ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,19.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На деветнадесети септември                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 494 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА З.И.Б., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен,  представлява се от юрисконсулт Н. с представено пълномощно на лист 79 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А. Б., редовно уведомен, не се явява.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА арх.В.Й.Д. и инж.С.Г.Б..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт Н.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещите лица арх.В.Д. и инж.С.Б., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещите лица в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпит на вещите лица, на които снема самоличността, както следва:

 

Арх.В.Й.Д.  – 62 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК обеща да даде безпристрастно заключение по съвест и разбиране;

 

Инж.С.Г.Б.  –57 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК обеща да даде безпристрастно заключение по съвест и разбиране.

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Б.: Поддържаме експертното заключение, което сме изготвили. Дали сме заключение, че за процесния строеж не са одобрявани работни проекти, не е издавано строително разрешение. Изпълненият обем е строеж по смисъла на § 5 от ЗУТ.

 

         Юрисконсулт Н.: Нямам въпроси.

        

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като безпристрастна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещите лица арх.В.Д. и инж.С.Б..

На вещите лица да се изплати възнаграждение в размер на по 200 лева на всяко от тях изцяло от внесения депозит.

 

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

 

Юрисконсулт Н.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и оставите в сила оспорената с нея заповед. Считам, че не са налице твърдените в жалбата пороци.

Заповедта е издадена от компетентен орган съобразно нормата на чл.223, ал.1, т.8, във връзка с чл.225а, ал.1 от ЗУТ и в законоустановената форма. Не са допуснати процесуални нарушения на административното производствените правилна и е издадена в съответствие със закона.

Предвид събраните по делото доказателства, заповедта е издадена при съобразяване на всички специални административно-производствени правила.

Констативният акт, с който е поставено началото на административното производство съдържа всички изисквани реквизити,  надлежно връчен е, обсъдено е възражението подадено в законоустановения срок и заповедта е издадена при съобразяване на наличните в административната преписка писмени документи. Същата е мотивирана.

В хода на съдебното производство жалбоподателят не ангажира доказателства, които да оборят установените в хода на административното производство факти. Предвид изложеното и тъй като не са налице отменителни основания по чл.146 от АПК, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите оспорената заповед.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: