ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети юли                                                две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 962 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Т.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.А., надлежно упълномощена по делото. 

ОТВЕТНИКЪТКМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.А.: Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 7691/06.07.2018 година е постъпила молба от адв.М., процесуален представител на ответната страна, към която е приложен Протокол №2 /19.04.2000 година от заседание на комисия, назначена със Заповед №155/14.04.2000 година.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище от ответната страна, чрез процесуалния представител адв. М. с вх. № 7761/09.07.2018 годиа, в което се твърди, че с цитираната по-горе молба е представено единственото писмено доказателство, което се съхранява в общината, с твърдение, че други не се съхраняват. В становището се изразяват съображения по същество и се представя списък на разноските.

АДВ.А.: Да се приеме представеното с цитираната молба писмено доказателство.

Съдът, по представените писмени доказателства

                             О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото протокол №2/19.04.2000 година, състоящ се на една страница, печатно, формат А4, представена с молба вх.№7691/06.07.2018 година.

АДВ.А.: С оглед заявеното от ответната страна заявявам,  че не поддържам искането си за представяне на доказателствата. Няма да сочим доказателства. Представям списък на разноските.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.А.: Уважаеми господин съдия, от събраните в настоящето произодство доазателства се установи, че оспорената заповед е изцяло незаконосъобразна, издадена в нарушение на материалния и процесуалния закон, като ответната община Карнобат, в чиято тежест е да установи фактическите и правните основания за издаванне на заповедта не успя да проведе такова доказване. Липсата на пълно и точно описание на металната гаражна клетка, като посочване на местоположението не е  достатъчно, тъй като в поземления имот са разположени осемнадесет броя метaлни гаражни клетки, при това няколко с подоби размери. В заповедта не  е посочено, че металната гаражна клетка представлява строеж и дали би могло да се приеме като търпим строеж, като  при това положение липсва непълнота, което се приема и в практиката на ВАС за допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като жалбоподателя не може да установи каква е действителната вола на адмиистративния орган. Моля да постановите решение, с което да отмените заповедта и да ни присъдите сторените разноски. Представям писмени бележки и съдебна практика. Нямам възражение относно размера на претендираните от ответната страна разноски.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 Заседанието приключи в 14:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: