ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 19.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На деветнадесети декември                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2000 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Н.Н., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.А., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., също днес представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Поддържаме жалбата си и направените с нея доказателствени искания.

Моля да се назначи съдебно-техническа експертиза със следните две задачи:

Първата задача е: след проверка в Община Несебър вещото лице да отговори на въпроса съществува ли одобрен архитектурен проект и разрешение за строеж за „преустройство” за промяна предназначението на процесния обект от магазини в банков офис. Има ли каквато и да е било документация свързана с тази процедура.

Вторият ми въпрос е: вещото лице да отговори посочените в Протокол № 3 от 25.02.1986г. на ИК на ОбНС Несебър магазини /обекти/ идентични ли са с процесния обект. Това е протоколът, с който с решение на този ИК се дава предназначение за магазини.

         Ние твърдим, че става въпрос за същия обект, който е предмет на настоящото дело.

         Нямаме други доказателствени искания.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да бъде приета административната преписка.

По отношение на втория въпрос към исканата съдебно-техническа експертиза считам, че вещото лице няма как да отговори, ако не разгледа проекти при строежа на сградата. Т.е. няма как да се установи идентичност по две изречения от един протокол.

         Към настоящия момент няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателственото искане на адв.А. за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът счете за основателно, тъй като посредством нея биха се изяснили правнозначими за решаване на делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и с техническата документация, касаеща процесния строеж, съхранявана в администрацията на Община Несебър, да отговори на поставените от пълномощника на жалбоподателя въпроси, същите записани по-горе в протокола.

Експертизата да се изготви от вещото лице арх.В.А. при депозит в размер на 300лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът


ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.03.2017г.

от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: