ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 457 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ се явява адвокат С..

За ответника Главен архитект на община Царево не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна „Витатур инвест“ АД не се явява представител, редовно уведомен.

Явява се вещото лице арх. В.А..

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ответника- главен архитект на община Царево с приложени към нея заверени преписи на документите, налични в преписката по издаване на разрешение за строеж № 210/25.11.2009 г. 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представям в днешното съдебно заседание изготвената експертиза по делото. Забавянето на същото беше продиктувано от забавеното представяне на допълнително изисканите документи и книжа, съгласно определение на съда от 13.07.2018 г.

Адвокат С.: Представям решението по ОВОС, обяснителната записка към ПУП и доклада за оценка въздействието на околната среда на обекта, които моля да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

СЪДЪТ счита, че днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства са относими към спора и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Доколкото заключението на извършената съдебно-техническа експертиза не е депозирано в законоустановения едноседмичен срок преди съдебното заседание и не се явяват представители на ответника и на заинтересованата страна, които да заявят дали имат възражения по изслушване на експертизата в днешното съдебно заседание, следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото решение № 09-05/2004г. по оценка на въздействието върху околната среда, обяснителната записка към ПУП на хотелски комплекс в м.“Исмаилов чаир“ и доклад от м.август 2004г. за оценка въздействието на околната среда на обект „Хотелски комплекс“ в м. Рибарницата, землището на с.Лозенец, община Царевец.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2018г. от 10.30ч., за които дата и час страните и вещото лице уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: