ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 11.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети октомври                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 984 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Сис индустрийс“ ООД се явява адвокат С.Е.- К., надлежно упълномощена.

За ответника началник на Митница Бургас- юрисконсулт Л..

Явява се вещото лице Т.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от Митница Бургас с приложени към него заверени преписи от писмени доказателства по опис.

 

Адвокат К.: Не възразявам да се приемат така представените писмени доказателства.

Юрисконсулт Л.: Моля да бъдат приети представените писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверени преписи от документите, приложени към писмо вх.№7611/21.06.2017г. от Митница Бургас.

 

Адвокат К.: Оттеглям искането си за разпит на двама свидетели.

Юрисконсулт Л.: Водим допуснатия при режим на довеждане свидетел, който е присъствал при вземане на пробите. Моля същият да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.06.2017г., с което са допуснати до разпит двама свидетели при режим на довеждане от жалбоподателя.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на водения от ответната страна свидетел, на когото сне самоличността както следва:

В.М.Е., родена на ***г. в гр. Бургас, българка, български гражданин, неосъждана, с месторабота Митница Бургас. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелката Е. на въпросите на юрисконсулт Л.: Стоката в митническата декларация на жалбоподателя беше описана като гроздов сок/гроздова мъст. За да се започне обработка на тази декларация от служител на Митница Бургас, първо е необходимо да се уточни тарифния номер (тарифния код) за стоката. Стоката гроздов сок не е акцизна стока, а гроздовата мъст е акцизна стока. Имаше неяснота в декларацията, защото това са две различни стоки, с два различни номера (тарифни кодове), поради което извършихме проверка, за да уточним каква е точно стоката. Отидохме на територията на завода на „Сисиндустрийс“ ООД и взехме пробата в присъствието на техния декларатор, техни работници и технолог от фирмата. Те ни предоставиха съдове, като ни увериха, че съдовете са чисти, а и видимо бяха чисти, след което пристъпихме към вземане на пробите. Стоката видимо не беше гроздов сок, а гроздова мъст. Разликата между двете е, че сокът е чистия продукт, който се извлича от пресоване на зърната, а това беше гроздова мъст- беше с гроздови зърна със семки и люспи. Пристъпихме към взимане на пробите в бутилки, предоставени ни от завода и съответно към запечатване на бутилките. Бутилките бяха стъклени, чисти, предоставени от самия завод. Цистерните бяха в завода към момента на вземане на пробите. Цистерните обикновено пристигат сутринта, а деклараторът идва към обяд в Митницата, защото трябва да им се оправят документите и след това се отива до завода за да се вземат пробите. Когато отидохме до завода, съдовете (цистерните) бяха вече отворени, капаците на цистерните бяха отворени. Цистерните не бяха хладилни. Даже някои от работниците, от шофьорите на цистерните, бяха отворили крановете на цистерните от любопитство, за да видят какво ще излезе от там. След вземането на пробите, ги натоварихме на щайги и управителят, г-н Пулев, ни извози заедно с пробите от завода до Митница Бургас. Протоколите за взимане на проби бяха съставени същия ден. Връчихме проба, връчихме и протокол на управителя. Нашите проби занесохме в митницата и ги съхранявахме в хладилника. По пътя от завода до Митницата нямаше как пробите да са в хладилник. Управителят не направи никакви възражения по взимането на пробите. Към момента на взимане на пробите от наша страна нямахме информация да са взимали проби от други институции и не сме присъствали на вземане на други проби. Взехме контролна проба, която се съхранява в Митница Бургас в хладилници. За момента нямам информация дали е налична проба. В момента работя на друго място, на друг обект към „Лукойл Нефтохим“. Когато взехме пробата, отделихме и контролни проби.

Свидетелката Е. на въпросите на адвокат К.: Ние поискахме чисти бутилки от завода и разчитаме на тяхната коректност. Първоначално взехме проби от продукта с кофи от цистерната, защото, когато отворят крана, мъстта излиза с голямо налягане и няма как да се напълни директно в бутилка, за това първоначално взехме пробите с кофи и след това наливахме в бутилките. Цистерните имат няколко люка, те бяха отворени, защото шофьорите не знаеха ние как ще взимаме пробите. Ние взимаме пробите от страничния или от долния, задния кран, а люковете от горната страна на цистерната бяха предварително отворени. Не сме замразили взетите проби незабавно. Аз имам висше образование-магистър по финанси. Нямам специални познания в областта на виното и работя на база на митническа тарифа, като различавам стоките по това, че едната е акцизна, а другата- неакцизна стока. От взетите проби беше връчена и на декларатора, който е представител на дружеството.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът пристъпи към изслушване заключението на извършената съдебно-химическата експертиза.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Т.С.С., 57г., българка, български гражданин, неосъждана, без дела и особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице С.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице С. на въпросите на адвокат К.:  Гроздовият сок е продукт с бързо променящи се характеристики и при взимане на проба следва да се спазват съответни изисквания, които са посочени в ръководство, а също и в Наредба № 3/18.04.2006г. за вземане на проби и методите на анализ за целите на Митническия контрол и контрола върху акцизните стоки. В ръководството за вземане на проби, на стр. 11 пише, че опаковката трябва да бъде затворена с капачка и винт, пробите от плодови и растителни сокове трябва да бъдат замразени веднага и да се съхраняват в замразено състояние до анализирането им. И последното: всички останали ферментиращи течности, какъвто е гроздовия сок, трябва да бъдат смесени с два грама салицилова киселина и/или друг агент за забавяне на ферментацията. При взимане на пробата, същата трябва да се вземе директно в бутилка, при вземане в кофа или друг съд, а не веднага в бутилка, става аериране с кислорода от въздуха и може да протече ферментация, може да започне такава ферментация. Като технолог от 30 години, считам, че няма разлика между гроздов сок и гроздова мъст.

Адвокат К.: Нямам повече въпроси.

Вещото лице С. на въпросите на юрисконсулт Л.: Работя в Агенцията по лозата и виното и основният нормативен акт, който регулира дейността ни е Законът за виното и спиртните напитки. Агенцията изпълнява Закона за виното и спиртните напитки и контролира изпълнението на този закон. В закона има дефиниции за гроздов сок и гроздова мъст, има отделни дефиниции, но въпреки това считам, че става въпрос за едно и също нещо, защото гроздовата мъст е пресовано грозде. Ширата например представлява същото, това е тривиалното название-шира. Гроздовият сок може да бъде избистрен, но може да бъде и неизбистрен. Говоря от технологична гледна точка. Мъстта е продукт от гроздето, както и гроздовия сок е продукт от гроздето. Работила съм в Македония 3 години и съм експедирала гроздов сок или гроздова мъст. При охлаждане на същата и при сулфатиране, в затворено състояние за 24 часа, не може да протече ферментация. При спазване на тези изисквания се очаква, че ферментация няма да протече. Ако цистерната е дезинфекцирана, ако няма достъп на дрожди, няма от къде да дойде ферментацията. Или ако е започнала ферментация, при охлаждане и при сулфатиране, тя трябва да спре. При сулфатиране и охлаждане, ферментацията спира. Ферментацията спира, когато се обработи продукта. Ферментация има, ако има достъп на кислород и дрожди. Ако няма такива продукти, няма от къде да започне тази ферментация, независимо колко време е минало. Не мога да твърдя дали процесният продукт е бил охладен. Няма данни в преписката дали има и кога съответно е вложен серен диоксид в продукта, в Македония или в България.

Адвокат К.: Възразявам да се допуска въпроса кога е вложен серен диоксид в продукта в Македония или в България към вещото лице, защото спорът е във връзка със законосъобразността на едно решение, което е издадено на база проби взети от митница Бургас, а не на база какво се е случило в Македония.

Съдът намира възражението за неоснователно, а и несвоевременно направено- след отговора на вещото лице на поставения въпрос.

Вещото лице С. на въпроси на юрисконсулт Л.: Не мога да дам заключение относно максималната или минималната доза серен диоксид, необходима за спиране на ферментацията. По моя преценка е възможно вложеното в случая количество серен диоксид да спре ферментацията. Има ли достатъчно серен двуокис, има ли охлаждане на продукта, ферментацията спира. Може да е 30 грама, може да е 60 грама, когато няма достъп на дрожди и кислород, няма как да тръгне ферментацията. Другият вариант е, че може да се консервира с определено количество салицилова киселина, може да се добави натриев бензоат, които също могат да спрат ферментацията. Не съм била на място и не мога да кажа какво са правили там. Смятам, че щом цистерните са били затворени и има вложен серен двуокис, няма от къде да започне ферментация. Няма база данни от Агенция Митници колко е бил вложения серен двуокис. Има серен двуокис, който има анализ, има данни, че е вложен серен двуокис, според анализното свидетелство от Република Македония. По моя преценка от наличните данни по делото може да се приеме, че е достатъчно това, което е направено, за да се попречи на ферментацията.

Вещото лице С. на въпросите на съда: Ако има достатъчно серен двуокис или продуктът е обработен, охладен и сулфитиран, няма как да протече ферментация. Когато се използва само серен двуокис, може да спре ферментацията, а може и изобщо да не е започнала ферментация. Когато в продукта има серен двуокис и е запечатан, това е достатъчно за прекъсване процеса на ферментация. След като цистерните са били с отворени капаци преди вземането на пробите, не е възможно да не започне ферментация. Считам, че пробите не са взети съобразно изискванията- взема се „средна проба“, т.е. от няколко клетки (отвори), като се започва от най-долната. В случая взетата проба от единия кран не е средна проба. Каза се, че има семки, чепки, които могат да са предпоставка за ферментация. Когато долу има ферментация, горе може и да няма, и анализът, който ще се получи да е съвсем друг- може да 0.4 - 0.5, може и да е 1 алкохолен градус. Има вземане на проби от течности, когато продуктите са нехомогенизирани. Пробите се хомогенизират, което колегите е можело да го направят, както от „Сис индустрийс“ ООД, така и от митниците. Според мен пробата не е взета по изискването от Ръководството. Относно транспортиране на пробите от „Сис индустрийс“ ООД до Митница Бургас, след като те са видели, че има нещо като ферментация, че има чепки, семки, и че при вземането на проби тяхното ръководство казаха, че ги е усъмнило нещо, трябвало е или да се замрази пробата или да се сложи салицилова киселина или натриев бензоат. В работата ни в нашата агенция се пазят проби от 1-2 години, пазят се такива проби, които нямат развитие на ферментация. Дори да се приеме, че в случая бутилките са били чисти и плътно затворени, това не би попречило на ферментацията, ако тя е започнала и не е прекъсната.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-химическата експертиза и определя на вещото лице С. за положения труд възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Съдът, с оглед показанията на свидетеля, указва на пълномощника на ответната страна да заяви ясно дали се съхранява от Митница- Бургас контролна проба от продукта.

 

Юрисконсулт Л.: Както съм изразил и в становището си, представено по административното дело, контролната проба, която е съхранявана при нас, не е представителна. Освен това, дружеството-жалбоподател също е получило проба.

Вещото лице С.: На 04.09.2017г. посетих Митница Бургас за да изпълня и отговоря на поставените ми задачи, тъй като бях назначена за вещо лице и трябваше да направя съдебно-химическата експертиза. В присъствието на началника на Митница Бургас, юрисконсулт Ташкова и на митнически служител ми беше отказана такава проба. Не ми бяха представени проби. Така, както са взети по един и същи начин пробите, няма кой да има годни проби, няма контролни проби.

Юрисконсулт Л.: Не са представителни пробите с оглед на изтеклия период от време и не могат да послужат за анализ, защото биха дали друг резултат. Вещото лице дойде в Митницата и е говорено, че пробите не са представителни, защото времето в които същите да са годни, е изтекло. Може би трябва да извърша справка относно пробите, но явно не е запазена взетата контролна проба и за това не е предоставена на вещото лице за извършване на експертизата.

Адвокат К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Л.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля да отмените изцяло обжалваното от нас решение като незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалноправните и процесуалните правни разпоредби, на основанията изложени в жалбата. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки, за да изложим допълнително доводи. Моля да ни присъдите направените разноски, за което представям списък.

Юрисконсулт Л.: Моля да оставите подадената жалба без уважение като неоснователна и недоказана и да потвърдите изцяло издаденото решение на началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно. Считаме, че е налице една непрекъсната ферментация от момента на натоварване на стоката от Република Македония до получаването и в Република България и не е вложен серен диоксид, който да прекъсне ферментацията. Самата стока е превозвана в цистерни, които не са хладилни. Моля да изключите от доказателствата протокола от изпитване, приложен към подадената жалба, изготвен от Изпълнителната агенция за лозата и виното, тъй като същия касае родовоопределени стоки, които няма как да бъдат идентифицирани със стоките от митническата декларация. Освен това протоколът не е съставен в присъствие на митнически служители и митнически служители не са присъствали на вземането на пробите, описани в протокола. Правя възражение също така за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля жалбата да бъде оставена без уважение. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и да ми предоставите срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: