ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.06.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На седми юни                                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 2001 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателят С.Н.Н. - редовно уведомен, не се  явява. За него се явява адв. А., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - кмета на Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. Д. – представя пълномощно.

Явява се вещото лице арх.В.В.А.-Д..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза ведно с приложенията към него с вх.№ 5175/22.05.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. А.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Арх.В.В.А.-Д. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила, ведно с приложенията към него.

 

Адв.А.: Да, имам въпроси. Първоначалният ми въпрос е свързан с документацията, която сте намерила за преустройство на приземния етаж в банков офис. Въпросът ми е тази проектна документация приведена ли е в изпълнение, фактически на място извършено ли е преустройство, съобразено с тази проектна документация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  За преустройство на помещенията от сградата с идентификатор 51500.501.342.4, на приземният етаж в сградата в банков офис ми бе предоставена проектна документация от архива на Община Несебър. Там се съхранява и издаденото за обекта Разрешение за строеж, както и друга документация, свързана с това Разрешение. До момента не са ми представени документи и книжа, свързани с реализирането на това преустройство. Към момента на извършване на експертизата площите и помещенията, предмет на този проект не функционират съгласно предвиденото в документацията. Те не функционират като банков офис. Дали някога са били такива аз нямам представа. Няма представени до момента доказателства фактически да са се ползвали като банков офис.

 

Адв.А.: Въведени ли са в експлоатация като банков офис тези помещения и има ли издадено Удостоверение за въвеждането им в експлоатация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми е представено удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено за банков офис. Така е описан обектът единствено в документа за собственост, приложен по делото.

 

Въпрос на съда: Когато се променя предназначението на даден обект задължително ли трябва да има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация с вече промененото предназначение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, или Удостоверение за въвеждане в експлоатация, или Разрешение за ползване в зависимост от категорията на обекта.

 

Адв.А.: Бихте ли обяснили на съда защо сте направила извода или аз не съм задал правилно въпроса, че предвидените търговски обекти в представения по делото Протокол №3 от 1986 г. на ИК на ОбНС – Несебър не са идентични с имота, предмет на настоящето дело?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този извод го правя въз основа на хронологията на документите. Този Протокол № 3 от 25.02.1986 г., приложен н ал. 7 от делото, предхожда впоследствие одобрената проектна документация, въз основа на която е издаденото Разрешение за строеж № 2/08.01.1987 г. за „четирифамилна сграда“, в част от приземния етаж на която са площите, предмет на настоящето дело. По първоначалната документация няма предвидени търговски обекти на приземния етаж на четирифамилната сграда. Дали впоследствие са били обособени такива не мога да кажа. Затова няма никаква надлежно одобрена проектна документация и издадено разрешение за строеж и Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

 

Адв.А.: Процесните самостоятелни обекти намират ли се в бившия УПИ VII-282 и УПИ VIII-281 в кв. 2 по предходния план на гр. Несебър?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В конкретния случай считам, че изясняването на този въпрос не е от голямо значение за предмета на делото, тъй като има сграда, която е реално построена, нанесена е в КК и е без значение какво е местоположението по регулационния план. След като има идентификатори по КК това според мен не е от значение.

 

Адв.А.: Да, но в Протокола не се говори за идентификатори, а за УПИ-та. Тези УПИ-та съответстват ли на ПИ с идентификатор 51500.501.342?

 

Вещото лице: Специално за тази част от Регулационния план на община Несебър в момента има една може да се каже неясна и лично според мен недопустима ситуация като Регулационен план, тъй като във връзка с Решение № І-64/04.04.2005г. на Окръжен съд гр.Бургас е прогласена за нищожна Заповед № 309/16.06.1986г., с която е било одобрено изменение на Регулационния план, касаещо границите на тези УПИ-та. Прогласявайки за нищожна тази Заповед с решението от 2005 г. дефакто се възстановява първоначалният Регулационен план, който е одобрен с Заповед № 234 от 15.05.1981 г. Спрямо границите по този Регулационен план част от съществуващата четирифамилна сграда попада в УПИ VІІІ-281, а друга част в  УПИ VІІ-282 в кв.2.

 

Адв.А.: Моля да бъде направена корекция относно неправилно записаното в експертизата по т. 2 на страница № 1, а именно че кварталът, в който се намира сградата с конкретния самостоятелен обект, не е квартал 21, а е квартал 2.

Вещото лице: Моля да се отбележи в протокола, че навсякъде в заповедта, констативния акт и другите документи, издадени от Община Несебър, кварталът, в който се намира сградата с конкретния самостоятелен обект, да се чете като квартал 2, а не квартал 21. Погрешно е записано в заповедта, но аз съм пропуснала да отстраня тази грешка в моите изложения и заключение.

 

Адв.А.: Понеже не можах да разбера моля вещото лице  да отговори конкретно дали УПИ VII-282 и УПИ VIII-281 в кв. 2 съставляват ПИ с идентификатор 51500.501.342?

 

Вещото лице: Част от УПИ VII-282 попада в настоящия ПИ с идентификатор 51500.501.342 по КК. Целият УПИ VIII-281 плюс част от УПИ VII-282 в кв. 2 съставляват настоящия ПИ с идентификатор 51500.501.342.

 

Адв. А.: Правите този извод за липса на идентичност, защото има разлика между конфигурацията на парцели VII и VIII и сегашния ПИ с идентификатор 51500.501.342, така ли е?

 

вещото лице: Вписаното в Протокол № 3 от решението, което е предложение да бъде предвиден начин на застрояване, като предназначение на ползване на площите в дадена сграда реално не е изпълнено, като през цялото време докато е одобрена проектната документация и е изградена сградата тя фигурира по същия начин в УПИ-та VII и VIII. Категорично четирифамилната сграда се намира в ПИ с идентификатор 51500.501.342.

 

Адв. А.: Нямам други въпроси към вещото лице. 

 

Юк. Д.: След като не е налице Удостоверение за банков офис моля да отговорите по документация какво е предназначението на обекта?

 

Вещото лице: По документа за собственост обектът е вписан, че е банков офис. По проектна документация за сградата това са били складове, ПРУ и гараж.

 

Юк. Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. 

 

Адв. А.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Д.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 550,00 лева, 500,00 лв., от които платими от внесения депозит и 50,00 лв., вносими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес. /издаден РКО 500 лв. на 07.06.2017 г./.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество

 

адв. А.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отмените изцяло атакувания от нас акт като незаконосъобразен по съображения, които ще развия подробно в писмени бележки в дадения от Вас срок.

 

Юк. Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата против Заповед № 250/10.09.2016г., издадена от кмета на Община Несебър като неоснователна, като аргументите ми за това ще представя в писмен вид. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение

Съдът предоставя на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: