ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На седемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 347 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АРТИМАС ГРУП“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат Д. и адвокат Р., надлежно упълномощени с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото писмени документи, представени от юрисконсулт И. във връзка с изпратена молба за информация до приходната администрация на Полша и открита процедура за обмен на информация, а именно отговор ведно с приложени доказателства. Същите са представени с копие за жалбоподателя и са изпратени надлежно на него.

ДОКЛАДВА постъпили по делото във връзка с тази молба за информация до данъчната приходна администрация на Полша и откритата процедура за обмен на информация доказателства, съставляващи превод на предно представените по делото и допълнително изискани писмени документи. Препис от тези доказателства също са изпратени на жалбоподателя.

ДОКЛАДВА и постъпило по делото от адвокат Р. – пълномощник на дружеството-жалбоподател, становище, в което подробно е изложил своите възражения във връзка с пълно и всестранно изясняване на данъчния спор, ведно с приложен към него проект за искане за преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург. Препис от становището е входиран в данъчната администрация и е получен от представителя на ответника. С това становище се иска представителят на дирекция ОДОП в съдебно заседание да заяви дали приема за доказано, че двете групи фактури във връзка с процесните доставки са с един и същи номера, но декларирани от полското дружество през м. август 2015 г., същевременно декларирани от дружеството-жалбоподател като продажби през м. 09.2015 г., и дали документират едни и същи доставки с оглед на факта, че удостоверяват доставка на индивидуално определени вещи – превозни средства. Сочи се в становището, че ако представителят на ОДОП не приеме горното, то за да се докаже безспорно, че двете групи документират два пъти доставките на едни и същи стоки, следва да се назначи техническа експертиза. Изложени са съображения и във връзка с изясняване на облагателния фактически състав, както и е аргументирана тезата, че е налице противоречие на националната правна уредба с правилата на 112 Директива на Европейския съд по ДДС, а също е налице противоречие на подзаконов нормативен акт – чл. 9, ал. 1, изр. второ от ППЗДДС, с доказателствените правила на ДОПК, което налага преценка за законосъобразност на подзаконова нормативна уредба и се счита, че единственото пълноценно решение на проблема е поставяне на преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз. За целта е представена допълнителна молба за проект за преюдициално запитване относно чл. 9, ал. 1 от ППЗДДС и други проблеми по спора.

АДВОКАТ Р.: Поддържам становището. Поддържам и искането за преюдициално запитване.

АДВОКАТ Д.: Присъединявам се към становището на колегата Р.. Считам, че чл. 9 от Правилника въвежда недопустимо ограничаване на доказателствените средства, поради което ние нямаме възможност да упражним правото си по чл. 62, ал. 3 ЗДДС, а именно доказвайки факта, че доставките са декларирани в държавата на тяхната последна дестинация при крайния получател. Ние сме освободени от задължението да внесем ДДС върху тези доставки. Считам, че Правилникът ограничава нашето право и ни лишава от възможности, които ни дава 112 Директива, още повече, че от практиката заявявам, че нито една от европейските държави не издава този документ, за какъвто Правилникът ни задължава. По въпроса сме правили официални запитвания в НАП откъдето не сме получили официален отговор, като устно ни бе заявено, че ние би трябвало от всяка една от държавите такъв документ да получим. С оглед това поддържам искането на колегата за преюдициално запитване за съответствието на националното законодателство с чл. 9 ППЗДДС и съответно с директивата.

Не възразявам да се приемат по делото представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По отношение на представените от мен доказателства, моля същите да бъдат приети по делото.

Във връзка с направените искания от колегите с молбата по отношение на идентичност на фактурите, издадени м. август и м.септември 2015 г., не мога да твърдя, че същите касаят идентични превозни средства, тъй като най-малкото има посочване на ВИН, който и при превода е ВИН, това не мога да кажа дали е рама или не и като се съпоставят нещата с фактурите и се установи,  че това е рама, не възразявам да бъде назначена експертиза в тази връзка.

По отношение преюдициалното запитване, считам че е неотносимо към предмета на спора, защото питането касае въпроса дали с Правилника могат да се поставят допълнителни ограничения по отношение освобождаването от данък за жалбоподателя, както е в конкретната хипотеза, със снабдяването единствено с удостоверение от съответната приходна администрация, че тези доставки там са обложени в страната, където стоката е пристигнала. В конкретния случай по отношение на м.септември, за който е и предмета на делото, по отношение на така издадените фактури такъв документ не би могъл да бъде издаден. Събрани са доказателства, че за този месец тези доставки не са обложени и това мисля, че установихме като безспорен факт. По отношение на м. август, предвид представения отговор на отправеното запитване до приходната администрация на Полша вече се установяват факти, касаещи други фактури, издадени м. август, за които се твърди, че са идентични с тези, издадени м. септември, така че дали документът е единственото основание, на което лицето би претендирало правото си  за освобождаване от облагане с ДДС е по-скоро въпрос на тълкуване на разпоредбите от правна гледна точка, на който съдът би следвало да отговори.

АДВОКАТ Д.: В самото изказване на колежката се потвърди и основателността на нашето искане. Получената справка от данъчната администрация на Полша несъмнено потвърждава, че доставките на тези 11 превозни средства са декларирани и обложени с ДДС в Полша. Самата данъчна администрация чрез представените документи потвърди този факт. Формално погледнато чл. 9 от Правилника тези документи, които колежката представи, са негодни доказателства и не могат да послужат като доказателствени средства, че доставките са обложени в Полша. Строго формално погледнато има още такива решения, защото доставчикът не е притежавал такъв документ към датата на подаване на декларацията за съответния месец и не знам защо колежката направи изявление за липсата на такъв документ и в такъв случай нека да се произнесе съответната съдебна инстанция. Ние всички виждаме, че тези доставки са обложени, но защото не притежаваме такъв документ трябва да платим ДДС. Така се нарушава принципа на неутралност на ДДС.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от пълномощника на жалбоподателя адвокат Д. с молба от 10.04.2018г., които са представени в предходно съдебно заседание.

ПРИЕМА като доказателства по делото представената от процесуалния представител на ответника молба за потвърждение за изпращане на молба за информация до данъчната/приходна администрация на Полша, в съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕС)2010 на Съвета, изготвена от български орган по приходите, ведно с доказателствата към нея.

ПРИЕМА като доказателства по делото отговора от приходна администрация на Полша ведно с доказателствата към него във връзка с така изпратената молба за информация до данъчната администрация на Полша, както и заверен от заклет преводач превод на всички тези документи по получения отговор.

Намира, че следва да уважи доказателственото искане на пълномощниците на жалбоподателя и да допусне извършването на съдебно-техническа експертиза по делото във връзка с установяване  идентичността на вписаните във фактурите м. август и м. септември 2015г. доставки на стоки, посочени в тях по марка, модел и идентификационен номер на доставените превозни средства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на пълномощниците на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да поставят конкретни въпроси към експертизата с препис за ответната страна.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 150 лева, вносим от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Б.А..

ОБЯВЯВА на страните, че по искането на жалбоподателя за преюдициално запитване ще се произнесе в закрито заседание като се запознае подробно със становищата на страните и доказателствения материал по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.11.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и представяното му в срока по чл. 199 ГПК за насроченото съдебно заседание след представяне по делото на платежния документ за внесения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: