ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  двадесети  април                                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 2001 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. и юрисконсулт И. която представя  пълномощно по делото в дн.с.з.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К.-Г.,  и ю.к.Т.,с приложено по делото пълномощно.

 

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№3873/12.04.2016 г., от вещото лице Д.Л., с която същата указва на съдебния състав и страните, че експертизата назначена в настоящото производство не е изготвена, поради което желае делото да бъде отсрочено за друга дата.

Юрисконсулт М.- Моля да се даде възможност  на вещото лице да изготви заключението.Представям   и моля да приемете становище с допълнителни доводи, касаещи оспорване на резултатите на митническата лабораторна експертиза/МЛЕ/ и тарифното класиране. Нямам други  доказателствени  искания.

Юрисконсулт Т. – Становище ще дам в хода  по същество.Във връзка с направената  молба от вещото лице, че към настоящия момент  заключението не  е изготвено моля, да приемете молба с допълнителни  въпроси към вещото лице, а именно определяне на тегловното съотношение  на ароматните и неароматни  съставки. Алтернативно, ако счетете, че молбата не е основателна, моля да задължите  вещото лице или лабораториите  да съхраняват проба, предвид факта и искане  от наша страна за допускане  на други експертизи. Представям и моля да приемете окончателен доклад и доклад за участие в междулабораторно изпитване от Митническа лаборатория гр.Русе, с приложени два броя заповеди.

Юрисконсулт М.-Моля искането за назначаване  на допълнителна СХЕ да не бъде уважавано, считам същото като недопустимо и неоснователно. Следва назначената експертиза  да бъде извършена със задачите допуснати от съда, след което ако  експертизата е непълна да бъдат поставени  допълнителни задачи.Моля искането  да бъде отхвърлено. По повод представените  доказателства моля, същите да не бъдат приемани, тъй като същите са негодни доказателствени средства, предвид формата, представляват   извлечение от електронен регистър, няма данни за тяхното авторство  и освен това окончателния доклад  за участие в междулабораторно изпитване не може  да компенсира  липсата на акредитация, тъй като  участие в междулабораторно  изпитване не удостоверява  компетентност да прилага  каквито и да  е методи за анализ. Подобни  междулабораторни изпитвания се извършват  за конкретен метод по начин,  по който работи лабораторията, те не са задължителни, и не се контролират по никакъв  начин от независим орган. Липсва нормативно  основание,  техническата  компетентност на лабораторията да се установи  в междулабораторно изпитване. Още повече за доклада от междулабораторно   изпитване е от 2011 година, а самата МЛЕ е издадена  2014 година.

Юрисконсулт И.-  Във връзка с направените  доказателствени  искания за допускане на допълнителна  СХЕ, считам, че такава  е недопустима, доколкото АПК вр. с ГПК има процесуален  ред за допускане  и изготвяне на  допълнителна СХЕ, при положение, че е допусната СХЕ  с  поставени въпроси от съда, допълнителна  може да бъде допусната след изслушване на вещото лице   и могат да бъдат допуснати допълнителни въпроси, още повече  с оглед непълнота или необоснованост  могат да бъдат допуснати  допълнителни експертиза. С оглед  на направено искане вещото лице да извърши  изследване по метод,  който по безспорен начин да изследва тегловното съотношение между ароматни  и неароматни съставки, считам че  това може да стане по силата на нормативен акт, който  да е приложим  за определяне  на съотношението  на ароматни   е неароматни  съставки. Във връзка с направеното  искане  за повторно извършване на изследване по приложение „А” считам, че същото  е недопустимо,  доколкото  с повторен   анализ и на продукта   при изследване  на едни и същи показатели за ароматика на продукта административния  орган прави опит за саниране  на собствените  си резултати от анализа  на продукта, послужил за издаване  на административния  акт,  обжалван пред вас.Това означава, че самия той се съмнява в резултатите. Във връзка  с представените  в днешно  съдебно заседание два броя  доклади заявявам,  че същите не са допустими и относими  доказателства по делото, не  представляват официален  документ,  не може да се установи  авторството  на тези документи. Може да служат само за сведение на съда,  още повече че касаят извършване  на  межулабораторен  анализ през 2011 година, а самият анализ е извършен през 2014 година.Не  се допуска с участие в междулабораторен анализ  да се санира липсата на акредитация на една лаборатория,   както и за ползваните методи за анализ  които събразно регламент №765 от 2008 година и Закона за акредитацията   изискват  изрично лабораторията да притежава  както  акредитация  обща за лабораторията  така и  акредитация с оглед допустимост  за същите. Все пак в случай,  че бъдат приети  ние оспорваме  същите изяцяло  и моля да задължите  ответника тези два доклада да бъдат представени  в оригинал и в тяхната цялост.

Юрисконсулт Г.-  В оригинал  няма как да ги представим, тъй като те са в един екземпляр а делата са много.

Юрисконсулт Т. – Не е вярно, че не е от компетентността  на вещото лице да посочи метод. Считам, че това е напълно противоречиво със становището на страните изложени  в предходно съдебно заседание,  че по метод Приложение „А”, визиран  в обяснителните  бележки в на гл.27 в КН  тяхното становище беше, че същия е неточен и некоректен,  тези изводи тя вмени, както на БАС така и на ВАС,  в тази връзка следва да отговори на  директно поставен  въпрос кой  е най-точния и  категоричен метод, който ще посочи тегловното съотношение  на ароматни и неароматни   съставки.

Юрисконсулт И.-  Изхожда се  от решение  на СЕС 330/ 2013 г., където изрично е посочено, че обяснителните  бележки в КН  нямат правно- задължителна сила .

Съдът като взе предвид становищата   на двете страни намира на първо място  по представеното  от „Лукойл Нефтохим” Бургас становище,  относно изготвената митническа лабораторна експертиза,  че същото следва  да бъде прието за сведение доколкото то изразява позиция на едната от двете страни в спора, по конкретно правно-релевантни действия на митническия  орган, явяващи се основание да постанови оспорваното   решение.Що се отнася до представяне  от ответния  орган доклади  от Група на европейските митнически лаборатории и за участие в междулабораторно изпитване,  видно че същите касаят период различен от спорния на установяване  характеристиките  на  веществото,  предмет на настоящето  производство  и на практика   пряко не дават информация, касаеща конкретния предмет на спора.В тази връзка  същите не следва да бъдат приети. Прието обаче следва да бъде искането за допълнителни  въпроси,  на които да отговори вещото лице,  а именно  поставените в нарочна молба такива, представени  в днешното съдебно заседание  от ответната страна. Съдът намира за необходимо до уточни, че не се  касае за допълнителна или повторна съдебно-химическа експертиза, а за допълнителни задачи,  поставени към допусната  такава, които имат отношение  към предмета на спора и отговора, на които би съдействал за пълно, всестранно и  обективно изясняване на  фактите по спора.

В  тази връзка и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното  становище  от ю.к.М.,  изх.№ПО-18-5076/19.04.2016 година, за сведение.

ЗАДЪЛЖАВА вещото лице  в случай, че протокола от лабораторното изпитване по назначената експертиза   е изготвен преди датата на следващо съдебно заседание, същия да бъде  представен  поне седем дни преди датата на следващото съдебно заседание или в случай на обективна невъзможност това да бде сторено, най-късно на самата дата,  дори  и в случай, че заключението на вещото лице  към същия момент не е изготвено.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответната страна за прилагане като доказателство по делото на коментираните по-горе доклади на Група на европейските митнически лаборатории и Доклада за участие в междулабораторно изпитване.

ДОПУСКА допълнителни въпроси към назначената съдебно- химическа експертиза, формулирани в писмена молба представена в днешното съдебно заседание от ответния орган,  като  за така допуснатите въпроси  вещото лице да бъде  своевременно  уведомено  и при възможност  да бъдат извършени  изпитванията, които до дадат  отговор на същите, вещото лице да отрази  обстоятелството дали използваните  химически  лаборатории  са надлежни сертифицирани да извършват  химически  изпитвания по посочения метод  Приложение „А”от гл. 27 от обяснителните бележки на КН.

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита, че същото следва да бъде отложено за друга дата, като събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, а на вещото лице следва да бъде предоставена възможност да изготви така назначената експертиза, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.06.2016 г. от 15:30  часа, за която дата и час страните са редовно  уведомени.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: