ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2004 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Агро фарм 2005” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно. (л.7)

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование - Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Свидетелите В.А.Ч., С.И.В. и Б.Д.Г., редовно призовани, не се явяват.

Вещото лице С.А. не се явява.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице С.А., с която иска да й бъде предоставен по-дълъг срок за изготвяне на експертизата, поради множеството счетоводни документи, които е необходимо да изследва.

ДОКЛАДВА, че по искането на процесуалния представител на ответника е издадено съдебно удостоверение за снабдяване с доказателства.

 

АДВОКАТ М. – Моля, да уважите искането на вещото лице. Считам, че следва да и бъде дадена възможност да изготви заключението.

Относно неявилите се и редовно призовани свидетели, моля ответната страна да вземе становище дали ще бъдат разпитани или не, считам че няма да се установят факти относими към делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Считам, че не са налице пречки да не бъде изготвено заключението на вещото лице.

Относно свидетелите - държа на тяхното изслушване.

Във връзка с издаденото съдебно удостоверение, представям писмо до Международно оперативно полицейско сътрудничество и отговор във връзка с обстоятелството, дали в гр.Ксанти съществува обект.

АДВОКАТ М. – Не възразявам да бъдат приети по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, а именно писмо рег.№1067/11.12.2010г. от следовател при Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура Сливен до дирекция „Международно оперативно полицейски сътрудничество” и писмо рег.№А-567/12.01.2011г. на началник отдел „НЦБ Интерпол и ММО” в отговор на предходно цитираното писмо.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението си за следващото съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

По отношение на редовно призованите, но неявили се свидетели, съдът намира следното:

Тримата свидетели са надлежно призовани през м.04.2013г., като В.Ч. е призован лично, С.В. - чрез дъщеря му К. В., а Б.Г. е призован чрез баща му Д. Г.. Свидетелите, въпреки надлежното призоваване, не се явяват в днешното съдебно заседание, с което стават причина да не бъдат събрани гласни доказателства посредством техния разпит. Съдът счита, че на свидетелите следва да бъде наложена глоба на осн. чл.85, ал.1 от ГПК, във вр. чл.91, ал1 от ГПК , във вр. §2 от ДР на ДОПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на В.А.Ч., глоба в размер на 50 лв. за това, че след като е редовно призован за днешното съдебно заседание в качеството на свидетел, не се е явил, като към настоящия момент не е изложил съображения за това, които да навеждат за наличие на уважителни причини.

 

НАЛАГА на С.И.В., глоба в размер на 50 лв. за това, че след като е редовно призован за днешното съдебно заседание в качеството на свидетел не се е явил, като към настоящия момент не е изложил съображения за това, които да навеждат за наличие на уважителни причини.

 

НАЛАГА на Б.Д.Г., глоба в размер на 50 лв. за това, че след като е редовно призован за днешното съдебно заседание в качеството на свидетел не се е явил, като към настоящия момент не е изложил съображения за това, които да навеждат за наличие на уважителни причини.

 

Съдът счита, че не е необходимо да бъде постановявано принудителното довеждане на свидетелите, тъй като намира, че наложената глоба ще има достатъчно поправителен и предупредителен ефект спрямо тях. Същите свидетели да бъдат призовани за следващото съдебно заседание, като бъдат предупредени, че ако отново не се явят в съдебната зала, на посочената в призовката дата и час, ще им бъде наложена нова глоба и ще бъде постановено принудителното им довеждане, чрез органите на МВР.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.11.2013г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призоват свидетелите и да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: