ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори май                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2000 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Н.Н., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 73 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х.Д., представя днес пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В.В.А.-Д..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПЪЛНОМЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по изслушването на вещото лице. 

 

Съдът КОНСТАТИРА, че експертното заключение е депозирано в предвидения от закона срок, не са налице пречки по неговото изслушване, поради което

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

Арх.В.В.А.-Д. - 48 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила, ведно с приложенията към него.

Моля да се отбележи в протокола, че навсякъде извън официалния цитат на заповедта, констативния акт и другите документи, издадени от Община Несебър, кварталът, в който се намира сградата с конкретния самостоятелен обект, да се чете като квартал 2, а не квартал 21.

За пояснение посочвам, че квартал 21 фигурира в заповедта и констативния акт, което за мен е техническа грешка. В действителност е квартал 2, но аз съм пропуснала да отстраня тази грешка в моите изложения и заключение.

 

Адв.А.: Тази корекция, която извършихте току-що, отразява ли се на даденото от Вас заключение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не се отразява.

Адв.А.: Тъй като в представения по делото протокол са посочени освен квартал 2 и конкретни номера на парцелите, за които се касае този протокол.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записаното в Протокол № 3 от 1986г., находящ се  на лист 11 от делото, кварталът е вярно упоменат като квартал 2. Така че изложеното от мен в констативно-съобразителната и заключителната част на депозираната по делото експертиза не се влияе от тази корекция в номера на квартала.

Адв.А.: Попитах, защото, след като в Протокол № 3 са посочени номерата на парцелите по тогава действащия ЗРП на гр.Несебър, направихте ли проверка дали тези номера съответстват на сегашната номерация.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Когато говорим за идентификация, имате предвид по кадастралната карта?

Адв.А.: Искам да коментираме парцели УПИ-VІІ и УПИ-VІІІ в квартал 2 по действащия РП за 1986г., съответстват ли те на поземлен имот с идентификатор ***?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента на съставяне на коментирания Протокол № 3 от 1986г. е бил в сила кадастрален и регулационен план на гр.Несебър, стара част, одобрен със Заповед № 234/15.05.1981г. В последствие, при издаването на разрешението за строеж за 4-фамилната жилищна сграда ( копие на част от чертежите, на който съм приложила по делото със заключението), към този момент на одобряване на проекта е имало преписка по промяна на регулационния план и имоти с планоснимачни № * и № ** са образували един общ парцел с номер VІІІ, който към настоящия момент, по силата на съдебни решения, напр. Решение № І-64/04.04.2005г. на Окръжен съд гр.Бургас, с  което решение е отменена Заповед № 309/16.06.1986г., т.е. прогласена за нищожна и понастоящем, след това съдебно решение, регулационната граница между УПИ VІІІ-* и УПИ VІІ-** в кв.2 минава през средата на сградата, собственост на жалбоподателя.

УПИ VІІ и УПИ VІІІ са върнати по регулационния план от 1981г., който е бил действащ и не покриват имота с идентификатор ***. Това е един парадокс, обаче е факт. Ще покажа на съда скица № 4**8 от 17.10.2009 относно ПИ с идентификатор ***, по която съм работила, но не съм приложила към заключението, като посочвам границата между парцел VІІІ и парцел VІІ.

Видно от копието на кадастралния и регулационния план, границата между УПИ VІІІ и УПИ VІІ вече е заличена (видно от графичното изображение), след което имотът е бил обединен като парцел VІІІ. Т.е. от двата имота става един общ с номерация VІІІ. Имало е промяна на регулационната граница.

Тази 4-фамилна жилищна сграда в Разрешението за строеж фигурира като такава в парцел VІІ,VІІІ.

Видно е, че има несъответствие в регулационен аспект откъм номерация и по кадастрална карта няма нищо общо с регулацията.

 

Адв.А.: Въпросната сграда, която е описана в протокола като 4-фамилна жилищна сграда, по това Разрешение за строеж от 1987г., където са разрешени на бащата на моя доверител и на тяхната съседка, по чиято жалба е образувана административно-наказателната преписка, тук е посочено, че им се разрешава да построят в парцел VІІ и VІІІ. Тези два парцела съответстват ли на сегашния имот с идентификатор ***?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала такъв въпрос да изследвам. Това означава да се съпоставят абсолютно всички граници на тези два парцела от 1981г. и по сегашната карта.

 

Въпрос на СЪДА: Проследявайки тази регулация, независимо от несъответствията, за които говорите, влияе ли това по някакъв начин да се идентифицира процесният обект?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Защото този процесен обект е идентифициран с идентификатор по кадастралната карта. В момента дали попада след промяната в парцел VІІ или VІІІ, няма никакво значение. Има си конкретен собственик съгласно документи за собственост, който е описан в приложените документи за собственост, има идентификатор по кадастралната карта.

 

Адв.А.: Тогава ще задам въпроса по друг начин. В този протокол се говори за една 4-фамилна жилищна сграда. Тази 4-фамилна жилищна сграда в момента по кадастралната карта в кой поземлен имот с кой идентификатор попада?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Попада в ПИ ***, този общият, който съдържа в момента, без значение дали изцяло или в по-голямата си част площта на първоначалните парцели VІІ  и VІІІ в кв.2.

Независимо от настъпилите през години несъответствия в номерацията, факт е, че процесното помещение, за което е констатирано, че не се ползва по предназначение, се намира в тази процесна сграда, която е в имот с идентификатор по кадастралната карта ***.

 

Адв.А.:  Няколко години поред моят доверител се опитва да се снабди от Община Несебър с документация, свързана с преустройството. Вие сте посочили какво преустройство по проект следва да бъде извършено и това е преустройство за банков офис. Това преустройство, което е посочено по проект, реализирано ли е на практика, осъществено ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента няма никакви видими следи от банков офис. Освен това, тази площ, която е предмет на проекта за преустройство в банков офис, е разделена на две части и са обособени два самостоятелни обекта понастоящем. Едното е офисът, който е предмет на заповедта по настоящото дело (снимките, които съм приложила към заключението) и това е офис за недвижими имоти, а другият е самостоятелен обект - магазин за кожени облекла. Офисът за недвижими имоти е предмет на заповедта.

 

Адв.А.: Как е станало практически обособяването на тези два самостоятелни обекта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има преграждане. Дали е осъществено с по-леки материали или има тухлени зидове и конструкция, не мога да коментирам, защото всичко е обшито, измазано и точно начинът на преграждане не мога да коментирам. Обектите са с отделни входове, отделни ползватели, различен предмет на дейност.

 

Юрисконсулт Д.: Искам да уточним, че към момента на издаване на заповедта обектът е бил магазин. Констатациите на административния орган на място са, че това помещение функционира като магазин. Междувременно е настъпила тази промяна в ползването в момента да е офис за недвижими имоти. Констативният акт е издаден през месец юли миналата година и  е възможно да има нова дейност в това помещение.

 

Адв.А.: Посочили сте по проекта за преустройство, че следва да се извършат определени описани от Вас строителни дейности. Тези описани строителни работи, които са необходими за преустройство на банков офис, осъществени ли са на практика. Това е т.2.3 и на края на заключението – какви са по вид строителните работи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Част от тези дейности няма как да ги коментирам, например ел.инсталация, сигнално-охранителна и друга специална инсталация за обект банков офис, тях няма как в момента да ги коментирам, тъй като на място има друг вид ползване на площта, друго разпределяне на  същата, а инсталациите са скрити СМР и няма как да ги коментирам. Относно описаните по проекта за преуствойство на банков офис СМР, касаещи отваряне на вход в рамките на първоначалния вход за гаражна врата в югозападната част на обекта, да, и понастоящем такъв има. Той не е обособен по начина предвиден в проекта за преустройство на банков офис и понастоящем е вход за достъп на друг самостоятелен обект – магазин за кожени изделия (Приложение № 5 към заключението, лист 106 от делото). Сканирала съм умаленият първоначален проект на сградата и съм отразила в цвят и надписи. Говорим за обекта в ляво, оцветен в жълто, който е предмет на делото.

На стр.3 и 4 на Приложение 4 от заключението (лист 105 от делото), това е проектът за банковия офис. Може да сравним приликите и разликите. Обектът понастоящем офис за недвижими имоти има обособен самостоятелен директен вход.

На лист 105 от делото коментираме обектът, който е трябвало да се обособи в банков офис.

Не знам и до момента не ми е представен документ, че този проект за банков офис е бил реализиран, респективно за него няма представено удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Имаме един проект и едно разрешение да се извърши преустройство за банков офис, но какво се е случило по-нататък, не мога да кажа. Първоначалната проектна документация за сградата, налична на лист 106 от делото, върху нея съм отразила това, което е в момента. Това е положението в момента. Онагледила съм  го по този начин, защото за мен беше объркващо да се ориентирам за обекти по номерацията, които коментирахме по-горе, както и площите, съответно и скиците по кадастралната карта. Има много различия по квадратури и наименования.

 

Адв.А.: Нямам повече въпроси, тъй като с изявлението си вещото лице отговори и на следващия ми въпрос - дали има удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта като банков офис.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 550лв, от които 300лв. следва да се изплатят от внесения депозит, а разликата от 250лв. да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.А.: Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Д.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло атакуваната от нас заповед по съображения, които ще развия подробно в писмени бележки в дадения от Вас срок.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата против Заповед № 251/10.09.2016г. издадена от Кмета на Община Несебър като неоснователна, като аргументите ми за това ще представя в писмен вид.

 

 

Съдът ДАВА на пълномощниците на страните 7-дневен срок, считано от днес за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.47 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: