ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.02.                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети февруари                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2001 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

          Жалбоподателят С.Н.Н. - редовно уведомен, не се  явява. За него се явява адв. А. с представено по делото пълномощно.

          За ответника – кмета на Община Несебър - редовно уведомен, не се явява представител.     

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице, тъй като жалбоподателят съобразно данни по делото не е заплатил определения депозит и съответно не е уведомено вещото лице за изготвяне на заключението.

 В днешно съдебно заседание адв. А. представя доказателства, че жалбоподателят своевременно е заплатил определения депозит.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. А.: Представям доказателства, че жалбоподателят е заплатил своевременно депозита за извършване на експертизата. Предоставям на съда по хода на делото. Няма да представям нови доказателства.  Нямам доказателствени искания.

 

Съдът като взе предвид, че за днешно съдебно заседание не е изготвено заключението на вещото лице, което има значение за изясняване предмета на спора и че няма да се приемат нови доказателства намира, че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.03.2017 година от 11,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: