ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шести юли                                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2005 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., и юрисконсулт И., надлежно упълномощени.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

           

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Ю.К.Т. – Във връзка с дадените указания  Ви  представям  и моля да приемете  първичните записи по изготвената митническа лабораторна експертиза. По отношение  на така представените  от Комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” писмени доказателства заявяваме, че  не възразяваме да бъдат приети.

Ю.К.М.-По отношение  на така представените от лабораторията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” писмени доказателства,  не възразявам да се приемат. Видно от  първичните записи резултатите относно процентното съдържание на отделните групи въглеводороди  съвпада със същото в протоколите за анализ, приложени към заключението по съдебно-химическата експертиза,  на които се основава същото  и следва да бъдат ценени   досежно групите въглеводороди. От представеното писмо от лабораторията е видно,  че асфалтените са отделени съобразно стандарта, като са взети предвид характеристиките на продукта, което потвърждава казаното от вещото лице. По отношение  на първичните записи, представени от страна на ответника не възразяваме да бъдат приети. В протоколът за резултати е видно, че при извършените анализи са определени  неароматните /парафинови / въглеводороди и въз основа  на резултата, остатъка до 100 % е изчислен  за ароматни въглеводороди и така получения резултат  е пренесен в митническата лабораторна експертиза,  като ароматни и неароматни  съставки,  но предвид това, че ароматните  съставки и  ароматните въглеводороди не са идентични, съгласно решение на СЕС  по дело №330/2013 година, така отразените в протокола резултати  и проценти потвърждават,  че резултата в МЛЕ  е некоректен.

Ю.К.И.- Не възразявам да се приемат  представените   първични  записи,  като моля да съобразите, че в частния свидетелстващ  документ, какъвто е работната карта като анализ по Приложение А резултата  на ароматните съставки  е 59.8%,  а  в официалния такъв от длъжностното  лице от митническата лаборатория, протокол за резултати е посочено 59.8% на ароматни въглеводороди, какво е анализирала   лабораторията не става ясно от тези първични документи, след като  е пренесла  резултата в митническа лабораторна експертиза, не от официално издаден  документ, а от частния такъв- работна карта, където е посочено количеството според длъжностното  лице на ароматни съставки. По отношение  на всичко останало се  присъединявам  към казаното от ю.к.М..

По така представените доказателства и с оглед становищата  на процесуалните представители на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  в днешното съдебно заседание от ответния  орган  първични записи на извършения анализ по метода Приложение А, направен Митническа лаборатория-Русе, ведно с приложенията  към тях.

ПРИЕМА представените писмени документи от химическата лаборатория  КЛАППТГ Университет „Проф.д-р ”Асен Златаров” гр.Бургас, ведно с приложените доказателства.

 

СТРАНИТЕ - Няма на сочим други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  като  взе предвид обстоятелството,  че делото е изяснено от  фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства

ДАВА  ход на делото по същество

Ю.К.М.- Моля да  отмените обжалваното решение на Началник МП „Пристанище” Бургас център,   с което е определен тарифен код за процесния  продукт, различен от декларирания. Считам, че решението е незаконосъобразно, поради нарушение на материално-правните и процесуално-правните правила. Моля да ни дадете възможност да представим подробни писмени бележки. Моля за разноски и ю.к. възнаграждение.

Ю.К.И.- Присъединявам се към казаното. Моля да съобразите практиката на ВАС по аналогични дела и аналогични  продукти. Моля да ни бъдат присъдени разноските и ю.к.възнаграждение.

Ю.К.Т.- Моля да отхвърлите жалбата считам същата за неоснователна. Решението на Началника на МП „Пристанище Бургас център” е издадено от компетентен  орган, в предвидената от закона форма и срок, съгласно разпоредбите на ЗМ и АПК. Решението е издадено след изготвена митническа лабораторна експертиза, като в митническата лабораторна експертиза изрично е направен анализ  на ароматни   и неароматни съставки. Митническата лабораторна експертиза е рапортувана  така, както изисква метод „Приложение А”. След  изготвяне на митническата лабораторна експертиза има становище на Дирекция „Тарифна политика”,  след което е определен тарифен код на стоката. Считам, че решението е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Даже да се приеме, че са определени ароматни въглеводороди, предвид решението на СЕС, че ароматните съставки са по- широко понятия, следва да се приеме, че като преобладават въглеводородите, биха преобладавали и съставките. Неоснователно е възражението на процесуалния   представител на ответната страна, че са определени ароматни въглеводороди, предвид факта, че при извършените  на анализи  по „Приложение А” не се съдържат само ароматни въглеводороди,  а там са и асфалтените,  които са друг вид съставна част от продукта.  Моля за възможност да представим писмени бележки в указан от Вас срок. Моля да ни присъдите разноските и  ю.к.възнаграждение.

Ю.К.К.-Г.- Присъединявам се към казаното  от колегата.Моля  да ни дадете срок  за писмени бележки. Моля да ни присъдите разноските и  ю.к.възнаграждение.

 

Съдът дава 7- дневен срок на   процесуалните представители на страните за представяне на  писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:42 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: