ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 19.09                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на деветнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА Г.

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Г. 

 административно дело номер 2912 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.А.,  И.А.К., П.Ж.С., В.Г.И.,  редовно призовани, не се явяват, за тях адвокат К., с пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по СИРР при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт  Р., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.Н., редовно призована се явява лично и с адвокат Е.,  с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ К.П.П.,  Д.Н.Н., К.Я.Д., Р.Г. Д., А.П. . С.П.П.К. и М.П.К., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

   

          ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

В.В.А.-Д. –  години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВОКАТ К.: Бихте ли уточнили колко сгради са предвидени за изграждане в имота, предмет на разработката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предмет на разработката, която е ПУП е застрояване състоящо се от две тела, средно етажно застрояване с височина 12 м. в по - голямата част от телата и 9 м. в участъци обърнати по посока едно към друго към високите тела между които има едноетажно застрояване от 3 м., ниско застрояване. Говорим за сгради на етап инвестиционен проект. В случая говорим за застрояване.

 

АДВОКАТ К.: В предвиденото застрояване има тоест две високи тела и едно едноетажно, така ли да разбирам?. Откъде черпите тези данни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По делото са приложени записките и копие от графичната част във връзка с въпроса Ви.

 

АДВОКАТ К.: Като сгради на основното или допълващото застрояване са предвидени в тази разработка сградите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно графичната и текстовата част на разработката и  разискванията по време разглеждане в ЕСУТ, както и заповедта, с която е допусната разработката, се касае за сгради или застрояване от тип „основно“, като никъде не е коментирано застрояване допълващо или основно.

 

АДВОКАТ К.: Тоест предвидено е застрояване на три сгради -  две по високи и една по-ниска, така ли да го разбирам?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може да бъде една сграда, въпрос на проект е.

 

АДВОКАТ К.: В тази разработка как са предвидени сградите като отделени една от друга или допрени трите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В графичната  част на разработката става въпрос за допрени един до друг обеми с различна височина.

 

АДВОКАТ К.: Какъв е общия обем на сградите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видно, както от разработката и изготвената от мен комбинирана схема, двете високи тела или обеми са с дължина 16 м., след което има 1,5м. дължина с височина 9 м., а едноетажното междинно тяло с височина 3 м. е с дължина 9 м. и има още веднъж 1,5м. и общата дълбочина е сумата от всички цитирани от мен и е 44 м., това е общата дълбочина, а се касае за тела с различна дълбочина.  Имаме два обема с височина 12 м. в края на застроителното петно, по - посока след това срещуположното високо тяло има тела с височина 9 м. две на брой и между тях тяло с височина 3 м.

 

АДВОКАТ К.: Къде са уредени изискванията за отстояние между две или повече сгради в един имот и в коя хипотеза попада този случай разделени или допиращи сгради?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В експертизата съм цитирала  законите, в които се засягат отстоянията, а имено ЗУТ и Наредба към него, включително и приложенията към Наредбата. Същият анализ е описан и в обяснителната записка към проекта, както и в разискванията по време на разглеждане на експертния съвет.

 

АДВОКАТ К.:  При повече от една сграда,  сгради, които се допират или са на отстояние една от друга  в случая и коя е приложимата разпоредба?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая категорично става въпрос за два обема и е приложим анализът  на изискванията съгласно приложение №8 на приложение №2  от Наредба №7.

 

АДВОКАТ К.: Това не е ли приложимо, ако не са свързани сградите, няма ли ако са свързани да следва да се приложи чл.31, ал.5 от ЗУТ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В ЗУТ в няколко члена се коментират случаите, в които може да има фиксирани линии на застрояване за първия етаж, както и за етажите над първия /партерен етаж/. В случая считам, че не се касае за друга хипотеза освен за хипотезата за отстояние между две сгради в един имот, като се има предвид, че партерните нива от тези сгради могат да бъдат функционално, обемно, пространствено вкл. и конструктивно свързани по между си, включая с едноетажното застрояване между тях. В партерните етажи обикновено не се предвиждат жилища, така че отстоянията, които основно фиксират ослънчаване,  осветяване и хигиенни норми между жилища и жилищни сгради по принцип касаят жилищните етажи, а в партерните етажи  или първият етаж на жилищните сгради обикновено се разполагат гаражи, складове и други  обслужващи нежилищни обекти. Това ще бъде прецизирано в следваща фаза, когато се изготвя инвестиционния проект за конкретното застрояване. В партерния етаж не може да има жилища.

 

АДВОКАТ К.:  В Наредба №8 пише да се  съблюдават изискванията на чл.31, ал. 5 от ЗУТ, не се говори за първи етаж.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В чл.31, ал.5 от ЗУТ се коментира отстояние до странични регулации, отстояние на УПИ  към странични регулационни граници и т.н.

 

АДВОКАТ К.: Имам предвид първата хипотеза на ал.5?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма нарушаване на това отстояние, тъй като между сградите е едноетажното тяло с височина 3м., вместо на минимално изискуемите отстояния от 3 м. спрямо двете странични регулационни линии е ситуирано на 4 м.

 

АДВОКАТ К.: Ако се приеме хипотезата  от Наредба №8, която не визира вид на застрояване, освен че е основно, при допиране на сградите се съблюдават изискванията на  чл.31, ал.5 от ЗУТ. Никой не визира обеми. Ако се приеме, че е приложим чл.31, ал. 5 от ЗУТ, при който  сгради при височина над 16 м. и приемем, че тези три обема са една сграда, която е дълбока повече от 16 м., имайки предвид чл.31, ал. 5 от ЗУТ, където се  визира само височина, а не обеми, какви би трябвало да са остоянията  до страничните регулационни линии?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Преди   ал.5 има и други алинеи  и първоначално текстовете са според характера на застрояване, дали е ниско, средно, високо.

След това идва ал. 5, която  коментира отстояния спрямо странични регулационни линии и считам, че няма нарушение на нормата на чл.31 от ЗУТ и други, вкл. и наредба №7. Каква ще бъде височината на част от сградата е определящо относно отстоянията до всички вътрешни регулационни линии  вътрешни и  дъно. От височината в дадена част от обема на сградата зависи какви ще бъдат остоянията спрямо други сгради в същия имот или за имотите през улица, така че  според мен не е логично и не приемам, че в случая трябва да се смята и че се касае за сграда без значение с каква  височина  с една обща дълбочина със сумите на общите обеми. Цялата разпоредба  на ЗУТ за отстоянията се базира на височина на конкретното застрояване, всички отношения спрямо съседни сгради и съседни имоти и в самия имот се изследват въз основа на височината.

 

АДВОКАТ К.: Ако трите тела бяха свързани с височина 40 м. какви са изискванията за отстоянията?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След 16 м се прави отстояние, което се изисква като на всеки метър то е 30 см., но до 2 метра.

 

АДВОКАТ К.: В случая на две триетажни и една  едноетажна сгради  няма отстояние след 16 м, защо  казвате, че такова не следва да има?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Защото всеки един от обемите  е с различна височина,   ниския е 9 м., а при двете високи има скосявания след 16м.

 

АДВОКАТ К.: Съгласно чл.31, ал.5 от ЗУТ, не трябва ли да се добави 30 на сто от увеличената дълбочина над 16 м.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ЗУТ казва след 16м.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: На стр. 5 от заключението, третия абзац отдолу нагоре сте посочили на северната част ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така смятам северна и южна част. Ползвала съм строителна документация на северната част, само проектната документация и строително разрешение. Ползвала съм документи касаещи самия процес на строителство, а именно  проектна документация, издаденото разрешение за строеж и виза за проектиране.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Може ли с работен устройствен план да се докаже, че отстоянията са нормативно допустими от съществуващата сграда в имот с идентификатор последни цифри 321 и новопроектираната сграда? Може ли да се докаже, че съответства на чл. 36 от ЗУТ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случаите, в които се касае за специфични положения предвид заверени сгради след влизане в сила на ПУП и преди или едновременно по чл.150 от ЗУТ с инвестиционния проект се процедира  така наречения работен устройствен план, който уточнява с коти и във височини спрямо ниво прилежащ терен взаимодействията като отстояние на заварената и новопредвидената сграда. Принципно работният устройствен план се прави след ПУП, като може да се процедира и едновременно с него в зависимост от желанието на инвеститора, може и като комплексен проект със самия инвестиционен проект, като това е по преценка на одобряващия орган. Отстоянията могат да бъда доказани, че са нормативно спазени с работния устройствен план.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: За имот с идентификатор с последни цифри 323 казвате отстояние 2,40 м, това предвид геодезически замервания ли е или геометрични?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Подробно съм описала в текстовата част, че замерванията на тези отстояния до границите за конкретно УПИ ХІІ 894 е на база на оцифрения ПУП, наложен с данни от кадастралната карта. На място счетох, че е безпредметно да правя замерване, тъй като оградата по тази регулационна линия е с мрежа и колове. Това се вижда от снимките и не мога да кажа за точното местоположение дали така трябва да е. За геодезическо замерване трябва да се  трасират границите и да се направи отчитане на тези размери.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Тоест това не е прецизно замерване на съществуващата постройка до границите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Описала съм в заключението, че няма геодезическо заснемане, няма трасиране на място.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Което означава, че отстоянието посочено в заключението може да се окаже по- голямо зависимост от регулационната линия.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Принципно е възможно, зависи  в какви параметри, но от 2,40 м. не съм имала случаи да излязат на 3м., не повече от 10 % се получава разлика. Аз съм наложила няколко кадастрални основи макар и сканирани от разработката, предмет на настоящото дело , цифров модел от кадастралната карта и от регулационния план, който също съм приложила към заключението, копие от наличния в Дирекция „Изгрев“ също съм сканирала и приложила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ К.:  Процесната разработка  включва регулационната, която е била имотната такава  и съвпадат, така ли е?

         

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тук не става въпрос за това, но да съвпадат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Отстоянията могат ли да бъдат установени с работен устройствен план?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отстоянията могат да бъдат доказани с работен устройствен план. Нямат противоречие относно това отстояние от възложителите.

         

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

          АДВОКАТ Е.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

          АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

           Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А.-Д. на която определя възнаграждение в размер на на  770лева, от които 300лева платими от внесения на депозит (л.131 от делото), и 470 лева вносими от жалбоподателите в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит в полза на вещото лице ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля да отмените изцяло обжалваната заповед и уважите жалбата. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, като представям списък за тях. Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Безспорно в настоящото производство се доказа, че няма нарушение на нормативните отстояния и дълбочина от новопроектираната сграда, поради което  заповедта е правилна и законосъобразна, съобразена с изискванията на ЗУТ, поради което моля да постановите решение в този смисъл. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ Е.:  Моля да постановите решение, с което отхвърлите  жалбата като недоказана и неоснователна. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другите страни.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения с

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: