ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 503 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.З.Я., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощена, представя пълномощно, и от инж. П.Д.Г., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Н.З.Я. против заповед №8-Z-159/23.01.2018 г. на Кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Двуетажна масивна жилищна сграда, масивни огради и два навеса, находящ се в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 81178.46.17, 63015.504.181 и 63015.504.235, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, постановена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалния закон.

Иска се и присъждане на разноските по делото.

АДВОКАТ П.: Нямам възражение по доклада.

Поддържам жалбата на доверителката ми, както и направените доказателствени искания с нея.

При запознаване с административната преписка в деловодството на съда установих, че същата не е пълна. Моля да задължите административния орган да я попълни така, както сме поискали с жалбата, в доказателствени искания І. Представени са само пълните приложения на заявление с вх. № 4-94-Н-87/26.10.2017 г.

Поискали сме да представят от административната преписка и всички заснемания, проекти, експертизи и становища във връзка с входираните в ответната община процедури за узаконяване строежа на доверителката ми по приложените заявления от доверителката ми, геодезическо заснемане.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ П.Д.Г.: Вещото лице, което ще определите, за да направи съдебно-техническа експертиза хубаво би било до него да достигне тази експертиза с това конструктивно становище задължително, което се намира в общината, за да може да се изпълнят поставените от нас задачи. Това е нова академична материя, навлязла 2015 г. по Закона за енергийната ефективност, двете министерски постановления от м. февруари 2015 г. и допълнение на същото от 2016 г. Считам, че трябва задължително да се запознае вещото лице с конструктивната експертиза, конструктивното обследване и конструктивното становище на двуетажната жилищна сграда, които са изготвени във връзка с това заявление от 26.10.2017 г., но не са приложени по делото, а се намират в община Созопол.

Нямаме разминаване по отношение твърдението с ответника, че  строежът, предмет на заповедта, е изграден преди 07.04.1987 г.

АДВОКАТ П.: Поискали сме и моля да допуснете до разпит свидетели, като освен датата, което не се оспорва, с показанията им ще се опитаме да докажем твърденията за явното, необезпокоявано и непрекъснато владение на процесния имот от страна на наследодателя на доверителката ми и от доверителката ми от момента на завършване на строежа на процесния имот да настоящия момент. Моля поне двама да бъдат допуснати, тъй като ще установяват едни и същи обстоятелства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в същата, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

 

Като намери, че следва да уважи частично доказателствените искания на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на въпросите, поставени в жалбата до съда, т. ІІІ, с № 1, 2, 3, 4,  8,  9, 10, 12 и 13, без въпроси с № 5, 6, 7 и 11, които съдът намира за неотносими към предмета на спора, а 11 за изцяло правен. Вещото лице да даде отговор на допуснатите въпроси след като изследва представените по делото документи, находящите се в община Созопол, относими към конкретния казус, в т. ч. конструктивно обследване и конструктивно становище към комплексната конструктивна експертиза, изготвена във връзка с подаденото от жалбоподателката заявление вх. №УТ-2084-2/. 24.01.2017 г. в община Созопол, и оглед на място.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес, за което да се представи платежен документ по делото в същия срок.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза С.И..

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства в режим на довеждане на двама от исканите общо четирима свидетели за установяване на посочените в т. ІІ на доказателствените искания в жалбата факти и обстоятелства, след изготвяне и представяне на заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.07.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и за насроченото съдебно заседание след представяне на доказателство за внесен предварителен депозит за изготвянето му.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: