ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2001 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.  с представено по делото пълномощно.

         За ответника Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център” - редовно уведомен, се явяват юрисконсултите  Т. и Г. - представят пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД с ЕИК по БУЛСТАТ 812114069, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, представлявано от Председателя на Управителния съвет - С.М.А., против Решение № 32-96552/20.08.2014 г. на Началника на МП „Пристанище Бургас център”.

 

Юк. М.: Поддържам жалбата и моля да приемете представените доказателства.

Поддържам искането за допускане на съдебно-химическа експертиза с въпроси, формулирани в жалбата и към тях добавям още три въпроса, формулирани в нарочна писмена молба, която представям  в днешното съдебно заседание с копие за ответника.         

Представям Сертификат за качество на продукта № 447 Н/06-05-14, издаден към датата на вноса, представени от митническия орган заедно с приложен превод на български език.

Представям писмо от Заместник-директора на Агенция „Митници” София до жалбоподателя с рег.индекс 26ЛЛ/41 от 23.09.2009г., от което  е видно, че за стока подобна на разглежданата е дадено указание за тарифиране в позиция 27101999.

Моля да задължите ответника да представи превод на документите по административната преписка, които са на чужд език.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателствата.

Моля да приемете Сертификат за акредитация на Митническа лаборатория гр. Русе, ведно със заповед, която е неразделна част от сертификата.

Представям ЕАД с идентичен изпращач и получател, с идентично описание в клетка 31 на стоката с тези, описани в процесното ЕАД, но с различен тарифен код от този деклариран в процесното ЕАД. В новата митническа декларация, която представям е посочен тарифен код, който е определен с процесното решение.

Представям два броя обвързваща тарифна информация от френската и немската митническа администрация – разпечатки от публичния регистър  ЕПТИ, в които за идентични стоки на процесната, тези митнически администрации са определили тарифен код, определен с процесното решение.

По отношение на искането за съдебно химическа експертиза – считам  допускането на експертиза за неоснователно, тъй като предмет на спора е решение на началника на МП „Пристанище Бургас център”, с което е определен нов тарифен код и за неговото правилно определяне са необходими знания за тарифно класиране. Считаме, че основния критерий за правилното тарифно класиране е определяне на тегловното съотношение на ароматните спрямо неароматните съставки в продукта. С тази експертиза се иска да се установи как тази стока е добита и начина й на получаване, което няма отношение относно тарифното класиране.

По отношение на  т.2 от доказателствените искания, подвъпрос от 1-4, обозначени с тире – същите не следва да се допускат, тъй като представих сертификат за акредитация на митническата лаборатория, от която е видно какъв е обхвата на методите, които лабораторията ползва и които попадат в обхвата на акредитацията.

По отношение на метода по Приложение А на ОБ към КН - няма законово изискване лабораторията да има акредитация за този метод нито в Закона за митниците, нито в Правилника за прилагане на Закона за митниците, нито в Регламент № 2913, нито в Регламент № 2454. Съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, считаме че акредитация за този метод не е задължителна, тъй като пробата е изследвана не за качество на стоката, а единствено за целите на митническото класиране на стоката. Съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, акредитация се изисква за окачествяване на стока, за да отговаря на БДС.         По въпроса къде се съхранява пробата, заявяваме, че същата съхранява се в МП „Пристанище Бургас център”.

По отношение на въпроси 1-2 в нарочната молба, представена в днешното съдебно заседание и от подвъпроси 5-12, обозначени с тире в жалбата, същите нямат отношение към спора, но правя алтернативно искане ако бъде допусната съдебно химическа експертиза, същата да бъде комплексна и да вземат участие специалист химик по специалност „нефт и нефтопреработка”, специалист по каменовъглени катрани и обработка на въглища и специалист по тарифно класиране. Ако бъде допусната комплексна експертиза, бихме могли да посочим експерт по тарифно класиране.

Моля да допуснете още един въпрос към експертизата, а именно:

 

Вещото лице да изброи продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на КН и тълкувателните текстове на ОБ на ХС за позиция 2707 и ОБ на КН към кодове по Комбинираната номенклатура 27079911 и 27079919, с които се сравнява процесният продукт, както и да се уточни с кои точно от тези продукти се извършва сравнението и на базата на какви документи и конкретни анализи ще се установи аналогичността на процесния продукт с продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

 

По отношение на представеното в днешното съдебно заседание писмо на Заместник-директора на Агенция „Митници” от 2009г., моля, същото да не бъде кредитирано като годно доказателствено средство – това писмо е издадено във връзка с конкретна стока с определени показатели, има информативен характер и няма силата на обвързваща тарифна информация. Това писмо касае износ на котелно гориво, докато в процесния случай се касае за внос на тежки масла, както са описани в митническите декларации - касае се за „мазут”. Определения в писмото код, ако бъде приложен, при внос би възникнало митническо задължение  в много по-висок размер от определеното от административния орган, тъй като тарифната ставка за този код към 2009 г. е бил 3,7 %.

Представям   извадка от митническата тарифа приета с Регламент № 1031 от 2008г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам становището на колегата. По отношение на писмото на директора на Агенция „Митници” от 2009г. – в  него изрично е указано, че става въпрос за поставен въпрос от страна на дружеството-жалбоподател, че продуктите, за които са питали Агенция „Митници” са котелно гориво за износ и котелно гориво за бункероване за износ. В конкретния случай предмета на настоящото дело е стока, която е предмет на внос или по-конкретно същата влиза в митнически склад под режим „допускане за свободно обръщение с отложено плащане на акциз”. В цитираното писмо е упоменато, че тези продукти „котелно гориво за износ” и „котелно гориво за бункероване”, същите няма да бъдат подложени на последваща обработка, а в конкретния случай стоката бива внасяна в митническия склад, за да претърпи преработка и да се получат определен вид компенсаторни продукти. Моля да не бъде кредитирано писмото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възражението на ответника по повод поисканата съдебно химическа експертиза съставлява възражение по съществото на спора, а не по допустимостта и относимостта на доказателственото искане. В отговор на това Комбинираната номенклатура е нормативен акт и класирането на стоките е правна дейност и не се изискват специални знания по смисъла на чл.195, ал. 1 ГПК. Необходимо е точно описание на стоката, предназначението, начина на получаване в зависимост от текста на КН и са нужни специални знания на специалист според вида на стоката. Видно от въпросите формулирани в жалбата и молбата, същите касаят определяне на характеристиките и свойствата на стоката. За тарифно класиране съдът ще се произнесе с крайния си акт. Считам искането за назначаване на специалист по тарифно класиране за недопустимо. Не се изискват специални знания за това.

По отношение на подвъпросите от 1-4 по т.2,  които касаят акредитация на лабораторията – представеният сертификат за акредитация не е достатъчен за да отговори на поставените въпроси. Същият удостоверява акредитация към датата на издаване на сертификата. В закона изрично е записано, че акредитациите биват спирани, променяни и временно ограничавани. Въпросите касаят акредитация на лабораторията към датата на извършване на експертизата и моля да бъдат допуснати като относими.

Във връзка с искането за назначаването на специалист каменовъглени катрани и обработка на въглища, считам същото за неоснователно, тъй като такъв специалист също следва да е химик. Няма специалисти химици, които да са посочени изрично като специалисти в тази област - каменовъглени катрани и обработка на въглища. Считам, че е достатъчно да бъде назначено лице химик, за да отговори на тези въпроси. Качествата на каменовъглените катрани се изучават във висшите химико-технологични институти.

Във връзка с представените от ответника ЕАД и два броя ОТИ, същите считам за неотносими по спора. Представената ЕАД касае внос различен от процесния. Представените ОТИ са недопустимо доказателство предвид формата им – електронно извлечение, което няма автор и автентичността им не може да се проследи. Регламент № 2454/1993 г. се издава във формуляр с подпис и печат на длъжностно лице-издател. ОТИ се издава от определен търговски оператор и може да се ползва само от него за конкретен продукт като доказателство, че продуктът е идентичен. ОТИ издадена на търговски оператор, различен от жалбоподателя, за продукт за който няма доказателства, че е идентичен с процесния, е неотносима. Подробни съображения ще изразя в изложението си по същество.

По повод възраженията във връзка с представеното от мен  писмо от заместник-директора на Агенция „Митници” - към настоящия момент за същия продукт „котелно гориво” са издадени решения на митническите органи за промяна на тарифния код, като определят тарифен код за позиция 2707 с аргументи идентични с аргументите описани в обжалваното решение.

С оглед изложеното от мен, моля, да не уважавате искането на ответника за допускане на комплексна експертиза. Въпросите са изцяло от химическо естество и не се изискват знания в друга област, за да бъде допусната комплексна експертиза.

По повод посочване на специалист по тарифно класиране, предвид други дела в съда по същия казус, колегите сочат специалист-икономист. Специалист тарифно класиране няма в нито един съдебен район и не може да се очаква от вещото лице да замести съда в заключение по основния въпрос на спора. Сред въпросите, формулирани от мен, няма въпроси от икономическо, финансово и счетоводно естество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с възражението, че към настоящия момент началникът на МП издава решение за износ, следва да отбележа, че в тези решения за износ стоката отново се тарифира с тарифен номер 27079999, а не както е в цитираното писмо от заместник-директора на Агенция „Митници”, предвид факта, че се вземат проби и след извършен анализ се определя тарифния номер.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам срещу репликата на колегата, като подробни аргументи ще изложа в изявлението си по същество.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание, а именно: Сертификат № 447 Н/06-05-14 на „Сейболт България” ООД; писмо от Агенция „Митници” ЦМУ рег.индекс: 26ЛЛ/41 от 23.09.2009г.; Сертификат за акредитация на Митническа лаборатория Русе с БСА рег.№ 72ЛИ, 25.09.2012г., ведно със заповед № 1014/23.07.2012г. на Изпълнителна агенция, Българска служба по акредитация; ЕАД от 02.10.2014г.; ОТИ на френската и немската данъчна администрация; извадка от митническата тарифа приета с Регламент № 1031 от 2008г.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно химическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на поставените въпроси в жалбата, както и на въпросите, формулирани в нарочна писмена молба, представена от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, както и на въпроса, поставен от процесуалния представител на ответника и записан по-горе в протокола.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещо лице инж. Д.Л. при депозит в размер на 450,00 лева, вносими от жалбоподателя и при депозит 100,00 лева, вносими от ответника, в 14-дневен срок, считано от днес.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за допускане на комплексна експертиза.

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на МП „Пристанище Бургас център” да представи в превод на български език приложените по делото доказателства на чужд език до следващото съдебно заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.05.2015 година от 11,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на депозитите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: