ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,19.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На деветнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 299 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ БУРГАСМЕД“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.М. с представено пълномощно на лист 69 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К. с представено пълномощно на лист 67 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Л.С..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Д.П. не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА молба от вещото лице д-р Д.П., с която моли делото да се отложи за друга дата, тъй като поради голяма му служебна заетост не е успял да изготви възложената му експертиза в срок.

 

ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице д-р Л.С., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

Д-р Л. И. С. – 51г., специалист по вътрешни болести и нефрология в Клиника по нефрология при УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, неосъждана, без родствени връзки с управителите на юридическите лица.

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК обеща да даде безпристрастно заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р С.: Поддържам заключението, което съм представила.

 

Адв.М.: Вие имате специалности „Вътрешни болести“ и „Нефрология“, т.е. две специалности.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Точно така. Имам две специалности.

 

Адв.М.: Относно диагностицирането по т.1 и т.2 от жалбата, влиза ли в общото понятие „вътрешни болести“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Диагноза на кое - сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност?

Адв.М.: По двете точки от жалбата да отговорите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Диагноза е хронична сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, а анемичен синдром не е диагноза. Това е синдром. Получава се в частност с вътрешните болести.

 

Адв.М.: В заключението по т.1, където е записано, че по време на престоя на болната, поради сърдечното заболяване, не е било необходимо извършване на допълнителни изследвания с оглед диагностичното уточняване на бъбречно заболяване, да разбирам ли, че освен правилното прилагане на Клиничната пътека /КП/, не е било необходимо консултация с нефролог и по тези показатели на урея, които сочите, е било достатъчно само да се приложи консервативно лечение от болницата. Т.е., че е водено и лечение на съпътстващото бъбречното заболяване.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е било необходимо провеждане консулт с нефролог, тъй като не е имало въобще спешни показания за това, понеже е с остра левостранна сърдечна недостатъчност и с известна хронична бъбречна недостатъчност. Лечението е водено правилно и по отношение на сърдечната недостатъчност и по отношение на хроничната бъбречна недостатъчност. Консервативно лечение означава лечение с лекарства.

 Не е било необходимо провеждане  на спешен консулт с нефрлолог, тъй като болната е нямала показания за включване на хемодиализа от стойностите, които виждам в История на заболяването/ИЗ/.

 

Адв.М.: По т.2 относно т.нар. анемичен синдром или данни за анемия.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е синдром, това не е заболяване. Може да бъде характерен за много заболявания. Било на храносмилателния тракт, било то туморни заболявания, възпаления, хематологични заболявания.

 

Адв.М.: Накрая пишете, че за намиране на причината на анемичния синдром са необходими много други изследвания.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За да се диагностицира един анемичен синдром е необходимо да се проведат някои инванзивни изследвания, което означава, че се използва апаратура за оглеждане на хранопровод, стомах, дебело черво и се иска специална подготовка за това и болният не е бил стабилно състояние, за да може да съдейства на това изследване.

 

Адв.М.: Да разбирам, че инсултът е пречка за това изследване.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Болният трябва да лежи на легло и да се провежда лечение за мозъчния инсулт.

 

Адв.М.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт К.: Стойностите на креатинин на пациентката при постъпването й в лечебното заведение са били 203, стойностите на урея – 11.23. При следващото изследване, което е на 19.10. и стойностите се покачват – креатинин е 306, урея – 14.25. Записали сте, че тези показатели „говорят за нарушение в бъбречната функция“. При наличие на толкова множество заболявания, правилно ли според Вас е постъпил лекуващият лекар?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Смятам, че лекуващият лекар е постъпил правилно, защото това покачване със 100 единици е в хода на лечението. Обикновено се покачват, когато се провежда активно лечение с антиагреганти и диуретици, т.е. обезводняващи средства, за да се стимулира сърдечната дейност.

 Тези стойности не говорят за спешни показания за диализа. При нея няма такива показания и смятам, че на този етап правилно е насочен към нефрологично отделение, след което е написано в ИЗ.

 

Юрисконсулт К.: В заключението сте писали, че пациентът няма анемия. Има ли или няма анемия? В медицинските документи е записано, че има, стойностите на хемоглобин и еритроцити са над нормата. Има ли или не анемия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има анемия.

Да уточним точно къде съм записала това, че няма анемия. Има лабораторни данни. Нормата на хемоглобин  е под 120 за жените. Симптомите за анемичния синдром не са описани в анамнезата.

 

Юрисконсулт К.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като безпристрастна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещото лице д-р Л.С..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева от внесения депозит.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.М.: Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт К.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.М.: Моля да отмените обжалваната от нас покана по чл.76а, ал.3 от ЗЗО, като според нас липсват основания за възстановяване на посочените заплатени суми по двете Клинични пътеки. Моля да съобразите като обосновано, компетентно изготвеното заключение, което установява спазване на двете КП, спазване на изискванията на съпътстващото лечение на установени съпътстващи заболявания.

Моля за решение в този смисъл и ни присъдите разноските.

 

Юрисконсулт К.: Моля да се произнесете с решение, с което да отхвърлите изцяло жалбата като неоснователна и недоказана. Лечебното заведение е длъжно за периода на хоспитализация по една КП на един пациент да проведе комплексно лечение, което да е лечение на основното заболяване, както и лечение на придружаващото заболяване и усложнение. Т.е. трябва да се осигури всяка отделно част от лечение, цялостно лечение на всяко заболяване. По двете точки в Поканата приложена към протокола от 14.11.2017г. са посочени придружаващи заболявания, които не са лекувани, въпреки задължението на лечебното заведение да провежда конкретно лечение нормативно определено в чл.342 от НРД и чл.23 от Договор 021372/11.05.2017г. за оказване на болнична помощ по КП, сключен между РЗОК и „МБАЛ Бургасмед“ ЕООД.

Моля да оставите в сила поканата като законосъобразна и ни присъдите юрисконсулт възнаграждение.

 

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: