О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    666

 

Град Бургас, 21.03.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, на двадесет и първи март през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                              

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева ч.а.х.д. № 716 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано е по жалба на „Странджа лес 2016“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник“, ****, представлявано от управителя М.С.Й., против разпореждане за допуснато предварително изпълнение на заповед № РД-10-27/13.03.2018г., издадена от директора на ТП „Държавно горско стопанство Звездец“-с.Звездец, обл.Бургас.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на разпореждането. Твърди се, че административният орган не е изложил конкретни фактически обстоятелства, доказващи наличието на предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК, и не са налице условията на чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с чл.34, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (по-долу само Наредбата) за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Претендира се отмяна на обжалваното разпореждане.

Ответникът представя административната преписка по издаване на акта.

Съдът, след преценка на изложеното в жалбата, представените доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта на жалбата:

Със заповед № РД-10-17/23.02.2018г. на директора на ТП „ДГС Звездец“, на основание чл.15, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (по-долу само Наредбата), е открита процедура – открит конкурс, за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от отдели и подотдели, както следва: обекти № 1806, № 1808, № 1809, № 1810, № 1811, № 1812 и № 1813 от КЛФ 2018г., при определени условия.

Със заповед № РД-10-22/09.03.2018г. на директора на ТП „ДГС Звездец“ е назначена комисия за провеждане на открития конкурс за възлагане на дърводобив - сеч, разкройване на асортименти и извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина с обособени позиции от обекти № 1806, № 1808, № 1809, № 1810, № 1811, № 1812 и № 1813 от горски територии държавна собственост на територията на „ЮИДП“ДП,ТП „ДГС Звездец“. На 12.03.2018г. комисията е провела конкурса, за което е съставен протокол от същата дата. В проведения първи етап на процедурата комисията е установила, че кандидатът „Странджа лес 2016“ ЕООД не е представил ценови оферти за обекти № 1806, № 1808 и № 1813, поради което е отстранила кандидата от участие за тези обекти. Предвид получените резултати комисията е класирала кандидатите за съответните обекти и предложила на директора на ТП „ДГС Звездец“ да сключи договор за извършване на дейността „добив на дървесина в горски територии  държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ с класираните на първо. Конкретно за обект № 1808 е класирала на първо място и определила за изпълнител на дейността „Топаз“ ЕООД. Не е класирала кандидат на второ място за този обект.

На 13.03.2018г. директорът на ТП „ДГС Звездец“ е издал заповед № РД-10-27, с която на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата, чл.174, ал.2 от Закона за горите, във връзка с протокола на комисията от 12.03.2018г., е обявил за класиран на първо място и определен за изпълнител на дейността „Добив на дървесина“ от обект № 1808 кандидата „Топаз“ ЕООД, като е посочил, че класиран за тази позиция на второ място кандидат няма. Със заповедта е допуснато, на основание чл.34, ал.3 от Наредбата и чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на същата – предмет на разглеждане в настоящото съдебно производство. Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата, възложителят може да включи в заповедите за класиране на кандидатите или за прекратяване на процедурата разпореждане за предварителното й изпълнение при условията и по реда на АПК.

Съгласно общата разпоредба на чл.147, ал.1 от АПК, право да оспорват административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Абсолютна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът следи служебно, е правния интерес от оспорването на даден административен акт.

В конкретния случай, за жалбоподателя липсва пряк правен интерес от обжалване на заповед № РД-10-27/13.03.2018г. на директора на ТП „ДГС Звездец“. Видно от разпоредителната й част, за класиран на първо място и определен за изпълнител на дейността за обект № 1808 е „Топаз“ ЕООД, а не „Странджа лес 2016“ ЕООД, т.е. адресат на заповедта е друг субект. „Странджа лес 2016“ ЕООД не е представило ценова оферта за обект № 1808, поради което е отстранено като кандидат от участие за този обект. След като жалбоподателят не е адресат на заповедта и не е заинтересован участник в провелия се конкурс, тъй като е отстранен окончателно от участие на етапа на предварителен подбор, оспореният акт не засяга негови права или законни интереси и за него не е налице правен интерес от обжалване.

По изложените мотиви съдът приема, че по отношение на жалбоподателя липсва активна процесуална легитимация – абсолютна положителна процесуална предпоставка за участие като страна в съдебноадминистративното производство за проверка на заповедта, в т.ч. на обективираното в нея разпореждане за допускане на предварителното й изпълнение. При това положение жалбата против разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, и производството по делото да бъде прекратено.

Водим от горното, на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Странджа лес 2016“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник“, ****, представлявано от управителя М.С.Й., против разпореждане за допуснато предварително изпълнение на заповед № РД-10-27/13.03.2018г., издадена от директора на ТП „Държавно горско стопанство Звездец“-с.Звездец, обл.Бургас, обективирано в т.4 от разпоредителната част на заповедта.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 716/2018г. по описа на Административен съд-Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: