ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 30.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тридесети април                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2001 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М.-Х., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К.-Г. и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва постъпило заключение от вещото лице в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-химическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д.В.Л. –българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси. Моля заключението да бъде прието.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тъждествени ли са понятията „качествен състав” и „качествен елементен състав”, тъй като в т. 2 на подпозиция 2707 9911 и 2707 9919 е дадена дефиниция, като под аналогични продукти се разбират тези, в които ароматните съставки преобладават над неароматните и аналогични се считат тези продукти, които имат качествен състав, подобен на тези продукти, посочени в т. 1, кое е по-общо понятие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Качеството и качественият състав на едно химично съединение се дефинира като съвкупност от показатели и по този повод съм разработила таблицата към Приложение №1, която илюстрира кои са тези показатели, които дефинират качествения състав на нефтопродуктите. От основно значение за определяне на качеството на нефтопродуктите е качественият елементен състави, груповият въглеводороден състав. Качественият елементен състав е методът за анализ, при който се определя съдържанието на химичните елементи въглерод, водород и хетероатомите, които са също химични елементи и това са азот, сяра, кислород и други. Груповият въглеводороден състав всъщност се определя чрез метода за определяне на съдържанието на характеристичните групи въглеводороди като парафинови, нафтенови, ароматни и други в даден нефтопродукт.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Може ли да се приеме, че основните показатели, посочени от вещото лице, а именно качествен елементен състав и групов въглеводороден състав са достатъчни, за да се открие аналогия  между процесния продукт и продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: В експертизата съм казала, че за дефиниране качеството на нефтопродуктите от основно значение са  именно тези параметри – качествен елементен състав и съдържанието на характеристични групи – парафинови, нафтенови и други въглеводори, които съм посочила в таблицата. За химичните съединения има и още един показател, но тъй като са подобни химичните съединения не присъстват в нефтопродуктите, не са били обект на разглеждане в настоящата експертиза. За анализ на такива съединения се използват методите за определяне на химичен състав, които съм цитирала в Приложение № 1, но още веднъж казвам основни критерии за дефиниране на качеството са качественият елементен състав, т. е. съдържанието на химичните елементи, които изграждат продукта и груповият въглеводороден състав или групите въглеводороди, влизащи в състава на този продукт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В тази връзка как количествените различия се отразяват на качествения състав на продукта пак във връзка с таблицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: В таблицата съм посочила, сравнявайки продуктите от нефтен произход, какъвто е процесният продукт – мазутът, т. е. тежко масло, и продуктите, получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. За тези два типа продукти съм сравнила и количествените съотношения, изразени чрез количествен елементен анализ, както и различното съотношение между групите въглеводороди, които влизат в състава на тези два продукта. Отразила съм, че има разлика в тези количествени съотношения и съдържанието на химичните елементи, но те се отразяват върху показатели, които са дефинирани с оглед последващата преработка на продукта и настройка на технологичните параметри на процесите, в които той се използва, а именно деструктивни процеси като каталитичен крекинг, термичен крекинг, хидрокрекинг и други и за каквато цел всъщност, подложен на тези процеси, е внесен този продукт с оглед повишаване добива на светли нефтопродукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде е посочено – в кой нормативен акт или текст, че евентуално последваща преработка е критерий за класиране на продукта, аналогичен на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код по Комбинираната номенклатура 2707 9919?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос. Считам че същият е изцяло правен.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Въпроса задавам, тъй като в Обяснителните бележки единствено и само в т. 1 е налице такъв критерий, а вещото лице в своето експертно заключение не се е съобразило с тази дефиниция.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Основание да посоча, че аналогичните продукти на суровите масла трябва да претърпят преработка са следните – към текстовете на подпозиция 2707 9919 – „Сурови масла”, съгласно Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура в първа точка са посочени продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, за които е обяснено, че търпят преработка преди използването си и във втора точка са аналогичните продукти. По презумпция аз съм счела, че за тях изискването да бъдат подложени на допълнителна преработка е в сила, както за продуктите в т.1.

На второ място, процесният продукт в действителност е суровина, която се подлага на допълнителна специфична преработка. При отговора на предходния въпрос казах, че това са дълбочинни деструктивни процеси, при които с помощта на каталитични и други методи за преработка се получава по-висок добив на светли нефтопродукти. И третият мотив, за да посоча, че аналогичните продукти търпят преработка, е подобна варненска съдебна практика, в която в отговор на запитване до Съда на Европейския съюз като критерий за класиране са посочени предназначението,  последващата преработка на продукта. Това ми е дало основание да посоча, че и аналогичните продукти евентуално претърпяват последваща преработка.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В съдебно-химическата експертиза вещото лице е направило анализ на характеристиките на процесния продукт с тези на продукти от подкласове 2707 и съгласно този анализ в тези продукти не се съдържа бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и е възможно да се съдържа минимално количество антрацен, като всички те са известни в научната литература като продукти от дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Как при липсата на тези съединения в процесния продукт вещото лице е установило подобен качествен състав между тях и продуктите, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Посочените съединения се съдържат в по-ниско кипящите фракции на каменовъглените катрани. В Приложение № 1 съм посочила как се получава високотемпературен каменовъглен катран и кои са фракциите, които се получават чрез дестилация – леко, средно, тежко масло, антрацен. Дадени са даже и температурни граници на кипене на тези фракции. Посочила съм с коя точно фракция се сравнява процесният продукт, а именно от гледна точка на дестилационните си характеристики то е подобен на тежкото и на антраценовото масло. В тези две фракции, получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, не могат да се съдържат изброените съединения – бензол, толуол, ксилол, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли и антрацен, тъй като те имат много по-ниска температура на кипене. За тях има други подпозиции от 2707, като бензол, толуол и т.н. са изредени в анализа по Приложение № 2 и са посочени какви са характеристиките на тези продукти. Така например бензолът кипи при 80о С и няма как да се съдържа в тежка фракция като процесния продукт. Също няма как да се съдържа тежкото и антраценовото масло в каменовъгления катран.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Съществува ли аналогия в качествения елементен състав, груповия въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни състави между процесната стока и стоките с код по Комбинираната номенклатура 2707 9999?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: В текстовете към код 2707 9999 е посочено, че се включват тежки масла, различни от суровите, които са получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани или аналогични продукти на тези масла, при условие, че отговарят на определени критерии и същите са посочени от подточки от а) до г) от тази подпозицията. С други думи критерии за аналогичност тук са посочени изрично в тази подпозиция и са различни от цитираните от юрисконсулт Г..

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Защо приемате, че изискванията, които са от точка а) до точка г) са задължителни за всички продукти, които са описани в код по Комбинираната номенклатура 2707 9999, след като преди самото изброяване има изречение, че между тези продукти могат да бъдат изброените продукти, които да отговарят на тези изисквания?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Хипотезата за непълнота на списъка на продуктите, които са включени в тази подпозиция, беше обект на дискусия в предходни дела и обект на запитването по дело №2498/2012 г. по описа на Административен съд Бургас до Съда на Европейския съюз. В отговор Съдът на Европейския съюз приема тази хипотеза, но никъде не изключва аналогични продукти да не отговарят на условията, посочени в точки от а) до г), т. е. изискването да отговарят на тези условия според мен е императивно заложено.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В отговор на въпрос № 6 от съдебно-химическата експертиза казвате, че доказателство, че даден продукт е получен от първично преработване са стойностите на показателите бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент и пептизационно число. Откъде черпите тази информация и срещали ли сте в тълкувателните текстове, касаещи тарифирането, тези показатели като изискване за продукта,  че е получен от първично преработване.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу този въпрос. Считам че в него се съдържа правен елемент. Вещото лице следва да отговори на поставените въпроси, като изхожда от знанията, придобити от своето образование и професионален опит. Няма основание да се задава въпрос дали в тълкувателните текстове към Комбинираната номенклатура се съдържат тези показатели.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Л.: Посочените показатели, а именно бромно число, толуенов еквивалент, ксиленов еквивалент и пептизационно число са изведени като характеристика на продукти, получени при първична преработка на базата на богатия производствен опит и научно изследователска дейност в областта на нефтохимията и нефтопреработката.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Други въпроси нямам. Оспорвам експертизата, предвид факта, че вещото лице без да е компетентно е направило опит да извърши тарифно класиране, поради което и насочва съда в определена посока по отношение тарифното класиране на стоките. Считам че вещото лице няма право да прави правни изводи, а само фактически такива по отношение на характеристиките на продукта.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Изложеното от ответника е неоснователно. Вещото лице Л. е дала изключително подробни характеристики на процесния продукт. Тъй като целта на експертизата е да се дадат обективните характеристики и свойства на продукта, за да може да се извърши правилно тарифно класиране, какъвто е настоящият спор, не е възможно продуктът и неговите характеристики да се обсъждат отделно от  текстовете на Комбинираната номенклатура и Обяснителните бележки към нея. В този смисъл считам, че заключението следва да бъде прието.

 

СЪДЪТ счете, че следва да бъде прието заключението на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на извършената съдебно-химическа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете молба-становище с изложени допълнителни доводи за отмяна на оспореното решение. Към молбата са приложени ръководство за вземане на проби, както и проект за регламент за суспендиране на мита, ведно с превод. В молбата са посочени конкретни процесуални нарушения, допуснати от митническите органи при вземането на процесните проби.

Представям молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза с анализ на контролната проба на процесния продукт, съхранявана в митническата администрация.

Отделно от това, предвид, че в ръководството за вземане на проби, което беше представено от мен в днешно съдебно заседание, е посочено, че във всяко митническо учреждение се определя служител, който да отговаря и води отчетност за съхраняване на проби и предвид това, че по делото липсват доказателства кога процесните проби са приети в склад на митническото учреждение, моля да задължите ответника да представи документ, от който да е видна датата, на която пробите са постъпили в такъв склад.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, считам така представената молба-становище в днешно съдебно заседание за неоснователна. В нея жалбоподателят е посочил съществени процесуални нарушения по начина на вземане на пробите. Считам същото за неоснователно. Пробата е взета в присъствието на митнически служител, в присъствие на независима организация, която взема пробите, и представител на дружеството-жалбоподател, който се е разписал на протоколите за вземане на проба. В тези протоколи са упоменати номера на проби. Няма възражения по начина на вземане на пробите. Дружеството-жалбоподател не се е възползвало от предоставената от закона възможност да вземе проба за себе си и тази проба впоследствие да бъде използвана за целите на съдебния спор. Неясно как дружеството-жалбоподател възразява против начина на вземане на пробите, а иска да бъде извършена експертиза, именно от тези взети проби, които се намират на съхранение в Митница Бургас. Подробни съображения ще изложа в хода по същество.

По отношение на така постъпилата молба за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, моля същата да не бъде допускана. Считам че анализирането на съдържанието на сяра в продукта или съдържанието на водород, азот, кислород не са критерий за класирането на продукта в позиция 2707 и считам, че така направеният анализ само би забавил и оскъпил същия. Не би допринесъл за изясняване на спора по същество.

Неясно как дружеството-жалбоподател веднъж иска стоката да бъде класирана в позиция 2710, а веднъж иска същата да бъде класирана в позиция 2707. Считам че към настоящия момент ноторно известен факт на Административен съд Бургас е решение по дело № С-330/2013 г. на Съда на Европейския съюз, с което считам, че по безспорен начин се установи, че решаващият критерий за класиране на стоката в позиция 2707 е именно съдържанието на ароматните над неароматните съставки. И така извършването на една такава експертиза не би допринесло за изясняване на предмета на спора, а именно правилно тарифно класиране на стоката.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Липсата на възражения от страна на представителя на жалбоподателя не препятства по никакъв начин възможността му в съдебния процес да оспорва представителността на пробите и в този смисъл е трайната съдебна практика. Подробни съображения ще посоча в изложението си по същество.

Относно анализите на контролната проба, които са поискани от моя страна в молбата за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, обръщам внимание, че анализът на продукта по тези показатели ще даде допълнителна информация относно качествения състав на продукта и това е видно от заключението на вещото лице Л.. Тъй като част от спора в случая е дали продуктът може да се разглежда като аналогичен на суровите масла и тъй  като в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, за да се класира един продукт като аналогичен на суровите масла, същият следва да има качествен състав, подобен на продуктите, получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, в този смисъл считам, че тези анализи следва да бъдат допуснати. Те ще дадат информация за качествения състав на продукта.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на другите доказателства, ръководството не е в неговата цялост, а по отношение на така представения проект на регламент, предоставям на съда, като правя възражение, че този проект на регламент е причина за промяна в тезата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, която в първоначалната жалба, сезираща съда срещу Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, е изразено становище, че стоката следва да се класира в позиция 2707, а към настоящия момент в молбата-становище е посочено дословно цитирам: „…да бъдат разглеждани преди доводите и съображенията в сезиращата съда жалбата”, тъй като разбраха, че има нов регламент отново да мине в група 2710.

Представям и моля да приемете превод на наличните в административната преписка писмени доказателства на чужд език, ведно с фактура за извършените разходи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка с възраженията на ответника по представеното ръководство за вземане на проби, обръщам внимание, че същото е вътрешноведомствен акт и в случай, че твърдят, че представеното от мен ръководство не е в цялост, считам че следва да представят такова, което да е пълно.

Във връзка с проекта на регламент за суспендиране на мита посочвам, че представям същия, тъй като считаме, че изложеното в проекта за суспендиране на мита води до извода, че четирите показателя от букви от а) до г) в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към подпозиция 2707 9999 са задължително условие, за да може един продукт да се класира в тази подпозиция, тъй като процесният продукт не отговаря на всички тези изисквания. Считаме че класирането, извършено от страна на митническия орган, е неправилно.

С настоящата молба допълваме и уточняваме сезиращата жалба, като на първо място твърдим, че поради нефтения си произход продуктът следва да се класира в позиция 2710 на Комбинираната номенклатура и по-специално в декларирания от жалбоподателя код 2710 1971. Отделно от това позицията, която най-специфично описва продукта в рамките на позиция 2707 е позицията за сурови масла, тъй като продуктът е получен от първична преработка, предназначен е за последваща преработка и има качествен състав, подобен на този на продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани. Съображения за това са изложени подробно в молбата-становище и в сезиращата жалба.

 

По представените доказателства съдът счита, че същите следва да бъдат приети, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото молба-становище от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД; Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки; предложение за регламент с превод и превод на документите на чужди език, представени от юрисконсулт Т..

 

По искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, съдът счита, че с оглед определяне на състава на процесния продукт същото следва да бъде уважено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в молбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 14-дневен срок от днес, в който срок следва да бъде представено доказателство за внесения депозит.

 

По искането за представяне на документ, от който да е видна датата, на която пробата е постъпила в  митническото учреждение, съдът намира същото за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника до следващо съдебно заседание да представи документ, от който да е видна датата, на която пробата е постъпила в митническото учреждение.

 

За събиране на доказателства и с оглед характера на исканата експертиза и  натовареността на вещото лице, съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.09.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: