ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На единадесети октомври                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2004  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „ЮГОИЗТОЧНИ ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ“- ООД със законен представител В.Н., редовно  призован, не се явява законен представител и не се представавлява в производството. 

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно и своевременно призован, представител не се явява.

                  

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Административното производство е образувано по жалба от „Югоизточни зелени проекти“ ООД, представлявано от В.Н.- управител, с ЕИК 202923814, с адрес: град Бургас, ж.к.“Славейков“ бл.69 срещу Заповед на налагане на ПАМ № ОП-182-0313695 от 14.07.2017 година, издадена от директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да докаже наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за издаване на  постановения  спорен акт. В тежест на всяка от страните в процеса е ,в случай, че се позована на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, да установи наличието на същите с допустимите в производството доказателствени средства.

 

Докладва постъпилата административна преписка.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото пълната административна преписка.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: