ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 487 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Униспед Инс“ ЕООД се явява адвокат З..

За ответника- началник на Митница Бургас се явява юрисконсулт И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от пълномощника на ответната страна с приложена към нея заповед № ЗМ-1000-938/06.10.2016г. в изпълнение определението на съда от предходното съдебно заседание.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адвокат З., пълномощник на жалбоподателя, с която е заявено становище по представените в предходното съдебно заседание писмени доказателства и е приложена молба за връчване на трето неучастващо по делото лице.

 

Адвокат З.: Оттеглям направеното искане по чл. 192 от  ГПК за задължаване на трето неучастващо по делото лице да представи четливи копия на АУАН и протокол за ПТП. Други доказателства няма да соча, но считам, че ответника не е изпълнил задължението си да представи документите, за които беше задължен. Моля да имате предвид, че административния орган е единствения орган, който може да направи тази справка и при него се намират всички доказателства и справки след като има транзитна доставка, по която да представи справка. Не сме направили искане за справка, отговорът на административният орган е, че няма такава информация. Моля да приемете представените доказателства.

Юрисконсулт И.: Във връзка с направеното становище да не се приема протокол за извършена проверка с дата 09.09.2016г., искам да заявя, че съгласно чл.16, ал.1 от ЗМ, имат право да извършват проверки, свързани с митническия надзор и контрол на стоки, митническия орган е извършил такава проверка, отразена в този протокол, който така съставен е в служебното му качество и моля да бъде приет като доказателство по делото. В обжалвания индивидуален акт, не е цитирана тази последна заповед, нито конкретен доклад и самата заповед следва да бъде преценявана съгласно посоченото в нея и нормативните документи, а не по някакви други доклади с неясен произход. Представям справка от система МИС3А/NCTS, че транзита е приключен със несъответствие. Други доказателства няма да соча.

Адвокат З.: Нямам доказателствени искания. Искам за сведение да предоставя на съда решение на Митница Лом, което касае подобен случай, на същия вносител, с което всъщност се възприема становището, че не се дължи ДДС. Това решение е потвърдено и с решение на Директора на Агенция Митници.

 

Съдът намира, че приложените към молбата на ответната страна с вх. № 7792/09.07.2018г. писмени доказателства по опис са относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Относими към предмета на спора са и представената с нарочна молба от ответната страна заповед № ЗМ-1000-938/06.10.2016г. на началника на Митница Бургас, както и днес представената справка от система МИС3А/NCTS, поради което същите следва да бъдат приети. Следва да се приеме за сведение и представеното от пълномощника на жалбоподателя решение на Митница Лом от 02.02.2018г. Ето защо и поради липсата на други доказателствени искания, като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис приложени към молбата с № 7792/09.07.2018г. от ответната страна, заповед № ДВ-1000-938/06.10.2016г. и справка за транзитна операция от система МИС3А/NCTS.

ПРИЕМА за сведение решение № 32-42902/02.02.2018г. на началника на Митница Лом.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат З.: Моля да уважите подадената от нас жалба, да отмените обжалваното решението на началник Митница Бургас като неправилно и незаконосъобразно, по мотивите подробно изложени в жалбата. Ще посоча, че за първо и основно съществено нарушение е нарушаването от страна на административния орган на две императивни разпоредби, касаещи срока. Това са разпоредбата на чл. 19б, ал.1 от ЗМ и чл. 87 от Регламент (ЕС) № 952/2013г. Първата разпоредба задължава административния орган да издаде решение в едномесечен срок, от момента, в който разполага с всички параметри за определяне на длъжник и размер на задължения. Втората разпоредба също задължава императивно административния орган да определи мястото на извършване на нарушението, в определен в същата разпоредба срок. И двете разпоредби са нарушени, като административният орган неоснователно е бездействал повече от година за да издаде административен акт. Категорично в съдържанието на самото решение, самият административен орган е определили за датата на възникване на задължението 06.12.2016г., разполагайки с конкретните данни посочени в транзитната декларация и с приложените към нея документи и още към онзи момент е било могло да бъде установен и размера на възникналото задължение, като на осн. чл. 101 от Регламент (ЕС) №952/2013г., служителите на административния орган са длъжни да определят това задължение веднага след разполагането с информацията за това. От всички документи по делото е видно, че административният орган е разполагал, че е разполагал с тази информация още към 06.12.2016 г. и не се е произнесъл повече от година. Подробности са изложени и в жалбата. Считам за особено съществено нарушение и неуважаването на жалбата ни в посока на обстоятелството, че в конкретните случаи, при установена пълна загуба на товара и категорични доказателства, че тази стока, поради пълното унищожаване, не може да попадне в гражданския оборот, ДДС не се дължи. Това е посочено в Решение на ЕС №С-154/2016г. Това са основните ни съображения. Това, че решението е издадено след установените срокове индиректно се доказва и от съдържащата се в преписката докладна записка на зам.началника на Митни Бургас, намираща се на стр. 47 от делото, която е във връзка с друга докладна и в този документ се въвеждат доводи за неприемане на действията на транзитна декларация до 30.10.2017г. Моля за срок за представяне на писмени бележки, в които ще изложа подробни съображения.

Юрисконсулт И.: Решението на началника на Митница Бургас е правилно и законосъобразно. Правилно в него е посочено правното основание във връзка с неизпълнено задължение на отговорното лице. Част от стоките по митническата декларация са унищожени по вина на превозвача, липсват предпоставки да се приложи чл.124, §1, б.ж от Митническия кодекс на съюза. Следователно митническото задължение не се погасява. Следователно, съгласно чл. 54, ал.1 от ЗДДС, тъй като е налице събитието внос на стоки и тъй като е възникнало митническо задължение при внос на стоки, възниква и задължение за ДДС. В чл.16, ал.4 от ЗДДС също така е казано, че митническо задължение възниква, когато е налице внос на стоки. Преклузивните срокове по чл. 103 са спазени – актът е издаден в 3 годишен срок след възникване на задължението. Съответно в чл.102, §2 от Митническия кодекс е предвидено уведомяване за митническото задължение, когато митническите органи са в състояние да го определят. В преписката има нарочно становище от 2017г., когато е било определено задължението по размер, съответно решението е издадено в същия месец. В случая не е приложима разпоредбата на чл. 87, §2 от Митническия кодекс, а е приложима разпоредбата на чл. 57, §1, ал.2, която не е обвързана с конкретен срок за определяне на мястото. Моля да потвърдите решението на началника на Митница Бургас. Моля да ни бъдат присъдени разноски.

Адвокат З.: Също моля да ни бъдат присъдени разноски, пропуснах да направя изявление в тази насока.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания от страните, определи 10-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: