ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2782 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЖЕГА Г2“ ООД, представлявано от управителя Г.В.М., редовно уведомен,  не се явява. Изпраща за процесуален представител адв.В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

           ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се  явява процесуален представител ю.к.Й., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице  Х.  Д.С..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.В.:Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Й.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-графологична експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6513/11.06.2018 година – т.е. извън законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице. Не възразяваме.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Х.Д.С. -  На 77 години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство и особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Не мога да кажа кой се е разписал на получател на процесните фактури, защото няма такива подписи, нито един не е идентифициран. Не се установява някое от лицата, които са служители на дружеството да са подписвали процесните фактури.

АДВ.В.: Аз нямам въпроси към експерта.

ВЪПРОСА НА Ю.К.Й.: На Вас кой ви предостави  тези подписи, като имена ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Като имена и подписи, че са получавали заплати. На място ходих да търся управителя и се запознах с ведомостите  за получаване на заплати - това са подписи на Милкова, на Делчев. В тези ведомости, тъй като са работили през тези години.

ВЪПРОСА НА Ю.К.Й.: Как разбрахте, че това са всички хора?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Ведомостите, които ми бяха предоставени, когато проверих на място. Те съдържаха имена и подписи на служители, които са работили в „Жега Г2“ и от там съм взел сравнителни образци на подписите.

ВЪПРОСА НА Ю.К.Й.: Всички тези лица са положили подписи пред Вас ли  за сравнителен  материал?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не, пред мен положиха само Г.Д.Д.и Г.М.. Останалите подписа ги взех от ведомостите за заплати.

ВЪПРОСА НА Ю.К.Й.: Защо другите работници не положиха подписи пред Вас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Така е, те не положиха. Предоставиха  ми материали- ведомостите, по които са получавали заплати. Експерименталните  подписи могат да се проверят. По-достоверен е подписът, който не е положен пред мен. Свободно получените  подписи се разписват по един и същ начин, по определен динамичен стереотип, всички подписи са еднакви.

ВЪПРОСА НА Ю.К.Й.: И Вие не подлагате на съмнение, че именно това лице е положило подписа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Нямам такова съмнение. Не съм изисквал от всички тези лица подписи. Как да ги събера, аз съм ангажирам по 15 други експертизи.

ВЪПРОСА НА Ю.К.Й.: Казвате, че сте работил по копия на тези фактури, които ги нямаме по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, работил съм по копия, защото когато копия са добри и образците са добри,  наблюдават се с лупи. Когато са добри оригиналите и после ксерокопията излизат добри, тогава може и без оригиналите, защото се виждат. Но има и такива  фактури, които съм  ги написал, те са тъмни, черни и не си личи подписа. По отношение на тях не мога да ги изследвам. Останалите са годни за изследване.

Ю.К.Й.: Нямам повече въпроси. Да се приема заключението.

АДВ.В.:  Аз също нямам. Да се приеме заключението.

Съдът, след изслушване на вещото лице и изразените становища намира, че представеното по делото заключение по възложената съдебно-графологична експертиза е пълно и аргументирано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото съдебно-графологичната експертиза, изготвена от вещото лице С..

Определя на вещото лице Х.Д.С. възнаграждение в размер на 352.00 (триста петдесет и два) лева, от които 300.00 лв от внесения по делото депозит.

Съдът ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да довнесе сумата от 52.00 лева, които да бъдат изплатени допълнително на вещото лице като възнаграждение за изготвеното от него заключение, в 5-дневен срок от днес.

АДВ.В.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Й.: Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.В.: Моля да отмените ревизионния акт изцяло във върната от ВАС част. По делото се доказа по категоричен начин, че не са налице действително извършени доставки по спорните фактури. Моля да ми присъдите направените по делото разноски в размер на 452.00 лева, съобразно представения списък на разноските.

Ю.К.Й.: Уважаеми  административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че с приетата съдебно-графологичната експертиза не се доказа по категоричен начин, че подписите не са положени от хора, които са получатели на стоката. На първо място да се има предвид, че честа практика е стоката да се получава от лица, които нямат сключен трудов договор, а също така самата експертиза не доказва точно  кои подписа са изследвани. Не се представиха ведомостите за заплати и по тази причина считам, че вещото лице не е положило усилия да се снабди с оригиналите на фактурите от трето лице, издало на фактурите. Моля за ю.к. възнаграждение в размер на 300 лева, съгласно наредбата за минималните възнаграждения.

АДВ.В.: Правя възражение за прекомерност на  юрисконсултското възнаграждение, поискано от процесуалния представител на ответника.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: