ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,17.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2000 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, за него се явява юрисконсулт М.-Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 19 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт М.-Х.: Поддържам жалбата и доказателствените искания. Поддържам искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпрос формулиран в жалбата, като добавям още въпроси, формулирани в писмен вид, които представям с копие за ответната страна.

         Представям и моля да приеме точен превод на сертификат за качество на продукта; писмо от заместник директора на Агенция „Митници” от 23.09.2009г., адресирано до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД,  от което е видно, че за стока подобна на разглежданата е дадено указание за тарифиране в позиция 2710 от Комбинираната номенклатура.

         Моля да задължите ответната страна да представи превод на доказателствата представени с административната преписка, които са на чужд език.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Относно направеното искане за експертиза, моля да не бъде допусната. Считам, че въпросите, касаещи произхода на продукта и неговото получаване, не са относими към предмета на спора. Предмет на настоящия  спор е решението на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, с което е определен нов тарифен номер съгласно Комбинираната номенклатура към Обяснителните бележки. За тарифно класиране на стоката критерият е преобладаването на ароматни и неароматни съставки.

         Алтернативно, ако бъде допусната експертизата, моля да се допусне комплексна такава с участието на химик в областта на технология на нефта, специалист в областта на продуктите, получени при преработка на въглища и специалист в областта на тарифното класиране.

         В случай, че бъде допусната експертизата, моля въпросите от 1 до 5 да не бъдат допускани.

         В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете заповед за акредитация на Митническа лаборатория-гр.Русе и сертификат по ISO.

         Не възразявам, че Митническа лаборатория-гр.Русе няма акредитация за извършване на анализ по Приложение А.

         Въпросите от 5 до 12, не възразявам да бъдат допуснати, като към въпрос 7 да се допусне вещото лице да изброи продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на Комбинираната номенклатура и текстовете на Обяснителните бележки към Хармонизираната система (ОБХС) за позиция 2707 и Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура към кодове 2707 9911 и 2707 9917, с които сравнява процесния продукт. По-точно, да уточни с кои от тези продукти прави сравнение. Както и на база какви документи и конкретни анализи установява аналогичността на продукта с тези продукти, получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

         По отношение представеното доказателство писмо от Агенция „Митници”, считам същото неотносимо. То е издадено по повод конкретна молба на „Лукойл Нефтохим”. В конкретния случай предмет на спора е внос на стока или допускане до крайно потребление, а писмото е издадено за стока, която се изнася от територията на страната. Съгласно Комбинираната номенклатура към 2009г. тази стока и този тарифен  номер посочен в писмото, не е за специфична обработка и към оня предходен момент ставката на митото е била по-висока.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани в жалбата и в нарочната молба на юрисконсулт М.-Х., както и на въпросите формулирани от юрисконсулт Т. в днешно съдебно заседание. 

Експертизата да се извърши от вещото лице инж.Д.Л. депозит от 250 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.03.2015г. от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: