ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, №   1791  26.07.2018г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и шести юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ:  ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева адм.д. №2004 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл.188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Гоги-Вали“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, пл.“Свобода“, х-л „България“ ет.1, представлявано от С.Г. С. и В. Г.Д. против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-480-0336830/24.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление  на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект –щанд за сладолед и скрежина, находящ в гр.Созопол, пред бистро „Хавай“, ул.“Ропотамо“ и забрана за достъп до него за срок от 12 (дванадесет) дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е незаконосъобразно и необосновано. Твърди се още, че липсват конкретни мотиви, с което се накърнява правото на защита. Жалбоподателят излага твърдение за допуснато процесуално нарушение относно налагането на ПАМ. Счита, че не са налице предпоставките за допускане на предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка, поради което е направено  искане съдът да отмени Разпореждането за допускане на предварително изпълнение.

След подаването на жалбата направо пред съда, незабавно беше изискана административната преписка, по която е постановено оспореното разпореждане.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 19.07.2018г. в 17.30 часа служители на НАП извършили проверка на търговски обект – щанд за сладолед и скрежина, находящ в гр.Созопол, пред бистро „Хавай“, ул.“Ропотамо“, стопанисван от „Гого – Вали“ ООД. В хода на проверката било установено, че при извършена контролна покупка на един брой скрежина на обща стойност един лев, заплатени в брой от органа по приходите, не е издаден фискален бон от наличното в обекта фискално устройство. При тези констатации бил издаден протокол за проверка, като  на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ от ЗДДС е издадена и заповед за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта и забрана за достъп до него за срок от 12 дни.

Административният орган е посочил, че при определяне продължителността на мярката са съобразени тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност, оборота. Констатирано е наличие на касова разлика в размер на 61 лв. между паричните средства в касата и тези маркирани във ФУ. Установено е, че среднодневните обороти са изключително ниски предвид вида на дейността, местоположението на обекта, работното време, при което е направен извод, че декларираният финансов резултат е нереално нисък. Органът се е позовал на многобройни решения на Върховния административен съд.

С оспореното разпореждане органът е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл.188 от ЗДДС, вр. чл.60, ал.1 от АПК, чиято необходимост е обоснована със създадената организация и вида на отчетността, които са довели до извършеното деяние, позволяващи да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализирания оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Отбелязал е също, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес, както за държавата, така и за обществото. Счел е, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснението на изпълнението.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2017г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. Съдът намира за неоснователни доводите на жалбоподателя за допусната необоснованост и несъразмерност на предварителното изпълнение. В изложените от административния орган мотиви се съдържат достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Направени са констатации относно процесния обект, дейността на търговеца и др., относно извършеното нарушение и създадената организация в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот. Допускането на предварително изпълнение е обосновано с невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти, предвид установеното неспазване на реда за отчитане на продажбите. Отбелязано е, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес, както за държавата, така и за обществото.

Принудителната административна мярка запечатване на обект се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, при наличие на установените в нормата на чл.186, ал.1 от ЗДДС материалноправни предпоставки. Липсата на наказателно постановление е ирелевантна за законосъобразността на процесното разпореждане.

Съдът не споделя възражението, изложено в жалбата, че служителят , който е работил в обекта, към момента на проверката е бил физически и психически неадекватен. Контролът в тази насока се осъществява именно от работодателя и той не може да черпи права от собственото си поведение и това на своите служители.

Съдът счита, че в случая са налице изискуемите материалноправни предпоставки за издаване на обжалваното разпореждане. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл.60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел – да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, следва да се приеме, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли. В този смисъл е и практиката на ВАС, а именно Определение №9647/13.07.2018г. по адм.дело № 8821/2018г. и Определение № 9741/16.07.2018г. по адм.дело №8356/2018г.

Мотивиран от горното и на основание чл.60 ал.5 АПК, Административен съд - гр.Бургас,  дванадесети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Гоги-Вали“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, пл.“Свобода“, х-л „България“ ет.1, представлявано от С.Г. С. и В. Г. Д. против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-480-0336830/24.07.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“  в Централно управление  на НАП.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ :