ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 30.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на тридесети май                                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 3250 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.Д., редовно призован,  се явява лично и с адвокат Х., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура“ София, редовно призована, се явява юрисконсулт М., с пълномощнот по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№5952/29.05.2018г. от заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“ София, препис от която съдът връчва на страните.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.И.Ч. - години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Към заключението съм приложил разрешение  за ползване изх.№СГ-12-751/10.10.2006г.

         

АДВОКАТ Х.: Първият основен въпрос, който ме интересува е във връзка отговор 3, където посочвате изграждането на изпарителя и  реконструкцията на оптичен кабел на СКАТ се налага поради факта, че новоизграждащият се път попада над съществуващото трасе на този оптичен кабел. Може ли да поясните пътя минава точно върху съществуващото трасе ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Новопроектираният път, който ще се изгражда сега, минава над съществуващото оптично трасе, което е изградено през 2006 г. и е  въведено в експлоатация 2006 година. Ясно съм го написал върху съществуващото трасе. Под трасето  на пътя попада оптическият кабел, което налага да се измести кабела в сервитута на новия път и това е причината за реконструкцията.

 

          АДВОКАТ Х.: Има ли промяна на съществуващото трасе?

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е една част от трасето. Премества се в сервитута на новия път, който  попада в имота на много собственици, които земи са отчуждени. Минава и през имота и на други собственици освен през имота на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Х.: Посочвате на фигура 1, че се касае за изпарител, знаете ли,  че Агенция „Пътна инфраструктура“ търси друго решение за отводняване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не знам за това и не мога да бъда категоричен. Аз съм експерт и работя с документи, а не съм виждал такъв документ.

 

АДВОКАТ Х.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ИОВАНОВА: Нямам  въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам  въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

 Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч., на което определя възнаграждение в размер на на 321 лева, от които 300лева платими от внесения на депозит (л.158 от делото), и 21лева платими от жалбоподателя в днешното съдебно заседание на ръка

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Получих сумата от 21 лева от жалбоподателката.

АДВОКАТ Х. :  Имам доказателствено искане във връзка заключението на вещото лице. Имаме данни, че описаното от вещото лице отчуждително мероприятие на фигура първа, наименовано „изпарител“ ще отпадне и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще потърси друго техническо решение за отводняване на терена, като по този начин предвидената за отчуждаване  площ от 326 кв.м. ще остане незаета и върху нея няма да бъде извършвано каквото и да е отчуждително мероприятие. В тази връзка моля да задължите заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“ да представи становище дали това е така, дали се търси друго техническо решение за отводняване, с отпадане на изпарителя.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам по доказателственото искане на адвокат Х.. Със заповедта предмет на настоящото производство, към настоящия момент е предвиден този изпарител и ние нямаме данни да се предвижда друг начин на отводняване. Считам, че това само ще забави производството и няма да доведе никакви изводи, които да бъдат направени.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Към момента нямам официални данни и няма как да изкажа нито да подкрепа, нито да оспоря твърденията на адвокат Х..  Заявявам, че към днешна дата, нито в рамките на близките две седмици, би могло да се даде категорично становище от Агенция „Пътна инфраструктура“, с което да се гарантира отпадането на този изпарител  и неговото съществуване.  Може да се даде техническо становище дали е възможно да отпадне и да бъде заменено с друго, но дали ще бъде сторено, не може да се вземе категорично становище.

АДВОКАТ Х.: Нямаме събрани доказателства, че този изпарител ще отпадне и правя това искане  именно в тази връзка и го поддържам.  Моля да задължите заинтересованата страна да представи становище дали се предвижда отпадане на съоръжението изпарител, посочено във фигура първа в заключението на вещото лице и дали се търси  друго техническо решение, с цел по - доброто отводняване на граничещите с пътя поземлени имоти и съответно със самия път.

Съдът по доказателствата,

                                        О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на заинтересовата страна Агенция „Пътна инфраструктура“ до дата на следващото съдебно заседание, при наличие на техническа възможност да представи информация дали се предвижда отпадане на съоръжението изпарител, посочено във фигура първа в заключението на вещото лице и дали се търси  друго техническо решение с цел по-доброто отводняване на граничещите с пътя поземлени имоти и съответно със самия път.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2018 година от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: