ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2003 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Югоизточни зелени проекти“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо изх.№ 213-742#9/03.11.2017г. от директора на ТД на НАП Бургас във връзка с вменено му от съда задължение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Дружеството жалбоподател има съставени две наказателни постановления, съставени са два АУАН, но заповедта за налагане на принудителна административна мярка е само една.

Представям доказателства по опис.

Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис в придружително писмо изх.№ 213-742#9/03.11.2017г. от директора на ТД на НАП Бургас, находящо се на л.40 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника съгласно опис, който ги придружава.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля, като вземете предвид събраните в хода на съдебното производство писмени доказателства и като съобразите законосъобразността на атакувания административен акт, да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана, както и да ни присъдите направените по делото разноски - възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: