ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи декември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2001 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И. и юрисконсулт М., надлежно упълномощени, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА  Началник на Митнически пункт „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен,  се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г..

Не се явява   вещото лице Д.Л..

            ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: да се даде ход на делото

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К. –Г.: Да се даде ход на делото

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№.11476/14.12.2016г. от вещото лице Д.В.Л.. С молбата същата уведомява съдебния състав, че поради забавяне извършването на необходимите за експертизата анализи в Комплексната лаборатория  за анализ на петролни продукти и твърди горива (КЛАППТГ) към Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-град Бургас, заключението  по допусната експертиза не може да бъде представено в срок. Към молбата е приложен  график, видно от който анализа по настоящето дело следва да бъде изготвен  по  метод Приложение А от КН на 27.12.2016 г., а по метод  ASTM D 2007 на 16.01.2017 година.Моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предвид постъпилата молба  на вещото лице да се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата допълнителна съдебно-химическа  експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:Да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви  експертизата.

 

Съдът е предупредил в предходно съдебно заседание  вещото лице, че при неизготвяне на експертизата в срок за днес ще приключи делото,  като заличи от списъка на допуснатите  доказателства  назначената експертиза,  предвид продължителното протакане на  процеса.От друга страна като взе предвид обстоятелството, че  до края на  януари 2017 година експертизата,  видно от приложения график ще бъде готова намира, че следва да предостави  последна възможност на вещото лице за изготвяне на същата  и депозирането  й в срок, като в случай, че  същата не бъде представена в следващото съдебно заседание съдебния състав ще приключи  съдебното дирене  без така допуснато доказателство и ще даде ход на делото по същество.Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  08.02.2017 година  от 13:00 часа, за която  дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Да се призове ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л. за посочената дата и час.Предупреждава същата, че при неизготвяне на заключението в срок до датата на следващото съдебно заседание ще приключи делото без така допуснатото доказателствено средство.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:05  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: