бележки на комбинираната  номенклатура има два класа – за нефтените продукти - 2710 и 2707, допълнително в обяснителните  бележки към хармонизираната система се упоменават, че ако  ароматните преобладават над неароматните  независимо какъв е произхода продукта трябва да отида в клас 2707, от каменовъглен произход. В предходните части на експертизата   сме изследвали  какви продукти се класират във всеки един от подкласовете от 2707  и сме сравнявали конкретния продукт с всеки от тези подкласове.Отделно са направени изпитвания на процесния  продукт,  за да се покаже   къде той може в някой от тези класове да се класира. Предмет е бил именно това да се установи, че процесния продукт има качествен състав, елементен и групов въглеводороден състав, еднакъв със състава на високотемпературните фракции от каменовъглените  катрани, както и  бяха направени изпитвания на процесния продукт по показатели уточнени от подточка от А до Г на код 2707 9999.От последните изпитвания се вижда,че продукта не отговаря на изискванията на показателите от подточка от А до Г и чрез своите характеристики може да бъде отнесен към 2710  т.е. тежки нефтени масла.От друга страна считам, че съдържанието на ароматни съставки не е водещо предвид  последваща употреба се използва за дълбочинно преработване с каталитични и др. методи.По-високо ароматно  съдържание не  е от значение, тъй като при правилно настройване на процесите,  при допълнителни каталитични процеси няма значение колко  е ароматиката.

Въпрос на ю.к.М. - На база извършените анализи  и проучвания може ли да се направи извод за качествения състав на продукта?

Вещото лице Л.-Коментирахме как се получават каменовъглените катрани, кои са фракциите, които се получават, чрез дестилация. В настоящата експертиза, изхождайки от определението  за качествен състав и какво дефинира той  и използвайки качествения състав (елементен  и   групов въглеводорен ) е изпитан продукта и резултатите  го  в подреждат по състав с висококипящи фракции-  каменовъглените катрани.

Въпрос на ю.к.М. - Наситените  „парафино-нафтенови” въглеводороди дали попадат сред неароматните съставки?

Вещото лице Л. - В групата на наситените се включват парафиновите и нафтеновите въглеводороди, това са тези, които не съдържат в структурата  си ароматно ядро т.е. те не са ароматни, нямат ароматно ядро.

Въпрос на ю.к.М. – Полярните съединения съдържат  ли неароматна  част?

Вещото лице Л. - В стр.4 от експертизата съм отделила достатъчно внимание на т.нар. полярни съединения, както и по данни от научни изследвания се установява,  че една част от полярните съединения имат ароматен характер, друга част от тях са наситени, не съдържат ароматно ядро.Посочени са производни.

Въпрос на ю.к.М.-При така отразените резултати по метода АSТМ D 2007 може ли да кажете,  дали продукта се определя като такъв в който неароматните  преобладават над ароматните съставки  или обратно?

Вещото лице Л. - Целта на настоящата експертиза  беше да  докажем  качествения елементен и качествения  въглеводороден  състав на процесния продукт  и за това е приложен метода АSТМ D 2007, съгласно който от масла какъвто е процесния продукт се извличат следните характеристични групи въглеводороди - наситени  въглеводороди, ароматни въглеводороди, полярни съединения и асфалтени.От полученият резултат в протокол №467/07.12.2015 г, с прилагане на метод АSТМ D 2007 се вижда, че съдържанието на наситените въглеводороди,  които са елюирани с нормалния пентан е 45.60%, съдържанието на ароматни въглеводороди е 37.29%, съдържанието на полярни съединения е 17.11 % и съдържанието на асфалтени е 3.10 %. Съгласно последните данни от научни изследвания в групата на полярните съединения са установени  такива съединения, които имат ароматен характер и могат да се отнесени към ароматните  съставки, но се съдържат  и такива съединения,  които имат наситен характер т.е не са ароматни съставки . Но какво е процентното съотношение на тези две групи  с този метод не може  да са каже.Колко процента от 17.11 имат ароматен характер и колко процента нямат ароматно  ядро и  имат наситен характер.

Въпрос на ю.к И.- Можете ли да кажете ако приемем   терминологията, която е ползвана в т.3.1.4 от Стандартен метод за изпитване, че полярните ароматни и е синоним на полярни съединения.Допустимо ли е извеждане на формула в 9.3 за полярни  неароматни въглеводороди, като процент  от разликата от сто минус наситените въглеводороди и полярни съединения.

Вещото лице Л. - В стандрат 2007 се регламентира определянето на характеристичните групи- наситени при невъзможност  да се десорбират  ароматните с посечената  апаратура по стандарт да се десорбират  полярните съединения и  тогава ароматните въглеводороди да бъдат определени като разлика от 100 като се извади съдържанието на наситените въглеводороди и полярните съединения. А относно определението така, както е написано е потвърждение, че в групата на полярните съединения има полярни амроматни съединения,  но има и такива с наситен характер.Данни, от които се черпят тези изводи аз съм цитирала в експертизата  и съм посочила в списъка на използвана  литература.

Въпрос на ю.к.Т. - Предвид факта, че ВХТИ нямат акредитация какъв метод са използвали в настоящото дело, тъй като в протокола е записан метод АSТМ D 2007, който е американски стандарт?

Вещото лице Л. - В протоколът   е записан това е метода АSТМ D 2007 версия 2011 година  за който действително, по принцип нито една от лабораториите в България няма акредитация.

Ю.к.М.-Възразявам.

Ю.к.Г.- ВХТИ нямат изобщо акредитация.

Вещото лице Л. - Аз съм питала дали имат апаратура да извършат изследване по този метод, въпреки че нямат акредитация.

Въпрос на ю.к.Т.  – Знаете ли какъв метод са използвали  в лабораторията?

Вещото лице Л. - Да, знам АSТМ D 2007, версия 2011 г. в Университет „Проф.Д-р Асен Златаров”

Въпрос на ю.к.Т. – Присъствахте  ли по време на извършване на анализите?

Вещото лице Л. –Да, присъствах.

          Въпрос на ю.к.Т.- Извършвани  ли са  първични записи по конкретното дело,  по конкретните изследвания по метода АSТМ D 2007?

          Ю.к.М.- Възразявам.

Вещото лице Л. -Да, как се прилага  метода  беше обект на наблюдение, по това дело нямаше представители, но по други дела присъстваха представители, които да следят всеки едни от първичните запаси от лабораторния дневник. 

Въпрос на ю.к.Т. –Съгласно  терминологията в методи АSТМ D 2007 е записано в т.3.1.1.3 „полярна ароматика”   е синоним на полярни съединения, следва ли от тези термини, че полярните съединения се причисляват към ароматните  съединения и същите ще отговарят ли на определението за ароматни  съединения, посочена в гл.27 в общите разпоредби  в ОК  ОБХС. От къде вещото лице черпи тези твърдение, които са различни?

Ю.к.М. - Моля ответника  да преформулира  въпрос си. Счита, че ответника се опитва да насочва вещото лице.Моля за ясен въпрос без да използвате  цитати.Отговор на този въпрос беше даден.

Ю.к.Т. - Предвид разминаване в заключението на вещото  лице и легалните дефиниции, представяме легални дефиниции.

Вещото лице Л. - В т.4 съм посочила от къде съм  черпила информацията която съм представила.

Ю.к.Т.-Предвид заключението на вещото лице на стр.3., където вещото лице прави  обща схема на разделяне  на нефтени  фракции,  на асфалтени, полярни съединения, ароматни въглеводороди  и наситени  вегловодороди. Казвате, че това е метод за разделяни съгласно стандартния метод АSТМ D 2007, в протокола за изпитване на ВХТИ, моля да дадете разяснение – „характеристични групи“, „съдържание на наситени  въглеводороди“,  какво са фракции или групи.Вещото  лице да каже какво е определено.Таблицата се разминава с резултатите, които са посочени.

Ю.к.М. - Няма разминаване.

Ю.к.Т. - 4 групи, в протокола най–отгоре  пише, че тези числа са групи „характеристични групи”, като това считам, че е различно от въглеводороди или съединения. Синоними ли са понятията полярна ароматика и полярни съединения като вземе предвид т.3.1.1.3.

Вещото лице Л. - Предвид достатъчните  факти, които съм цитирала, че част от полярните съединения съдържат ароматно ядро и ще се причислят към полярните ароматни съединения, но друга част нямат ароматно ядро, тъй като освен хетероатоми имат парафинови или нафтенови и те са неароматни въглеводороди. Самият методи не разделя полярните съединения на двете им основни части, за това се използват  допълнителни  инструментални методи. Съгласно  този метод  асфалтените предварително се отделят и тяхното количество се определя  на база първоначално претеглена  проба, съгласно приложението на част от самия стандарт. След като бъдат отделени асфалтените това количество е деасфалтизирана проба и тя се подлага на абсорбционна колонна  хроматография в резултат, на което са изолирани  наситените въглеводороди.Желая да обясня защо  е използвана т.9.3 за изчисляване на съдържанието на ароматни въглеводороди. Определянето на ароматните въглеводороди   се определя по два начина - чрез десорбция и екстракция, а другият е по разликата. След като бъде определено съдържанието на наситените въглаеводороди  и на полярните съединения по разликата до 100 % се определя  и съдържанието на ароматните въглевороди. Процента 97 се прилага, когато  ароматните се извличат с десорбция и екстракция. Използвали сме вторият начин. В самото начало на стандарта  е казано, че  ароматните въглеводороди  може да бъдат определени по два начина, чрез  екстракция или десорбция или по разликата. Допускат се двата метода за определяне на ароматните. Методът на десорбиране не беше използван, тъй като в България нито една лаборатория не притежава такава акредитация, но стандарта  допуска и този способ по 9.3.

Ю.к.Г.- Какво е наложило изследването да се извърши и резултатите, които са получени за ароматни въглеводороди да бъде по т.9.3, а не по т.9.1, тъй като метода дава възможност да се извърши.

Вещото лице Л.- Мотива да използваме формулата посочена в 9.3 определяне на ароматни въглеводороди като разлика от 100 минус съдържанието на наситени полярни съединения е факта, че посочената в стандарта  сложна  апаратура не беше в състояние никой да ни достави. В стандарта  е посочено,   че може   по т.9.3 и ние сме  използвали  този метод.

Ю.к.Т. – Предвид отговорите  на вещото лице, от къде черпи информация,  че следва  да преобладават ароматните съставки над 50%, защото имаме определяне на четири компонента.

Вещото лице Л. - Когато ароматните преобладават над неароматните  продукта отива в клас 2707, от тези 4 - само тези, които имат наситен характер се вижда, че те са над 50% , без да необходимо да се изследва каква част от полярните са наситени и каква част са ароматни, асфалтените са  с ароматни съставки, те  имат ароматни цикли.

Ю.к.Т. – Вещото лице не отговори на  въпроса 45,60 в протокол 467 / от 07.12.2015 г.  какво са? 

Вещото лице Л. - това е процентното съдържание на въглеводороди, дори да се приеме, че всички останали са полярни съставки.По същия начин  числото 37,29 % е процентно тегловно съдържание на ароматни въглеводороди. 17.11 % е процентно съдържание на полярни съединения, като една част от тях имат ароматно ядро и ароматни съставки, а др.част са наситени и  нямат ароматно ядро. Асфалтените – 3,10%, съгласно определението на хармонизираната система се  причисляват към ароматните съставки.

Ю.к.Т. -На база извършените  анализи  и получените резултати в обсъждания протокол на Университет „Проф.Д-р Асен Златаров”, какво е  в тегловно отношение количеството,  съответно  в цифри  между ароматните и неароматните, което е предмет на спора.Вещото лице препоръча този метод.

Вещото лице Л..- В  настоящата  експертиза съм имала за цел да докажа еднаквия състав.

Ю.к.Т. – Вещото лице си противоречи, защото тя каза, че метода АSТМ D 2007 ще определи процента на ароматни съставки. Дословно съм го цитирала защото го има във  всички заключения на вещото лице. Оспорвам експертизата, предвид изложените възражения от наша страна, оспорваме  и  моля да ни бъде дадена възможност да се снабдим с първичните записи и стандартизираните материали, дали въобще ВХТИ е използвал такива,  в случай, че не е използвал,  какво е използвал  за извършване  на допуснато от съда  изпитване,  за да се удостовери, че същите са достоверни. Моля да не се приключва събирането на доказателства. Подробни  въпроси  ще представим  в писмен вид, в даден от Вас срок.

Ю.к.М. -Да се отхвърли.Няма никакво основание  да се искат първичните записи,  тъй като същите представляват  работен вариант на представения вече към експертизата протокол от изпитване.И каквито  и данни да има в първичните записи това не би се отразило на заключението на вещото лице.Освен това относно  сертифицираните материали,  същите могат да бъдат прецени само от орган  какъвто е българската служба по акредитация. По повод  на отговора  кое налага  предварително  отстраняване на асфалтените,   тъй като  какъвто и отговор  да бъде даден от страна  служителите на лабораторията  същите няма да имат доказателствена  сила, тъй като служителите  нямат качеството  на назначеното вещо лице, тъй като отговора на този въпрос изисква специални  знания, а от значение  може да бъде само заключението  на вещото лице, но  не и обяснения на трето неучастващо  по делото лице.Моля  искането до бъде отхвърлено.

Ю.к И.- Във връзка с направеното  искане  по чл.192  ГПК  моля същото да не бъде уважавано, тъй като  считаме,  че регистъра,  който води българската служба за акредитация е публичен  и включително и съда може да направи справка дали е акредитирана лабораторията. Във връзка с искането  за представяне  на  всички първични записи видно по време на арбитражната проба  доколкото по делото са представени   протоколи за анализ, първичните  записи нямат  доказателствена сила, а  само формална такава  от съответния  служител за извършения  анализ.  Издава  се протокол от съответната лаборатория.  По отношение направеното искане, кое налага предварителното  отстраняване  на асфалтените, този въпрос следва да бъда зададен  на вещото лице,  а не на лабораторията, тъй като анализа на продукта е извършен от вещото лице,  а не от трето лице.По отношение на  актуалната версия на стандарта, ще представим,  но не считаме, че това следва да става основание за отлагане на делото. Моля  съда  да задължи ответника да представи  всички първични записи по метод  Приложение  „А”,  водени от страна на длъжностните  лица в митническата лаборатория при анализиране на   продукта по този метод.

Ю.к.Т. – Моля, да приемете молба с допълнителни  въпроси към вещото лице, а именно определяне на тегловното съотношение  на ароматните и неароматни  съставки. Алтернативно, ако счетете, че молбата не  е основателна моля да задължите  вещото лице или лабораториите да отговорят дали съхраняват проба, предвид факта на оспорване на заключението и искане  от наша страна за допускане  на други експертизи

Ю.к И. - В случай, че бъде допусната допълнителна  СХЕ моля, да  бъде допуснато вещото лице  да заяви представителна ли е  пробата ако е останала за нуждите на следващи  анализи,   предвид  на това, че всяко разделяне на пробата  се извършва, чрез нагряване на продукта.Влияели това нагряване  върху представителността  на пробата.

Ю.к.Т. – Не е ясно как процесуалния  представител, тогава когато „Лукойл” иска допускане на експертизата, нагряването не влияе,  а в конкретния  случай  при искането от наша страна и след като многократно са разделяни пробите и вещото лице не е заявило, че атмосферните условия или  изпитвания влияят на пробата, то да влияе.

Ю.к.М.-Следва да се обърне внимание, че поисканите от ответаната страна  лабораторни анализи са поискани преди година и половина.

Вещото лице Л. - Изданието  от 2011  година е идентично с това от 2008 година.

Съдът като взе предвид становището на страните, счита че заключението на вещото лице  следва  да бъде прието, доколко същото се базира на резултати  от изпитвания, като прилага специфични,  непритежавани от съдебния състав знания, без последното да е в състояние да влияе на самите изпитвания.

На вещото лице Д.Л. да бъде изплатено  възнаграждение в размер на 350.00 лева,  от  внесения депозит, като ЗАДЪЛЖАВА „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  в 7 дневен  срок да довнесат 150 лв, за изплащане на пълното възнаграждение на вещото лице.

Ю.к.М.- Представям  и моля да приемете  становище  с копие за ответника. В становището се съдържат доводи касаещи  резултати от Митническата лабораторна експертиза и тарифното класиране на продукта.Моля  да бъдат взети предвид. Представям документи  за анализ  на каменовъглен катран, за сведение, тъй като за  анализ  на катран и на продукти,  получени от първичната  дестилация беше поискана и допусната само по едно  от идентичните  дела, тъй като ако  беше допуснат по всички дела би оскъпило процеса.Представям  становището  с копие за ответника. Представям документи за анализ на  високотемпературен  каменовъглен катран, за неговата дестилация  по методи за определяне на  елементен и групов въглеводороден  състав. Тези документи още веднъж потвърждават, че качествения състав на процесния продукт е еднакъв с  качествения  състав на продукти получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Представям и моля да приемете  молба-опис на допълнително направените разноски, които моля да бъдат присъдени.

Ю.к.Т. –Моля да не бъдат приети документите,касаещи каменовъглените катрани.

Съдът счита, че представените в днешното съдебно заседание становище  и молба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД   следва  да бъдат  приети, но що се отнася до протоколи от изпитване на каменовъглени катрани, същите са ирелевантни за предмета на спора, съдебния състав не притежава специални знания  и намира, че могат да бъдат приети единствено за сведение .

Следва да бъде приет превода за послужване на Стандарт за изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла получени от базата на нефт по абсорбционен хроматографски метод с  глина  и гел  АСТМ 2007-08, представен от Лукойл с уговорката, че този вариант не е актуалния, но с уточнението на вещото лице че разлика между 2008 г. и 2011 г.няма, като те са идентични.

Доколко от страна на ответния  орган се оспорват резултатите от лабораторните  изпитвания съдът, счита за допустимо и относимо към предмета на спора в съответствие  с чл.192 ГПК да уважи направените  искания на ответния орган за представяне на допълнителни  писмени доказателства.

Не следва  да бъде прието искането от ответната страна  за представяне от страна на лабораторията  на актуална  версия на стандарт ASTM D 2007:2011, а по искането за поставяне на допълнителни  въпроси и изготвяне на допълнителна   експертиза  от страна на вещото лице  съда  по принцип ги намира за допустими  и относими  към предмета на спора, доколкото е от съществено значение, налице  ли е запазена проба  и достатъчна ли е тя за извършване  на съответните  проучвания.Съдът ще се произнесе по искането след изрично становище от вещото лице  в 7- дневен  срок от днес относно обстоятелството   запазена  ли е  проба  и в какво количество  и дали това количество  е достатъчно за провеждане на поисканите  изпитвания.

Исканията на „Лукойл Нефтохим” за представяне  на първичните записи  по провеждане на анализите по метод Приложение ”А”  от гл. 27 от обяснителните  бележки към КН за допустими и относими към предмета на спора, поради което

                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЪЛЖАВА ОТНВЕТНАТА  СТРАНА да представи така поисканите писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от молбата на ответната страна с правно основание, чл.192 ГПК на химическата  лаборатория, извършила изследването.

ЗАДЪЛЖАВА вещото лице в 7- дневен  срок от днес да даде  становище относно обстоятелството   запазена  ли е  проба  и в какво количество  и дали това количество  е достатъчно за провеждане на поисканите  изпитвания.

По въпроса за  това дали е представителна пробата  съдът счита, че тази преценка следва да бъде извършена  от лабораторията,  която би работила  по допълнителните задачи.Същата следва  да вземе предвид при  намиране отговор на поставените задачи обстоятелството дали предходни нагрявания променят характеристиките на продукта .

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:       

 

ПРИЕМА СТАНОВИЩЕ на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, жалбоподател в настоящото дело.  

ПРИЕМА списък с разноските,  представени  от жалбоподателя.

ПРИЕМА превод на  Стандартния метод  на изпитване на характеристични групи при масла за обработка на каучук и други масла получени от базата на нефт по абсорбционен хроматографски метод с  глина  и гел  АСТМ 2007-08 от английски  на български език.

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протоколи за изпитване на каменовъглени катрани.

Отлага делото и го насрочва за 01.06.2016 година  от 14:30 часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

         Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: