ПРОТОКОЛ

       

Година 2012, 22.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 351 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АВТОИНС 3” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.П. и се явява лично управителят на дружеството З. С..

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М..

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А..       

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице А., изготвило допълнителното заключение по съдебно-икономическата експертиза, със снета по делото самоличност.

 

     ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

         Адв.П.: Нямам въпроси към вещото лице.

         Юрисконсулт М.: На стр.2 от заключението вещото лице, посочва, че е проучило цените от други автошколи, като е набавило информация от издадени касови бележки. Нямаше ли другаде информация  от пресата, интернет или други източници, от които вещото лице да вземе такава информация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбира се, че има такава информация. Но тази информация съдържа цени, които представляват оферти. Това са цени, които се предлагат и няма информация дали те са приети от страна на клиента. Считам, че при прилагането на който и да е метод от Наредбата не следва да се прилагат офертни цени, а следва да се използват действителни и реални такива. Има най-различна информация, но цените са офертни.

Юрисконсулт М.: В тази връзка по делото има обяснение от лица, които са карали шофьорските курсове и които са посочили цени по-високи от тези, които експертът посочва и в този смисъл задавам въпросът защо не ползва  тези цени, тъй като същите са реални.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не считам, че едно свидетелско показание по делото или обяснения на лицето, събрани в хода на ревизионното производство следва се взема като информация, която да е обективна. Пак казвам, сега най-обективната информация е тази, която е обективирана в документ какъв се изисква в Закона за счетоводството.

Юрисконсулт М.: Оспорвам така представеното заключение, като считам, че използваните аналози от вещото лице са твърде ниски и не отговарят на действително заплатените от обучаваните лица цени за шофьорски курсове за периода 2008-2009г. Отделно от това, във всички ревизирани автошколи ревизиите протекоха по чл.122 от ДОПК, което означава, че при всяка ревизия органите по приходите са открили недекларирани доходи и за това ревизиите са протекли по този начин.

 

Съдът като взе предвид изготвеното заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното заключение на вещото лице, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 360 лв, от които 300лв от внесения депозит, като разликата от 60лв. следва да бъде внесена от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.П.: Други доказателства няма да сочим.

Юрисконсулт М.: Представям справка от интернет за обявени цени за шофьорски курс, които значително се различават от тези, използвани в експертизите на вещите лица, включително и в ревизионното производство, които се доближават до тези цени, които са дадени от обучаваните в показанията в ревизионното производство. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за сведение така представената в днешно съдебно заседание разпечатка от интернет страници.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания ревизионен акт като недоказан, неправилен и незаконосъобразен по съображенията подробно изложени в нея.

Ще представя писмени бележки, но искам само да отбележа по повод забележката на ответника, че има свидетелски показания, обръщам внимание, че тези свидетелски показания в хода на ревизионното производство - първо са показания на частни лица; второ, те в никакъв случай не са категорични, тъй като самите лица не си спомнят точно какво са платили. Не могат да бъдат меродавни за доказване действителността на това, което се твърди.

Що се касае до представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство за офертите, действително тук се касае за оферти и нищо общо с действителната цена, по която са се провеждали  курсовете за процесните две години. Т.е., това е най-обща информация за оферта, което не прави разграничение между шофьорски курсове в София Карнобат, Бургас или някакво друго населено място, а мястото на провеждане на курса също влияе на цената на курса.

Трето – изрично в жалбата оспорваме ревизионния акт точно на база на това, че цялото производство се движи по реда на чл.122 от ДОПК, като липсва каквото и да е фактическо основание за прилагането на този текст от закона. Единственото основание е една експертиза на едно лице, което се оказа, че дори не е лицензиран експерт, но в тази експертиза,  която беше базата да се приеме, че всяка една от ревизираните автошколи в Бургас са в нарушение, защото са налице укрити приходи, защото приходите не съвпадат с тези, които това лице определя. Считам, че цялото производство лежи на грешна основа. Неговото заключение единствено (той така твърди) е на база оферти в интернет. Никъде няма данни какво е сравнявал в една таблица. Това заключение се ползваше за всички останали експертизи. В този смисъл считам, че ревизионният акт е неправилен.

Ако се приеме, че действително следва да се определи различна данъчна основа, то моля да се приеме заключението на вещото лице, като и двата предложени метода в допълнителното заключение считам, че са относими, приложими са в конкретния случай и биха дали резултат в крайното задължение на доверителя ми.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В съдебното производство жалбоподателят не обори презумпцията по чл.124, ал.2 от ДОПК. Отделно от това, представените в днешно съдебно заседание разпечатки от интернет сайтове, касаят точно район гр.Бургас, като в един от тях има изявление на инструктор, който коментира новите правила от началото на 2008г., които допълнително завишават цената на шофьорския курс за 2008г. и 2009г. От представеното заключение в днешното съдебно заседание, където е използван сравнителния метод, също не са посочени нито шофьорски школи, които са ползвани, нито фактури от тези школи. В тази връзка считам, че обжалваният РА следва да бъде потвърден като законосъобразен и правилен. В тази насока е и практиката на Административен съд-гр.Бургас по административно дело № 1889/2011г. на настоящия съдебен състав.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 938 лева.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: