ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2000 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Н.П.Д. не се явява, редовно уведомена.

За ответника- кмет на Община Приморско- адвокат К..

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И., 61 г., българин, български гражданин. Без родство и особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице И.: Представил съм заключение, което поддържам.

Адвокат К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице И. възнаграждение в размер на 320 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 240 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да заплати остатъка от 80 лева в 7-дневен срок.

 

Адвокат К.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на ответника и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: От името на доверителя ми, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, респ. да потвърдите заповед №444/31.05.2017г. на кмета на община Приморско като правилна и законосъобразна. Моля да присъдите разноски съгласно списък, който представям. Представям и моля да приемете писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: