ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 10.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на десети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 738 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

   ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Константинос Анастасиу 98“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Т. и адвокат П., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М..

 

СТРАНИТЕ: Моля да отложим делото за по- късно разглеждане, предвид обстоятелството, че вещото лице не се явява.

 

Съдът поради неявяване на вещото лице и направеното изявление от страните, ОТЛАГА делото за разглеждане в 14,24часа.

 

На именното повикване в 14:24 часа се явиха:

   ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Константинос Анастасиу 98“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Т. и адвокат П., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

          ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

ПОСТЪПИЛО е съгласно указания на съда писмо вх.№9807/31.08.2018г. от жалбоподателя, към което са приложени доказателства под опис.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10272/14.09.2018 г. от жалбоподателя с направени уточнения във връзка дадените указания на съда с определение №2043/28.08.2018 г.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

В.Д.М. - години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВОКАТ П.: На стр. 8 от заключението, описания актив под номер 35 за велгер ПР ли се отнася, който е процесен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По левова равностойност 8 000 евро съвпада с този велгер ПР процесен.

 

АДВОКАТ П.: На стр. 13, актив 44, който е описан съвпада ли с нож за жътварска машина за царева.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, съвпада.

 

АДВОКАТ П.: На стр.25 от заключението изводите на вещото лице във връзка табличката, която виждаме и във връзка извода, че средната стойност на разходите за една година  е в посока намаление, може ли да кажете към кой от следните  критерии на ЕС можем да отнесем намаляване на разходите на производствените, подобряване на производството или качеството на продукцията или опазване на околната среда. Дали можем да кажем, че намаляването на себестойността на разходите за единица произведена продукция води до намаляване на производствените разходи, както и към подобряване на производството?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В заключението съм записал, че тези данни се отнасят само за първия критерий, а имено намаляване на производствените разходи, но донякъде може да се предполага, че се подобрява производството, поради намаляване на производствените разходи. Точка 2 не е изпълнена изцяло, но по точка 1 смятам, че намаляват производствените разходи.

 

АДВОКАТ П.: А пренасочване на производство има ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За пренасочване не мога да кажа, но има подобряване на производството, поради намаляване разходите. Пренасочване не знам какво означава.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр. 17 от заключението е  посочено, че плуг конвенционален  AKPILL е придобит 2014г.,  и преотстъпения данък е за 2014 г.. Посочили сте обаче, че фактурата е от 2015 г., може или да отговорите по смисъла на ЗСч кога се счита за придобит актива, при положение, че сте установили, че е сторено заплащането следващата година, както и приемо- предаването, според протокол, част от доказателствата  по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато един актив се отрази в сметка счетоводна, в счетоводството е отразен като ДМА в сметка 207 - машини, влязъл е в амортизационния план и присъства в инвентарната книга за 2014 г. в случая, следва, че се ползва, наличен е и се ползва.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Но ако имате доказателства, че плащането и предаването е в друг данъчен период, пак ли остава ДМА към периода, в който е отразен като ДМА?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая се ръководя само от представените в счетоводството документи и по тях се ползвам и оттам се установява, че е наличен и се ползва.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Ирелевантен ли е фактът, че физически е получен и заплатен не през 2014 г., а през 2015 г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От гледна точка на счетоводството така са отразени нещата. Понякога се случва, че не отразява точно реално случилите се събития, но това е във връзка  плащането на данъците за съответния данъчен период.

 

          СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М., на който определя възнаграждение в размер на  821,10 лева, от които 500лева платими от внесения на депозит (л.370) и 321,10лева вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит в полза на вещото лице ще бъде издаден изпълнителен лист.

АДВОКАТ П.: Представям и моля да приемете четливи копия на документите, които се съдържат на л. 142 и 143 от делото, а именно декларация за съответствие, която присъства по делото със съответния превод към нея. Уточняваме, че за тази машина  не е в кръга на активите, за които има преотстъпен данък.

 

АДВОКАТ Т.: Присъединявам се към становището на адвокат П..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запознах се с представено копие четливо е, не възразявам да се приеме. Не възразявам да се приемат и предходно представените от жалбоподателя доказателства.  Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо вх.№9807/31.08.2018г. от жалбоподателя доказателства под опис, както и представените в днешното съдебно заседание от адвокат П. доказателства, а именно декларация за съответствие на машини.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо административен съди, моля да отмените процесния ревизионен акт  като неправилен и незаконосъобразен,   постановен в противоречие на материално-правните разпоредби на закона. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, като представям списък на разноските. Моля да ни бъде предоставен срок за писмени бележки.

 

АДВОКАТ Т.: Присъединявам се към становището на адвокат П. и моля да уважите жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо административен съдия, молим да потвърдите ревизионния акт като законосъобразен и правилен. Поддържаме становището, което е възприела приходната администрация и това на административния орган  в решението си. Моля да имате предвид мотивите, изложени в решението на директора на Д“ОДОП“. Моля за присъждане на разноски, в случай на отхвърляне на жалбата, като съм изчислила същите предвид материалния интерес на 1473 лв..

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: