ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.07.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав       

На пети юли                                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно  дело номер 3240 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 11:00 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ ЕТ „Е. П. – Е. С.“, редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско, редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат К. и адвокат Д., редовно упълномощени.

ОТВЕТНИКЪТ Община Приморско, редовно призовани, се представлява от адвокат Н.Д. и адвокат П.К., надлежно упълномощени.

За Окръжна прокуратура – Бургас, редовно призовани, се явява прокурор Колев.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         З.Г.Б., редовно призован, не се явява.

Явява се вещото лице Д. Х. К..

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е във фаза събиране на доказателства.

 

АДВ. А.: Мисля, че производството е в първо съдебно заседание, тъй като съдиите, които го гледаха се отведоха и се самоотведоха и делото следва да се разгледа като в първо заседание.

Относно направеното искане от моята доверителка за присъединяване на производството по настоящото дело с това по административно дело № 100 по описа за 2018 г. на Административен съд – Ямбол, тъй като двете дела са неразривно свързани и са образувани от една искова молба, което е неправилно съгласно становището отразено в мотивите на ЕСЗПЧ. Производствата са неправилно, изкуствено разделени. Става въпрос за една обща искова молба, с общ предмет. Другите въпроси са за разноските по ЗОДОВ и разноските на вещите лице, които се понасят от съда. Държим за връщане на тези суми съответно същите да бъдат поети от бюджета на съда и произнасяне по всички доказателства по делото, защото всички съдии са отведени или самоотведени.

 

По отношение на искането на процесуалния представител на ищцата за съединяване на настоящото производство с производството по административно дело № 100 по описа за 2018 г. на Административен съд – Ямбол, съдът намира, че производството по административно дело № 100 по описа за 2018 г. на Административен съд - Ямбол е производството по административно дело № 3527 по описа за 2017 г. на Административен съд – Бургас, което Върховен административен съд е изпратил по подсъдност за разглеждане от Административен съд – Ямбол. По това искане за съединяване на тези производства, съдът вече се е произнесъл с протоколно определение от 14.02.2018 г. Фактът, че съдията-докладчик по делото след това се е отвела от разглеждане на делото не означава, че нейните актове следва да бъдат отменяни или преразгледани. Настоящият състав намира, че по искането на ищеца съдът вече се е произнесъл и не дължи повторно произнасяне по същото искане.

 

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ищеца за съединяване на производството по настоящото дело с това по административно дело № 100 по описа за 2018 г. на Административен съд – Ямбол.

По отношение на искането на адв. А. за връщане на вече платените депозити за изготвяне на заключения, поискани от ищцовата страна, съдът намира искането за неоснователно. Първо, една от експертизите вече е изготвена, вещото лице е представило заключение в срок и на него се дължи хонорар за извършената работа. Експертизите са поискани единствено и само от ищцовата страна за доказване на нейните твърдения в исковата молба, за които искания страната следва да понесе разноските. Депозитите са внесени и вещите лица са уведомени за поставените им задачи. В тази връзка съдът намира искането за връщане на внесените депозити, за неоснователни.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. А. за връщане на ищцовата страна на внесените от същата депозити за изготвяне на допуснатите и изготвени експертизи.

 

АДВ. А.: На осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК и с оглед несъобразяване със становището в мотивите на ЕСЗПЧ, правя искане за отвод на съда.

АДВ. К.: Считам, че не са налице основания за отвод на съдебния състав.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма основания за отвод на съдебния състав.

 

Съдът по направеното искане от процесуалния представител на ищеца за отвод, намира, че не са налице основания за отвеждане на съдебния състав от разглеждане на настоящото дело, но след като за страната съществуват някакви такива основания, съдът намира, че следва да се отведе от разглеждане на настоящото дело, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТВЕЖДА съдия Стела Динчева от разглеждане на административно дело № 3240 по описа за 2017 г. на Административен съд – Бургас.

Делото да се ДОКЛАДВА на председателя на съда, за да се определи нов докладчик.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: