ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети декември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2001 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят С.Н.Н. - редовно уведомен, не се  явява. За него се явява адв. А. – представя пълномощно.

         За ответника – кмета на Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. Т.  – представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на С.Н. *** против Заповед № 250/10.09.2016 г. на кмета на Община Несебър, с която на основание чл. 178, ал. 4 ЗУТ се забранява ползването на самостоятелен обект „Магазин за часовници” с идентификатор 51500.501.342.4.2, находящ се на партерния етаж на жилищна сграда с идентификатор – 51500.501.342.4, находяща се в поземлен имот с идентификатор 51500.401.342 в УПИ VІІІ-281,282, в кв. 21 по плана  на гр. Несебър, с административен адрес: гр. Несебър, ул. „Месамбрия” № 7.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл. 170 АПК и чл.154 ГПК.

 

          Адв. А.: Поддържам жалбата. Имам  доказателствено  искане: Моля да назначите съдебно-техническа експертиза,  която да отговори на следните въпроси:

1.     След проверка в Община Несебър, Техническа служба, вещото лице да отговори налице ли е архитектурен проект и разрешение за строеж на Община Несебър за преустройство на процесния самостоятелен обект в банков офис и провеждана ли е процедура по такова преустройство?

2.     Имотът, предмет на приложения към делото Протокол № 3 от 1986 г. на ИК на ОБНС Несебър, идентичен ли е с процесния самостоятелен обект с идентификатор 51500.501.342.4.2?

         Други доказателствени искания нямаме. Оттеглям искането си да задължите Община Несебър да представя Разрешение за строеж  и Одобрен архитектурен проект за преустройство. На тези въпроси ще отговори вещото лице.

 

         Юк. Т.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка.По доказателствените искания за допускане на експертиза – не възразявам. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място  и справка в Община Несебър, да отговори на въпросите на процесуалния представител на жалбоподателя, записани по-горе в протокола и на въпроса на съда, а именно: Какво е предназначението на процесния обект, дали същият се ползва по предназначение и дали е променяно предназначението на процесния обект?

         НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице арх. В.В.А.Д. при депозит в размер на 500.00 лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението след представяне  на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.02.2017 година от 11,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: