ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2000 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.П.Д. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника кмет на община Приморско- адвокат К., надлежно упълномощен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата да Н.П.Д. ***, против заповед №444/31.05.2017 г., издадена от кмета на Община Приморско, с която e наредено на жалбоподателката да премахне установен незаконен строеж, представляващ „Преустройство на съществуващ обект „Кафе-аперитив“ с приблизителни размери 6.00/3.00м., находящ се в югозападната част на УПИ ІV, кв. 10 по плана на гр. Китен с идентификатор № 37023.501.428 по КК на гр.Китен и да извози строителните отпадъци на определено за целта място.

По делото е постъпила административната преписката.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително чрез назначаване на съдебна експертиза.

 

Адвокат К.: Оспорваме като неоснователна жалбата. Моля да се приемат като доказателствата документите от административната преписка. Доколкото в самата жалба не се сочат конкретни недостатъци на заповедта, а се сочи за недостатъчно време за изпълнение на същата, не се спори, че изграденият незаконен строеж е без строителни книжа, не се оспорва нито местоположението, за сега няма да сочим други доказателства. Ако съдът прецени, не възразявам да се предостави възможност на страните да конкретизират оспорването си и в тази връзка да направят доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да се предостави на страните възможност да ангажират доказателства, с оглед указанията за доказателствената тежест, дадени в днешното съдебно заседание. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, включително чрез допускане на съдебно-техническа експертиза.

Да се уведоми жалбоподателят за възможността да сочи нови доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА от 22.11.2017г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: