ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 329 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Н.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет поСтроителство, инвестиции и регионално развитиена Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юк. С.Б.с пълномощно на лист 61 по делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Н.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч..

 

 

         По хода на делото:

ЮК.БОЖИЛОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок с вх.№ 10121/11.09.2018 г. заключение по назначената съдебно-техническа експертиза на вещото лице Т.Д.Ч..

 

Съдът дава възможност на страната да изрази становище:

 

ЮК.БОЖИЛОВА: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Т.Д.Ч. - 71 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮК.БОЖИЛОВА: Ако се демонтира конструкцията, от която е изграден гаражът, може ли по същият начин да се монтира на друго място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Няма как да се демонтира като цяло това, което е изградено. А в отговора на въпрос 1 съм казала как може да се отдели на елемнети, т.е. да се свали първо гаражната врата, след това покривните интернитови плочи и после геобразната метална конструкция, поддържаща покрива, така че се получава сбор от материали, които биха могли да се ползват за всичко друго, но ако трябва да се ползват за същото – трябва да се изпълни пак по същия начин долепен до някаква стена, тъй като няма друго стенно покритие. Самостоятелно няма как. Носещата конструкция представлява Г-образни метални тръби, които не могат да обособят конструкция за някаква сграда.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обектът, който описвате в експертизата, този описан в заповедта ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Местоположението е точно, но характеристиката на обекта не отговаря. Като конструктивна схема и начин на изпълнение не отговаря на констативния акт и заповедта. По констативен акт е констатирано, че от трите страни е изпълнен с тухлена зидария, покрит с дървена конструкция и ламарина, трайно прикрепен към земята и се ползва. От три страни нямаме зидария, имаме само от една страна на съществуващия гараж. Дървена покривна конструкция няма, а има тези тръби - това е носещата конструкция. Гаражът не е покрит с ламарина, а с интернитови  плоскости, не е трайно прикрепен към земята, тъй като самите тръби не са бетонирани и не се ползва според мен. Отпред има много трева, която не е намачкана, няма коловози, вижда се, че не се минава. По ПУП е допустимо с преотстъпено право на строеж да може да се направи допълващо застрояване. Има възможности за изграждане на такова допълващо застрояване, но дали е търпим, не мога да кажа, тъй като не знам коя година е изграден. От другата страна са сложили метален фургон.

ЮК.БОЖИЛОВА:  Проверявала ли сте дали има някакви одобрени строителни книжа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Няма съставени строителни книжа. Според мен гаражът е на повече от 30 години, но не мога категорично да кажа годината на изграждане. Възможно е да са ползвани и стари материали и това да заблуждава.

ЮК.БОЖИЛОВА: По тези снимки в експертизата, тези тухли които са снимани, казвате, че делят двата гаража ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Това е една от стените на масивния гараж и те го ползват, долепват се до тази стена и при събаряне тази стена остава. Съседният гараж е нанесен в кадастралната карта.

ЮК.БОЖИЛОВА: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице Т.Ч. по възложената  и изготвена съдебно-техническа експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /300 лева/.

/изд.РКО на 20.09.2018 г., сума 300 лв., платежно нареждане на лист 84/

ЮК.Б.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът предвид принципа на служебното начало счита, че следва да укаже на жалбоподателя, че не сочи доказателства за датата на изграждане на процесния имот, както и други такива, които са необходими за да бъде извършена преценка на търпимостта на строежа.

По изложените съображения съдът на основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, включително и такива за датата на изграждане на процесния имот и други необходими, за да бъде извършена преценка от съда за търпимост на строежа.

 

В залата влиза АДВ. М..

 

Съдът ЗАПОЗНАВА АДВ. М. с извършените до момента действия.

АДВ.М.: Запознах се. Във връзка с установяване на еветуалната търпимост на разпоредения за премахване обект, за която и вещото лице има констатация в отговора си на въпрос 2 и разпределената доказателствена тежест по чл.172 от АПК, моля да ми дадете възможност в следващото съдебно заседание да доведа свидетел, който с гласни доказателства да докаже годината на изграждане на гаража – нещо, което не е установено и в административното производство по издаване на заповедта.

Други доказателствени искания нямам. Намирам заключението за аргументирано и обосновано.

 

ЮК.Б.: Възразявам срещу искането за довеждане на свидетел. Считам, че с някакъв официален документ биха могли да го докажат, но със свидетелски показания датата на свидетелството - не може. Оставям преценката на съда.

 

Съдът по направеното доказателствено искане намира следното:

 

Същото е допустимо и относимо към предмета на спора. Предвид на което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание при режим на довеждане от жалбоподателя един свидетел.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.11.2018 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в15:28 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: