ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,15.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На петнадесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2002 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СЪНИ ПУУЛС“ ЕООД, редовно уведомен, явява се лично управителят Х. Х. и адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 2613 от делото (том ІХ).

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 2614 (том ІХ) от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ж.Д..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице на 07.11.2017г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

 

 

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Т.Ж.Д. - 64 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам ведно с приложенията към него.

 

Адв.М.: Нямам въпроси към вещото лице. Експертизата е изчерпателна.

 

Юрисконсулт М.: Относно Въпрос № 3 от заключението, вещото лице е посочило, че доставките, ползвани от жалбоподателя са използвани за последващи доставки (услуги).

В тази връзка, видяло ли е вещото лице, че в някои фактури, по които жалбоподателят е получател, има разминаване в предмета, по които той е доставчик. Например фактура № 31/30.04.2013г. на стр.4 от Приложение № 2, описана под № 11 (тези ф-ри са описани в доклада и в решението на директора на ОДОП). Доставчикът „Гео Карт“  ЕООД е фактурирал на жалбоподателя монтаж филтърна инсталация и пързалка, водопад неръждаема стомана. Жалбоподателят е издал фактури, по които няма такива дейности. Никъде не са описани въпросните дейности, които би трябвало да са извършени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Основанията, които съм посочила по фактурите издадени от жалбоподателя на негови клиенти, са взети по счетоводни данни и в Приложение № 2 така са описани. Но това не означава, че няма съвпадение по предмета на извършената услуга. Конкретно за тази фактура - в момента не разполагам с фактурите, за да потвърдя конкретно какво е по-подробното основание.

 

Юрисконсулт М.: По тази фактура сте описали 4 броя фактури от жалбоподателя. Би следвало този предмет, който е описан във фактурата на „Гео Карт“ ЕОД да отговаря на някои от доставчиците по фактурите, които сте описали в дясната част на приложението. Предметът на доставка е монтаж филтърна инсталация и пързалка, водопад неръждаема стомана.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно предметът описан по фактурата, посоченото основание от жалбоподателя не е изписано съвсем конкретното основание, за да може да правим връзка само за запис на основанието. Тук основанието е по-общо. Има плащане и доплащане по протоколи.

 

 СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези протоколи налични ли са по делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези фактури, издадени от жалбоподателя на негови клиенти, мисля че не се съдържат в кориците по делото. Това са фактури и евентуално протокола. Аз ги проверявах в счетоводството на жалбоподателя. Мисля, че тези документи не са събирани в хода на ревизионното производство. Във фактурата е записано „..лева доплащане по протокол“.

Какво е отразено в този протокол. По принцип съм виждала тези протоколи, но това са многобройни фактури и не разполагам на хартиен носител абсолютно всички материали, които съм проверявала, поради което няма как конкретно сега да кажа по-подробно какво съдържат.

Тези протоколи обективират стоки и материали, но ако ми се възложи такава задача, бих могла да проверя.

 

Юрисконсулт М.: Как да сме сигурни,  че дейностите, които са фактурирани от „Гео Карт“ ЕООД са били предмет между тези доставки от жалбоподателя?

СЪДЪТ към юрисконсулт М.: Вещото лице вече отговори дали е виждало тези протоколи и дали би могло да направи допълнителна проверка. Би трябвало да се зададе допълнителна задача на вещото лице.

 

Юрисконсулт М.: Записали сте, че  всички доставки са използвани. Относно фактурите описани на стр.13 от Приложение № 2 има разминаване. Описани са фактури, чиито дати са по-нови от тези дати, които са описани във фактурите, по които жалбоподателят е доставчик. Възможно ли е това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да. Има фактури с по-ранни дати. Така са посочени в счетоводството на жалбоподателя. Може би по-късно е фактурирана доставката.

 

Юрисконсулт М.: Бихте ли могли да кажете със сигурност дали жалбоподателят е изпълнил изискването на Директива 2010/45, т.нар. Директива за фактурирането, според която задължените лица трябва при осчетоводяването да имат надеждна одитна следа, т.е. по всяка получена фактура да е ясно по съответната издадена фактура какво е получено и съответно какво е предадено.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не бих могла в момента да отговоря на така поставения въпрос.

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

Оспорвам заключението в частта м, относно отговора на Въпрос № 3, тъй като считам, че даденият отговор не съответства на събраните по делото доказателства. Нямам искане за допълнителна експертиза. Да се приключи делото.

 

Адв. М.: Моля да се възложи допълнителна задача на вещото лице във връзка с твърдението на ответната страна, че има разминаване между отразеното по фактури и протоколи. Тези протоколи не са събрани по време на ревизионното производство и доколкото съм запознат не се намира по делото. Моля да ми се даде срок, в който да предоставим протоколите и да формулираме допълнителната задача към експертизата, която да извърши проверка на протоколите.

Изслушаното днес заключение моля да бъде прието.

 

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като безпристрастна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещото лице Д..

На вещото лице предвид обема и сложността на задачата следва да се изплати възнаграждение в размер на 450 лева, от които 200 лева от внесения депозит, а разликата от 250 лева следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

 

Съдът намира, че производството по делото следва да се отложи, тъй като следва да се съберат допълнителни писмени доказателства относно спорните по делото факти, както и да се възложи допълнителна задача на вещото лице да изследва тези писмени доказателства.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес да  представи по делото протоколите за дейностите и стоките, които са обективирани в тях и са послужили като основание за фактурирането им по оспорените от ответника констатации в отговора на Въпрос № № 3 от изслушаното днес заключение, като с отделна писмена молба да формулира и допълнителна задача към експертизата по обследването на тези писмени доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.01.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: