ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,09.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На девети април                                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2005 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятБул агро инвест” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно (л.7).

Ответникът Директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. променен директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна Прокуратура Бургас се явява прокурор Г. К..

 

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото в закрито съдебно заседание на 16.01.2013г. е допусната съдебно-икономическа експертиза, но до момента по делото няма представено доказателство за внесен депозит.

 

АДВОКАТ М. – Представям доказателство за внесен депозит относно допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

Нямам други искания по доказателствата. Моля да ми бъде дадена възможност, предвид големия обем на документите, които следва да се преведат, в следващото съдебно заседание да представя превода на същите.

Моля да ми бъде дадена възможност да ангажирам гласни доказателства. Искам да заявя, че ще се ползваме от оспорените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Запозната съм с направените доказателствени искания. Не се противопоставям на тях. Да бъде извършена допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

ПРОКУРОР К. – Запозната съм с направените искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. - Във връзка с направено оспорване, представям и моля да приемете писмени доказателства, събрани в хода на досъдебно производство по следствено дело № 88/2010г., по което е образувано наказателно дело №522/2012г., наказателно общ характер дело в Окръжен съд Сливен. Представям доказателствата с копие за жалбоподателя.

В същата молба, представената в днешното съдебно заседание се съдържа искане – т.ІІ, с което ви моля или да ми се издаде съдебно удостоверение или да задължите следствената служба в Сливен, да представи заверено копие на поискана информация от Република Гърция по линия на полицейско сътрудничество, за складовите площи в гр. Ксанти, тъй като твърдението на жалбоподателят е, че стоките са се намирали там.

Моля да бъдат допуснати като свидетели някои от лицата, които с оглед процесуална икономия съм избрала трима от тях. Това са шофьорите, чиито имена се намират в международните товарителници и са идентични с тези по адм.дело №2004/2012г. по описа на Административен съд гр. Бургас. С разпита им ще установяваме кога, къде са я превозвали тази стока. Моля лицата да бъдат призовани от съда. Тези същите шофьори са дали писмени обяснения в досъдебното производство, което прилагам като доказателства. Посочила съм същите трима свидетели като по адм.д.2004/2012г. за да не ги разхождаме всичките.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът УКАЗВА на страните, че в предходно съдебно заседание е изложил подробни мотиви, защо счита, че оспорените частни документи, с оглед тяхната формална доказателствена сила, е допустимо, що се касае до тяхната автентичност. Производството по оспорване на посочените в становище на л.880-881 от делото частни документи не беше открито в предходното съдебно заседание, тъй като жалбоподателят или негов представител не присъстваше и съдът, с оглед изискването на чл.193 от ГПК, следваше да вземе становище относно това дали ще се ползва от оспорените доказателства. Предвид изявеното от адвокат М. в днешното съдебно заседание становище, а именно, че неговия доверител ще се ползва от тези доказателства и на осн. чл.193 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на частни документи, представени от жалбоподателя, описани подробно в становище на ответника, което се намира на л.880-881 от делото .

УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест да установи автентичността на оспорените документи.

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника писмени доказателства по т.І от придружителното писмо: протоколи от проведени разпити в досъдебно производство №88/2010г. по описа на Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура гр.Сливен, предложение за изготвяне на съдебна поръчка, постановление за обединяване на досъдебни производства протокол за общи информации получени от лице, което е в състояние,да даде такива, които са от полза на целите на разследванията, протокол рапорт на изпълнение на правна помощ, ведно с придружително писмо, в което тези доказателства са описани.

ДА се издаде исканото от ответника съдебно удостоверение по т.ІІ от писмено формулираните от същия доказателствени искания, представени в днешното съдебно заседание.

 

ДОПУСКА до разпит, при условие на призоваване от съда, на тримата свидетели посочени от ответника в т.ІІІ от писмено формулираните доказателствени искания на ответника.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес, да представи по делото доказателство за платен депозит за разноски по повод призоваването на тези трима свидетели, в размер общо на 150 лв., по 50 лв. за всеки от свидетелите.

Свидетелите описани по т.ІІІ да бъдат призовани на посочените от ответника адреси

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпи всички свои доказателствени искания във връзка с твърденията, които е изложил в жалбата, като му УКАЗВА, че следва всяко доказателствено искане да го мотивира, като посочи какви факти цели да установи със съответното доказателствено искане.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.06.2013г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призоват свидетелите.

Да се съобщи на вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: