ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 497 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:07 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Я.Д., редовно призована, не се явява. За  нея се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

 Жалбоподателят И.Д.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на РДНСК - ЮИР, редовно призован, се представлява от юк. К., с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна – гл. експерт в отдел „ГАТИ“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно.

За Заинтересованата страна С.Я.Н., редовно призована, се явява адв. Н., с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна С.Я.П., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Явяват се вещите лица инж. Д.С. и арх. В.Д..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа (геодезическа) експертиза, като заключението е депозирано на 15.10.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда допълнителна съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на  15.10.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК, като съдът констатира, че към настоящия момент не е заплатен от страна на ответника указания предварителен депозит в размер на 250,00 лв.

 

Изявление на юк. К.: заявявам, че пропускът, свързан с невнесения в срок предварителен депозит по поисканата от нас допълнителна съдебно-техническа експертиза, ще бъде отстранен в максимално кратък срок и указаният от съда депозит ще бъде своевременно внесен.

 

страните: Да се изслушат заключенията на вещите лица.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещите лица, на които снема самоличност, както следва:

 

инж. Д.С.С. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

арх. В.Й.Д. със снета по делото самоличност.

 

Съдът  пристъпва към разпит на вещото лице С.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. С.: Имам един уточняващ въпрос. Посочили сте, че гаражът и складът към тавана не са заснети като самостоятелни обекти, но все пак фигурират ли в актовете за собственост като описание и т.н. То е видно и от представените документи, но все пак моля да се даде едно обобщаващо изречение, за да се избегне съмнение.

 

Вещото лице С.: Гаражът и таванският етаж са включени в самостоятелните обекти две и три като прилежащи помещения. 

 

адв. С.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. К.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Адв. Н.: Нямам въпроси. Единствено във връзка със заключението на вещото лице представям НА за собственост от 2017 г., тъй като установихме, че в заключението е цитиран по-предходен. С този на практика се констатира и се обобщава собствеността по отношение на приземния етаж, като застроителния обем по отношение на този етаж е 77,20 кв.м.Това се подкрепя и от приложения по делото НА № 200 от 1986 г., където към приземния етаж има описани складови помещения, така че този застроителен обем е съществувал към съществуващата преди преустройството сграда.  Да се приеме заключението.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на възражения и въпроси към изслушаната съдебно-техническа (геодезическа) експертиза,

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице С., на което определя възнаграждение в размер на 200,00 лв., платими от внесения депозит./ изд. РКО 200 лв. – 23.10.2018 г./

 

Съдът  пристъпва към разпит на вещото лице Д.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. К.: Имам един уточняващ въпрос. В проекта заснемане за узаконяване има едни помещения на последно ниво, кръстени неизползваеми помещения. Питането ми е те в коя квадратура участват?

 

Вещото лице Д.: Тъй като съм направила две таблици, с които съм пресмятала площите, едната таблица е по действащата Наредба към момента на издаване на разрешението за строеж, а втората е към сега действащата Наредба. Тъй като към 1995 г. таванските складови помещения не влизат в разгърнатата застроена площ, аз съм ги изключила. Същите влизат по сега действащата Наредба и фигурират в таблица № 2. В акта за узаконяване там е малко по-различно, една част са определени като складови помещения и влизат в площта, изчислена от проектанта, заснел сградата, а една част е изключена като неизползваема.

 

Юк. К.: От огледа Ви на място как преценявате? Какво значи неизползваеми помещения с оглед направения оглед на място?

 

адв. С.: Аз възразявам по този въпрос.

 

Съдът допуска въпроса на юк. К. към вещото лице Д.

 

 Вещото лице:  Аз посетих обекта, бях горе на тавана. Целият таван се използва като склад, няма площи, които не се използват. Действително е на тухла, не е завършено, като стопанска площ, но пък за да е неизползваемо си мисля, че поне трябва да е недостъпно или да е с такава височина, че да не може да влезне човек, т.е. по обективни причини да не може да се ползва.

 

Юк. К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

АДВ С.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. Д.:  Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Адв. Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице Д. по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза, на което определя възнаграждение в размер на 250,00 лв., които следва да бъдат заплатени своевременно от ответника. При неизпълнение в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВ С.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.:  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. Н.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и предвид изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. С.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените като незаконосъобразен обжалвания от нас административен акт. Считам, че в рамките на делото се събраха достатъчно доказателства във връзка с прилагане на нормативи по изпълнение на строителството, действащи назад във времето, както и към настоящия момент. Правиха се изчисления и опити да се установи квота на съсобственост, както и относимата към нея РЗП за всеки един от съсобствениците. Индиректно се настъпи в обследване на показателя на ПУП и т.н. Така развилия се ход на делото считам, че измества центъра, а именно административният орган в своя административен акт е счел за необходимо да изследва само и единствено е ли необходимо лицето П. да бъде посочена в акта за узаконяване или не. В тази връзка от представените към жалбата писмени документи искам в обобщение да изложа, че обемът на сградата като строеж е разпределен в три самостоятелни обекта, ведно с прилежащ таван и склад. Това дали има използваеми или неизползваеми кв.м. от тавана е без значение с оглед предмета на делото. Таванът е с площ от 108,56 кв.м. като годен обем на право на собственост, което считам, че е различно от архитектурните му параметри. Най-малкото има скосове и т.н. Освен прилежащите идеални части тримата етажни собственици са собственици и на съответните припадащи се общи  части от сградата. Вещите лица категорично отрекоха или поне не установиха различен обем от така установения в рамките на делото, а именно три жилища, гараж и таван,  който обем да доведе до описване на данните на третия собственик в имота като лице с правен интерес в акта за узаконяване.  Сградата е собственост на 100 % изключително върху Д.Я.Д., И.Д.Д. и С.Н.. В тази връзка моля да уважите жалбата ни. Моля да ни присъдите направените по делото разноски съгласно списъка. Моля за срок за писмени бележки.  

 

Юк. К.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като недоказана и неоснователна и да оставите в сила оспорения административен акт като правилен и законосъобразен. Актът за узаконяване, ведно с одобрените към него проекти заснемане за узаконяване касаят строеж по обем и съдържание, различен от правата на собственост на лицата, извършили и декларирали незаконния строеж и лицата, на които впоследствие е извършено узаконяване. Представеният НА в днешно съдебно заседание е с дата година и половина след издаване на оспорения акт за узаконяване. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. В указан от Вас срок ще представям писмени бележки.

 

Юк. Д.: Уважаеми г-н председател, считам, че контролираният пред Вас ИАА е неправилен, необоснован и повърхностен. Издаден е в несъответствие с целите, които си поставя законът с оглед надлежното му приложение. Издаденият акт за узаконяване е съобразил площите, като разликата, за която се говори стана ясно по отношение на събраните доказателства по делото, се дължи на различните във времето нормативни актове, които са определяли изчислението му. Извършеното строителство е законосъобразно, то безспорно е допустимо и към момента на изграждането му и към настоящия момент, според което актът за узаконяване е правилно издаден. По отношение на лицето П. той е обявен, достигнал е до нея и не са й нарушени права, поради което Ви моля, уважавайки жалбата да отмените заповед № ДК-10-ЮИР-66 от 19.12.2017 г. на началника на РДНСК - ЮИР. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и разноски.

 

Адв. Н.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените обжалваната заповед на началника на РДНСК – ЮИР, тъй като считам  същата за неправилна и незаконосъобразна. Считам, че извършеното преустройство е в съответствие с действалите по време на изпълнението правила, както и по сега действащите разпоредби. Що се отнася до засегнатият въпрос относно правата на собственост считам, че с представения в днешно съдебно заседание НА не се легитимират нови права, а се констатират съществуващи такива за застроителен обем, за който има документ за собственост, цитирания от мен НА от 1986 г., който се намира в кориците на делото. В тази връзка оспорвам това твърдение от представителя на РДНСК.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя възможност на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: