ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 542 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Дънфи“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. К.К. c  пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при община Созопол, редовно призован, се представлява от адв. Б.Й.с пълномощно по делото.

 

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА в изпълнение на указание, дадено от съда в предходно съдебно заседание, постъпили с вх.№ 6949/20.06.2018г. доказателства за компетентност на издателя на обжалвания АУЗД, както и на решаващия орган.

АДВ.К.:  Да се приемат доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените допълнителни доказателства, съобразно указанията на съда, описани в писмо вх.№ 6949/20.06.2018 г.

 

 

АДВ.К.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ.Й.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВ.К.: Поддържаме жалбата. Считам, че така издаденият административен акт изначално е опорочен, доколкото в него не е посочена стойността на всеки от компонентите за такса „Битови отпадъци“, с което е налице нарушение на изискванията на Закона за местни данъци и такси и административно-процесуалния кодекс. Запознах се с представените от колегата адв. Й. доказателства и установих, че е казал, че представя схема на контейнерите за битови отпадъци, но такава не е била представена. Намирам, че не са представени и приобщени безспорни доказателства за факта на предоставяне на услугата сметосъбиране и сметоизвозване за района, където е поземленият имот на доверителите ми. На около 400 метра има контейнер. Намирам, че колегата не е аргументиран. Доверителите ми са подавали декларация за освобождаване от такса „Сметосъбиране“ и „Сметоизвозване“, доколкото са депозирали, че не използват имота през процесната година, както и през следващите години. Това, че общината е решила да остави тази декларация без последствие, което е нарушение на Закона за местни данъци и такси, и е без значение, защото в този случай по чл. 71 от ЗМДТ по категоричен начин не се събира такса за услугата по чл. 66, ал.1, т.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.62, т.1, когато се подават декларации по ред, определен с НОАМТЦУТОС. Такава декларация е подадена. Налична е в кориците на делото, поради което по този компонент такса не се дължи. Намирам, че доколкото в този случай не е безспорно установено, че община Созопол предоставя услугата по почистване на териториите, сметосъбиране и сметоизвозване досежно поземления имот, собственост на „Дънфи“ ЕООД, се запознах с единствения документ по делото - една схема, представена първоначално от административния орган, от която се вижда, че разположението на контейнерите тип „Бобър-1100 л.“, първо дори не се доближава до близко разстояние спрямо имота на „Дънфи“ ЕООД, и второ, така разположените контейнери като брой не съответстват по актовете за предоставяне работата от дружеството - изпълнителна дейността по сметосъбиране и сметопочистване, където броят трябва да е 160-170, а в тази схема са няколко десетки. Лично аз намирам, че административният акт е незаконосъобразен, защото първо: в стойността е формиран компонент, за който доверителите не дължат по закон  такса. Второ: спорно е дали административният орган изобщо е предоставил дейността, за която е начислил такса „битови отпадъци“ в пълния размер. И доколкото в настоящия случай не са  представени доказателства считам, че такива не са налични, поради което моля да постановите решение, с което да уважите жалбата като основателна.

Представеният от колегата адв. Й. договор за правна защита и съдействие ведно с пълномощно, е подписано с лице, което не е посочено като личност, а е посочен като началник отдел „ПМДТУ“ при Община Созопол. Същият договор и пълномощното нямат дата, поради което смятам, че е пречка да се установи дали този административен орган е бил легитимиран да договори тази услуга с  колегата адв. Й., а и е спорно дали плащане е било извършено.

Моля да присъдите разноски съгласно списък, който представям.

 

АДВ.Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите административния акт на началник отдел „ПМДТУ“ при Община Созопол, като на първо място държа да подчертая, че издаденият административен акт е издаден от самостоятелен административен орган по смисъла на закона, какъвто е началникът на отдел „ПМДТУ“ при Община Созопол и упълномощаването е законно извършено от него - подпечатано е не с печата на общината, а със същия на службата, с която разполага единствено и само началникът като самостоятелен административен орган. В този смисъл считам, че процесуалното представителство е безспорно. Мисля, че в акта е упоменато изрично, че сумата е платена изцяло и в брой. Ако изобщо това има значение за съществото на спора, което считам за ирелевантно, предвид че няма наведени доводи за оспорване на процесуалното представителство. Нередовността на пълномощното не е предмет на спора от гледна точка на плащането. Що се касае до останалите аргументи, жалбата е изцяло неоснователна, защото по делото се събраха достатъчно доказателства: първо, относно необходимата представителна власт, която притежава съответното длъжностно лице - издателят на акта Елена Иванова Михова-старши инспектор, която е упомената в изрична заповед с делегирани правомощия. На второ място безспорно са установени доказателства за организирано от Община Созопол сметосъбиране и сметоизвозване, включително и с организация на поставяне на контейнери, а в наведеното съображение какъв е броят на контейнерите не се оспорва факта, че е налице контейнер. Разстоянието до имота е въпрос на подход, който също е организиран и не е вярно, че няма създадена организация,  включително за сметоизвозване като се има предвид големината на имота, съответстваща на нуждите, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване. Освен това моля да се има предвид вярно и безспорно обстоятелството, че е налице законова разпоредба, която обаче допуска възможности, на които административният орган си е позволил да се позове и които са задължителни за него по смисъла на чл.18, ал.7 от НОАМТЦУТОС на Община Созопол, публикувана в сайта на общината, което по принцип е основание поради неплатените от предходни години от жалбоподателя такси, да аргументира съответно неуважаването на искането му. Още повече, че не са представени конкретни доказателства, че имотът не се използва целогодишно.

Наред с това моля да се има предвид и приетите в днешното съдебно заседание доказателства, които доказват, че е организирано третиране на обработка на отпадъците в отделно депо – това са факти за неговото съществуване и неговото  ползване. Отделно от това, това е ноторен факт предвид други дела между страните. Моля да се има предвид, че включително дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, е коректно регламентирана, включително и с установяване на конкретните промили за различните дейности точно поради обстоятелство, че същите са посочени в наредбата и са ноторен факт, а включително са посочени като такива и в самия административен акт - предмет на спора, като изрично позоваването на тези промили е аргментирано от подзаконовия нормативен акт на Общински съвет Созопол. В този смисъл считам, че са налице и са спазени всички изисквания за сметосъбиране и сметообезвреждане като компоненти за дължимия данък. Същият е коректно изчислен и представен на жалбоподателя, като по този начин считам, че липсват основания за отмяната му от гледна точка за липсата на законосъобразност.

Моля за съдебно решение в този смисъл.

Моля да присъдите направените разноски по делото в размер на адвокатско възнаграждение.

АДВ.К.: Соча, че още преди промяната на предназначението на имота, в  същия не е реализирано строителство и същият не се обитава. Генерирането на отпадъци от обитателя на този имот противоречи на нормалната житейска логика.

АДВ.Й.: Доказателства в тази насока не са събрани по делото. Тежестта за доказване тежи на жалбоподателя.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: