ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 26.09.                                                                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 979 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Б.Н.Г. се явява лично и с адвокат Д., надлежно упълномощен.

Не се явяват малолетните жалбоподатели Р.И.Х. и Л.И.Х.. За тях се явява особеният представител адвокат М.Т..

За ответната страна дирекция „Социално подпомагане” Карнобат се явява директорът Д.Д..

Явява се социален работник З.С. за изслушване на малолетните деца, определена със заповед на директора на ДСП- Бургас.

 

Жалбоподателят Г.- Заявявам, че оттеглям упълномощаването на адвокат Д.. Не желая същият да ме представлява по делото. Представям медицински бележки за заболяване на двете малолетни деца, с оглед определението на съда същите да бъдат изслушани в днешното съдебно заседание.

СЪДЪТ, с оглед изявлението на жалбоподателя, освободи адв. Б.Д. от участие в съдебното заседание, както и социалният работник З.С..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото искане от Б.Н.Г., в качеството на законен представител на малолетните деца Л.Х. и Р.Х. за отвод на съдията докладчик по делото.

Жалбоподателят Г.- Уточнявам, че съм депозирала молбата за отвод от свое име. Представям и допълнение към молбата- писмо от ВСС. Оказа се, че имало множество доклади, за които научих случайно. Искам само да се уточни тръгнала ли е нова процедура от ответника. Поддържам молбата за отвод. Децата са болни и не ги водя за днешното съдебно заседание. Представям медицински бележки за това.

 

Ответник Д.- Нямам претенции, това което е записано в молбата за отвод е чисто заяждане, не съм юрист, не мога да говоря с юридически понятия.

Адвокат Т.- Извън всичко случващо се в съдебната зала като процесуални действия, следва да се възприемат като задължителни за поведение и морални норми, които в настоящия момент жалбоподателят- майка на децата, на които аз съм особен представител, не съобразява. По отношение на искането за отвод на настоящия състав, считам същото за неоснователно, несъстоятелно и целящо единствено постигане на неправни проявни действия, като крайният резултат ще бъде неблагоприятен за моите доверители- децата на които аз съм процесуален представител. Моля съдът да има предвид, извън правните норми, които явно не са известни на г-жа Г., че изложеното в искането за отвод съдържание би могло да породи основателни съображения и да породи възможност за лицата, описани в това искане, за ангажиране на отговорност в едно бъдещо наказателно дело от частен характер. Особено изложеното на стр. 2. В общи линии държа да отбележа, че искането за отвод не бива да бъде приемано, тъй като не съдържа правни доводи, които да обосноват такъв отвод. Освен самото искане, към него на стр. 2 са описани приложения, които нямат отношение към предмета на настоящото производство, поради което моля съдът да не приема като неотносими представените писмени документи. Що се отнася до искането да се приеме като доказателство писмото от инспектората към ВСС, което е представено сега, същото касае отношения извън предмета на настоящото производство, като моля съдът да се разпростре единствено в границите на настоящия предмет на спора. Моля ви също така да не се приемат представените писмени документи-заверените преписи, тъй като същите са илеревантни към спора.

Жалбоподателят Г.- Това са и доказателства по делото. Процесуалният представител на децата ми не се запозна обстойно с всички документи, представени в искането за отвод, не ги прочете докрай и няма представа какво става в другите дела, в които се разпространяват доклади от Център за обществена подкрепа, издадени във връзка с заповедите №ЗД-01/0001/02.01.2013г. от директорката на дирекция Социално подпомагане гр. Карнобат Д., заповед № ЗД-ЗД 01/0003/02.01.2013г. и заповед ЗД-ЗД 01/0002/02.01.2013г. Това са социални доклади непредоставени отново от Дирекция „Социално подпомагане”, защото в последните предоставени документи съответно има само един социален доклад от Радка Райнова за детето Л.Х. от 07.02.2013г., издаден от Център за обществена подкрепа и доклад за Б.Г., издаден отново от Център за обществена подкрепа от 04.03.2013г. Оказва се, че отново, въз основа на тези три заповеди, са издадени още социални доклади, разпространени от Дирекция „Социално подпомагане” и бащата на двете деца И. Х. в други дела, до частни съдебни изпълнители, държавни съдебни изпълнители и граждански дела във връзка с домашно насилие. Искането ми е да се представят всички документи. Чрез тези заповеди се издават множество документи, които не са представени. Проблемът е, че не се представят наведнъж всички документи. Тези документи са във връзка с трите заповеди, но не са представени по това дело. Отвода искам заради И. Х.. Държанието му не беше ли достатъчно публично. Оказва се, че И. Х. е напуснал залата, без да е протоколирано. Може ли да попитам защо ответникът ме кара да посещавам центъра за социална помощ.

Адвокат Т.- Недостойно поведение е да се иска отчет от съда.

 

СЪДЪТ, след изслушване на страните по делото, по молбата на жалбоподателя намира следното:

В молбата не са изложени твърдения за наличие на обстоятелства, относими към основанията за отвод, предвидени в чл. 22 от ГПК. Искането е обосновано с твърдяни пропуски в протокола от предходното съдебно заседание, досежно присъствието в съдебната зала на неучастващо по делото лице. Непълноти в съдебния протокол от предходното съдебно заседание не са налице, доколкото в него са отразени процесуалните действия на страните и на съда, съобразно изискванията на чл.150 от ГПК, а и в случай че такива изобщо са налице, те биха били относими към евентуално искане за поправка на протокола, но не са от естество да обосноват извод за предубеденост или заинтересованост на съдията-докладчик. Ето защо съдът приема, че в случая не са налице основания за отвод, поради което молбата следва да се остави без уважение. Мотивиран от горното и на осн. чл.23, ал.2 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б.Н.Г. за отвод на съдията Атанаска Атанасова от разглеждането на адм.д.№979/2014г. по описа на Административен съд- Бургас.

 

Жалбоподател Г. - Да се даде ход на делото.

Адвокат Т. - Да се даде ход на делото.

Ответник Д.- Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо изх.№ЗД-11/0064/06.08.2014г. от Дирекция „Социално подпомагане” Карнобат с приложен към него заверен препис от протокол от проведена среща с детето Р.Х. на 06.12.2011г., в изпълнение на определението на съда от предходното съдебно заседание, както и  решение №108/25.07.2014г. по гр.д. № 88/2014 г. на РС- Айтос.

 

Жалбоподателят Г.– Тъй като Дирекция „Социално подпомагане” са предоставили само два доклада от Центъра за обществена подкрепа за Л.И.Х. и за Б.Н.Г., липсва доклад за Р.И.Х.. Държа да го представят, както и държа да представят абсолютно всички документи, които Центъра за обществена подкрепа им е предоставил.

Ответник Д.- Това, което е имало отношение към задължителното предписание и е оспорено, е представено по всички дела вкл. и пред ВАС. Ако съдът задължи Дирекция „Социално подпомагане”, ако има доклади, които не са предоставени, от 2005г. от папката, която се води, предполагам че всичко е представено, тъй като с придружителното писмо е предоставено от отдел „Закрила на детето”. Не мога да знам.

Жалбоподателят Г.- Затова искам всички, оказва се че има още два социални доклада. Всички доклади, които са им изпратени от Центъра във връзка с настоящите заповеди. Искам да се призове като свидетел психологът работил с децата в Център за обществена подкрепа, в момента не помня името, която е работила с децата. В понеделник ще представя допълнителна молба, в която ще представя имената и адреса, и също така да се призове като свидетел и директорката на Център за обществена подкрепа г-жа М., тъй като тя е подписала всички социални доклади. Това са исканията ми. Нямам други доказателствени искания.

Ответник Д.- По исканията за разпит на директора и психолога- не го оспорвам, призовете ги. Искам само да помоля ако ги допуснете да ни дадете възможност да представим писмени бележки.

Адвокат Т.- По отношение на направените в днешното съдебно заседание нови доказателствени искания аз предоставям на съда преценката за тяхната допустимост и относимост. Ще помоля съда да бъдат изчерпани всички доказателствени искания на г-жа Г., тъй като същите се опасявам, че прерастват в шиканиране на процеса, с оглед ползването му за други цели по други производства. Що се отнася до представените днес два броя медицински бележки за децата, смятам че достоверността им следва да бъде поставена под съмнение, ето защо за да се прецени доколко същите са достоверни, ще помоля съда да задължи учебното заведение, което посещават децата за периода, за който са представени медицинските бележки, дали са посещавали училище. Освен това ще помоля съда да задължи личния лекар, ако не личния лекар, то лекарят издал медицинските бележки да предостави заверен препис от регистъра за амбулаторни прегледи за да преценим дали е извършен такъв преглед. Заболяването ринофарингит представлява особено заболяване, което има индивидуални белези за всеки конкретен индивид. Общото заболяване на двете деца от едно и също заболяване като диагноза поставя под съмнение дали децата действително са болни. Опасявам се, че бележките са съставени за настоящото производство, за да могат да бъдат използвани днес и да не бъдат изслушани децата в днешното съдебно заседание. Ще моля, след като бъде даден разумен срок на жалбоподателката, тя да изчерпи доказателствените си искания. Моля да съобразите и факта, че когато бях назначена за особен представител по делото, се запознах с обема на цялото производство. В кориците на делото се съдържа опис на представените от социалните служби писмени доказателства, измежду които и протоколите за водени разговори с децата, както и самите доклади, за които стана дума днес. Многократното представяне на едни и същи писмени доказателства няма да облекчи процеса. В същото време представянето на нови писмени документи, които са издадени след момента на издаване на оспорените заповеди в това производство и нямащи пряко отношение към тези заповеди не би облекчило също процеса. Моля да се ограничи събирането на доказателства до годните за нуждите на процеса. Не мисля, че такива са разпитите на тези свидетели. Що се отнася до решение №108/25.07.2014г., което е постъпило в Административен съд гр. Бургас на 24.09.2014г. с писмо, с което решение се отхвърля молбата на майката Г. против бащата по отношение извършено домашно насилие по реда на ЗЗДН, с това съдебно решение не става ясно, какво точно се цели да се доказва, но този съдебен акт, доколкото няма отбелязване, че същият е окончателен и влязъл в законна сила, не може да задължава съда в настоящото производство да се съобразява с него. А що се отнася до съдържанието на този акт, то същият не спомага за изясняване предмета на производството като съдържание.

Жалбоподателят Г.- Когато поисках отвода ви, и много държах да се запише, че И. Х. мъчейки се да предостави тройна психаитрично-психолочина експертиза именно и във връзка с гр.д.№88/2014г. на Айтоския районен съд, което е цитирано точно в това решение предоставено от Дирекция „Социално подпомагане”, решение №108/25.07.2014г. на съдия Гемеджиев, има връзка лично поведението на господин Х., баща на Р.И. и Л.И., ищци по настоящото дело. Съответно връзката между социалните служителки и бащата се състои в това, че всячески Дирекция „Социално подпомагане” се съобразява изцяло с интересите не на двете деца, а на бащата И. Х.. Те обслужват интересите на един човек. Точно това искам да допълните. Представеното доказателство от ВСС е свързано именно с това решение № 108/25.07.2014г. Не желая да се приема като доказателство решението по гр.д.№88/2014г. на Айтоския районен съд.

Ответник Д.- Дали ще бъде прието за доказателство е право на съдията.

Жалбоподателят Г.- На 28.05.2013г. на заседанието по адм.д.№522/2013г. изрично сме поискали да се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане” точно тези доклади и особено доклада, който липсва, за Р.И.Х., и мисля, че е напълно основателно искането ми този доклад да бъде предоставен. А доколко е запозната процесуалният представител на децата няма представа за делото, тя дори не се е срещала с децата предварително и не е проявила интерес.

 

СЪДЪТ по направените доказателствени искания намира следното: Направеното от жалбоподателката Г. искане за представяне от ответната страна на доклад от Център за обществена подкрепа, касаещ детето Р.Х., съдът намира за основателно, доколкото състоянието на детето и неговото отношение към бащата са предмет на изследване в настоящото производство и с оглед на това констатациите в посочения доклад ще спомогнат за изясняване на делото. Следва да бъдат приети представените от жалбоподателката писмени доказателства, а именно: писмо изх.№218/29.07.2014г. от районен съд Карнобат адресирано до Б.Н.Г., разпечатка по гр.д.№674/2013г. на районен съд Карнобат, съдебно удостоверение от районен съд Айтос, протокол от съдебно заседание на районен съд Айтос, проведено на 16.06.2014г., разпечатка от ел.поща., писмо от Дирекция „Социално подпомагане” Карнобат до Държавен съдебен изпълнител район Карнобат и писмо от инспекторат към ВСС изх.№ Ж-14-460/19.09.2014г. до комисията по професионална етика и превенция на корупцията към ВСС, с копие до Б.Н.Г.. Следва да бъде приет също представеният от ответната страна протокол от проведена среща с детето Р.Х. от 06.12.2012г. Що се отнася до приложеното от ДСП решение на Районен съд- Айтос, с което е отхвърлена молбата на Г. по ЗЗДН, съдът намира, че същото е неотносимо към предмета на делото и не следва да се приема като доказателство. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към молбата на Б.Г. писмени доказателства, както следва: писмо от районен съд Карнобат до Б.Г. с изх.№218/29.07.2014 г., ведно с разпечатка по гр.д.274/2013 на Районен съд Карнобат, съдебно удостоверение, издадено от Районен съд- Айтос, протокол от съдебно заседание по гр. №88/2014 на Районен съд Айтос от 16.07.2014г., разпечатка от електронна поща, писмо от Дирекция „Социално подпомагане” Карнобат до държавен съдебен изпълнител при районен съд Карнобат, писмо от инспекторат към ВСС изх.№ Ж-14-460/19.09.2014г. до комисията по професионална етика и превенция на корупцията към ВСС, с копие до Б.Н.Г., както и  представеният от ДСП- Карнобат протокол от среща с детето Р.Х., проведена на 06.12.2012 г.

НЕ ПРИЕМА като доказателство по делото решение №108/28.07.2014 г. на Районен съд Айтос по гр.д. №88/2014 г. и връща същото на ответната страна.

ЗАДЪЛЖАВА ответника на основание чл.190, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК да представи в срок до следващото съдебно заседание доклад от Център за Обществена подкрепа, касаещ детето Р.Х., както и доклад за развитието по случая на детето Р.И.Х. и доклад за резултат от ползването на социална услуга в Център за обществена подкрепа гр. Карнобат.

УКАЗВА на жалбоподателя Б.Г. да осигури присъствието на малолетните деца в следващото съдебно заседание за изслушване.

УКАЗВА на жалбоподателя Б.Г. да изчерпи в срок до следващото съдебно заседание доказателствените си искания.

ОБЯВЯВА на страните, че ще се произнесе по искането на жалбоподателя Б.Г. за разпит на свидетели, след конкретизиране на искането.

Да се уведоми Дирекция „Социално подпомагане” Бургас за датата и часа на следващото съдебно заседание, с оглед осигуряване на социалния работник З.С., определена със заповед от 23.09.2014 г. да присъства при изслушването на малолетните деца.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2014 г. от 11.20 ч., за които дата и час страните са уведомени в съдебното заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: